Jak budować cyfrowe usługi publiczne w obszarze ochrony zdrowia? Przykład Estonii

2021-04-14
18:00

Prelegenci

Weronika Przecherska

Weronika Przecherska

Analityczka DELab
DELab UW, Wydział Socjologii UW
Absolwentka socjologii oraz lingwistyki stosowanej (języki: niemiecki, angielski) na
Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka na Wydziale Socjologii UW. Przygotowuje
rozprawę doktorską poświęconą politykom publicznym w sektorze ochrony zdrowia w dobie datafikacji w Polsce, Niemczech i Estonii. Jej zainteresowania badawcze to socjologia cyfrowa, zdrowie cyfrowe oraz polityki publiczne.
Grzegorz Kula

dr Grzegorz Kula

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zajmuje się tematyką starzenia się populacji i jego konsekwencjami, a także finansami publicznymi, zwłaszcza na poziomie lokalnym. W ostatnich latach jego zainteresowania koncentrują się na lokalnych aspektach starzenia i koncepcjach smart city jako próbie odpowiedzi na wyzwania starzejącej się populacji.

Krystian Bień

Krystian Bień

Polpharma

Od ponad 18 lat zawodowo związany z branżą IT. Uczestniczył w projektach informatycznych w rolach: programisty, testera, administratora, wdrożeniowca, konsultanta, projektanta, analityka, architekt, kierownik projektów oraz obecnie biznes partner IT - dzięki czemu zdobył wszechstronne, branżowe doświadczenie. Specjalizuje się w adoptowaniu nowych rozwiązań technologicznych z obszaru digital science (ML, AR, IoT, VR, RPA ...) do bieżących procesów organizacyjnych w branży Pharma i Medical. Zdobyta wiedza praktyczna pozwoliła mu uczestniczyć w największych projektach informatycznych dla firm sektora IT jak i Instytucji Publicznych realizowanych w Polsce jak i poza nią. Obecnie w roli Starszego IT Biznes Partnera pracuje w Polpharma (jedna z największych polskich firm farmaceutycznych) wspierając organizację na płaszczyźnie strategicznej, taktycznej i operacyjnej.

Prowadząca

Dyrektorka Naukowa, koordynatorka projektu „Rozwój socjologii cyfrowej na UW” w ramach IDUB

Obejrzyj nagranie Seminarium

Pod­czas kolej­ne­go spo­tka­nia z cyklu semi­na­riów DELab UW przy­glą­da­li­śmy się pro­ble­ma­ty­ce data­fi­ka­cji oraz budo­wa­nia cyfro­wych usług publicz­nych na przy­kła­dzie Estonii.

Pod­czas semi­na­rium Wero­ni­ka Prze­cher­ska prze­ana­li­zo­wa­ła czyn­ni­ki sprzy­ja­ją­ce budo­wa­niu cyfro­wych usług publicz­nych i data­fi­ka­cji (np. przej­rzy­stość ram praw­nych), barie­ry ich roz­wo­ju (np. brak narzę­dzi e‑identyfikacji) oraz korzy­ści wyni­ka­ją­ce z uży­wa­nia danych. Zapre­zen­to­wa­ła rów­nież wyni­ki badań doty­czą­cych Esto­nii – cyfro­we­go lide­ra w zakre­sie usług publicz­nych. Jakie roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne są w tym kra­ju oraz jakie są przy­czy­ny jego suk­ce­su w digi­ta­li­za­cji usług publicz­nych w obsza­rze ochro­ny zdro­wia? Zachę­ca­my do obej­rze­nia zapi­su seminarium.

Roz­wój nowych tech­no­lo­gii sta­wia przed insty­tu­cja­mi pań­stwa dwa klu­czo­we wyzwa­nia. Po pierw­sze, budo­wę narzę­dzi cyfro­we­go rzą­du (ang. digi­tal govern­ment). Po dru­gie, wyko­rzy­sty­wa­nie gro­ma­dzo­nych danych i przy ich pomo­cy uspraw­nia­nie poli­tyk publicz­nych – tak­że tych w obsza­rze ochro­ny zdrowia.

Korzy­sta­nie z poten­cja­łu cyfro­wych narzę­dzi i rosną­cej ilo­ści danych będzie jed­ną z odpo­wie­dzi na wyzwa­nia, poja­wia­ją­ce się w sek­to­rze ochro­ny zdro­wia, takie jak pan­de­mie, nie­rów­ny dostęp od usług czy nie­efek­tyw­ne i kosz­tow­ne pro­gra­my publicz­ne. Moż­li­wo­ści państw euro­pej­skich w tym zakre­sie są jed­nak zróżnicowane.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Favicona DELab
DELab UW
wydział socjologii uw
Wydział Socjologii UW
Scroll to Top