Jak budować cyfrowe usługi publiczne w obszarze ochrony zdrowia? Przykład Estonii

obejrzyj zapis debaty 

Pod­czas kolej­ne­go spo­tka­nia z cyklu semi­na­riów DELab UW przy­glą­da­li­śmy się pro­ble­ma­ty­ce data­fi­ka­cji oraz budo­wa­nia cyfro­wych usług publicz­nych na przy­kła­dzie Estonii.

Pod­czas semi­na­rium Wero­ni­ka Prze­cher­ska prze­ana­li­zo­wa­ła czyn­ni­ki sprzy­ja­ją­ce budo­wa­niu cyfro­wych usług publicz­nych i data­fi­ka­cji (np. przej­rzy­stość ram praw­nych), barie­ry ich roz­wo­ju (np. brak narzę­dzi e‑identyfikacji) oraz korzy­ści wyni­ka­ją­ce z uży­wa­nia danych. Zapre­zen­to­wa­ła rów­nież wyni­ki badań doty­czą­cych Esto­nii – cyfro­we­go lide­ra w zakre­sie usług publicz­nych. Jakie roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne są w tym kra­ju oraz jakie są przy­czy­ny jego suk­ce­su w digi­ta­li­za­cji usług publicz­nych w obsza­rze ochro­ny zdro­wia? Zachę­ca­my do obej­rze­nia zapi­su seminarium.

Bada­nie komentowali

Partnerzy

Part­ner merytoryczny

Part­ner studencki

Roz­wój nowych tech­no­lo­gii sta­wia przed insty­tu­cja­mi pań­stwa dwa klu­czo­we wyzwa­nia. Po pierw­sze, budo­wę narzę­dzi cyfro­we­go rzą­du (ang. digi­tal govern­ment). Po dru­gie, wyko­rzy­sty­wa­nie gro­ma­dzo­nych danych i przy ich pomo­cy uspraw­nia­nie poli­tyk publicz­nych – tak­że tych w obsza­rze ochro­ny zdrowia.

Korzy­sta­nie z poten­cja­łu cyfro­wych narzę­dzi i rosną­cej ilo­ści danych będzie jed­ną z odpo­wie­dzi na wyzwa­nia, poja­wia­ją­ce się w sek­to­rze ochro­ny zdro­wia, takie jak pan­de­mie, nie­rów­ny dostęp od usług czy nie­efek­tyw­ne i kosz­tow­ne pro­gra­my publicz­ne. Moż­li­wo­ści państw euro­pej­skich w tym zakre­sie są jed­nak zróżnicowane.

„Cyfry­za­cja pod lupą nauki” to plat­for­ma współ­pra­cy, inte­gru­ją­ca naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, zaj­mu­ją­cych się cyfry­za­cją. Chce­my, aby spo­tka­nia two­rzy­ły przy­ja­zne śro­do­wi­sko do wymia­ny i dzie­le­nia się naj­now­szą wie­dzą, ale też prze­ka­zy­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji w zakre­sie prze­twa­rza­nia, ana­li­zy i wyko­rzy­sta­nia danych oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nowy­mi meto­da­mi badaw­czy­mi. Zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nych spotkaniach!

Przewiń do góry