Koniec flaneurowania? Praktyki wędrówki, spaceru i chodzenia po mieście w dobie mediów cyfrowych

2022-04-04
18:00

Prelegenci

s200_natalia.juchniewicz

dr Natalia Juchniewicz

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kierowniczka Pracowni Filozofii Techniki i Komunikacji, filozofka i socjolożka badająca przemiany technologiczne w nowoczesnych społeczeństwach w tradycji postfenomenologicznej i zorientowanej na badania jakościowe.

_DSC9822

dr Kuba Piwowar

SWPS, Google

Socjolog i kulturoznawca. Specjalizuje się w społeczno-kulturowych aspektach technologii, nowych mediach i badaniach rynku. Doktoryzował się z zagadnienia wykluczenia algorytmicznego na Uniwersytecie SWPS, gdzie pracuje badawczo i naukowo. Od 2008 roku pracuje też w Google.

Jan Zygmuntowski

Jan Zygmuntowski

Polska Sieć Ekonomii, CoopTech Hub, Akademia Leona Koźmińskiego

Ekonomista i przedsiębiorca społeczny zainteresowany ekonomią polityczną, regulacjami i zarządzaniem technologiami oraz gospodarką cyfrową. Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy CoopTech Hub. Wykładowca, doktorant Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie (Management and AI in Digital Society). Współzałożyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu think-tanku Instrat. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Doradza wielu instytucjom publicznym, samorządowym i społecznym w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions, British Council i Møller Institute. Autor „Kapitalizmu Sieci”, książki nominowanej do nagrody Economicus 2020.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Celem wystą­pie­nia będzie ana­li­za, w jaki spo­sób tech­no­lo­gie mobil­ne i cyfro­we zmie­nia­ją nasze prak­ty­ki spa­ce­ro­wa­nia, wędro­wa­nia i cho­dze­nia po mie­ście. Fla­neur, figu­ra spa­ce­ro­wi­cza-kon­te­sta­to­ra wałę­sa­ją­ce­go się po mie­ście bez celu, ale z żywą fascy­na­cją obser­wu­ją­ce­go zmia­ny, jakie w kapi­ta­li­stycz­nych mia­stach zacho­dzi­ły na prze­ło­mie XIX/XX w. zamie­ni­ła się wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym w post-fla­neu­ra, cyber-fla­neu­ra, a być może nawet doszło już do cał­ko­wi­tej śmier­ci tej wizji poru­sza­nia się po mie­ście. Geo­lo­ka­li­za­cja, self-trac­king, kapi­ta­lizm nad­zo­ru, tech­no­lo­gicz­ny panop­ty­kon – wszyst­ko to spra­wia, że współ­cze­sny użyt­kow­nik tech­no­lo­gii nie jest już w swo­im poru­sza­niu się spon­ta­nicz­ny, ukry­ty, nie­jaw­ny, zamie­nia­jąc się ludz­ko-tech­no­lo­gicz­ną hybry­dę o zru­ty­ni­zo­wa­nym, algo­ryt­micz­nym spo­so­bie prze­miesz­cza­nia się po prze­strze­niach miej­skich. Czy zatem ist­nie­je jesz­cze spa­ce­ro­wa­nie? Czy mia­sto może być wciąż odkry­wa­ne? Czy tech­no­lo­gia nam w tym poma­ga czy przeszkadza?

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
WF logo
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Scroll to Top