Mapowanie kluczowych wyzwań społecznych związanych z rozwojem technologii za pomocą metod text-mining

2021-10-27
18:00

Prelegenci

Zdjęcie Kristófa Gyódi

Kristóf Gyódi

Analityk DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego głównym obszarem badawczym jest analiza działalności Airbnb w Europejskich miastach. W swoich badaniach korzysta z metod data-science. W DELab UW jest członkiem zespołów badawczych w licznych projektach międzynarodowych, w tym realizowanych w ramach Programów Unii Europejskiej – Horyzont 2020.
Zdjęcie Michała Palińskiego

Michał Paliński

Analityk DELab UW
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. W swoich badaniach koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu. W szczególności interesują go ekonomiczne aspekty zarządzania prywatnością w sieci. W swojej pracy wykorzystuje metody data science oraz modelowanie mikroekonometryczne.

Jest członkiem zespołów badawczych międzynarodowych projektów Horyzont 2020 związanych z unijną inicjatywą Next Generation Internet.

dr Alek Tarkowski

dr Alek Tarkowski

Open Future Foundation, ekspert KPI

Jest aktywistą cyfrowym, strategiem i socjologiem technologii. Jest fundatorem i dyrektorem ds. strategii w europejskim think tanku Open Future Foundation. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji w Fundacji Centrum Cyfrowe oraz członka Board of Directors w amerykańskiej fundacji Creative Commons. Jest członkiem i współzałożycielem Communia, europejskiego stowarzyszenia prowadzącego działania rzecznicze na rzecz cyfrowej domeny publicznej. Zajmuje się strategiami i politykami publicznymi, dzięki którym technologie cyfrowe służą dobru wspólnemu. New Europe Challenger 2016, absolwent Leadership Academy of Poland (rocznik 2017). W wolnym czasie piecze chleb i biega.

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowczynią na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkinią Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Rady Naukowej Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo, Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przez wiele lat główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, reprezentująca polski biznes w ECOFIN Committee oraz Entrepreneurship and SME Committee w BusinessEurope, a także w High Level Group on Administrative Burdens w Komisji Europejskiej. Analityczka zorientowana na badanie procesów gospodarczych, w tym procesów biznesowych i szukanie rozwiązań pozwalających na dostosowywanie do nich polityki gospodarczej i regulacji prawnych. Autorka 10ciu edycji badań mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym wykorzystywania przez nie technologii informacyjnych. Nie pracuje po 16 godzin dziennie.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

W ramach pro­jek­tu Next Gene­ra­tion Inter­net For­ward, Michał Paliń­skiKri­stóf Gyó­di przy­go­to­wa­li nowe narzę­dzie, któ­re uła­twia bada­nie klu­czo­wych wyzwań tech­no­lo­gicz­nych i zwią­za­nych z nimi kwe­stii poli­tycz­nych. Punk­tem wyj­ścia bada­nia była teza o poru­sza­niu się uczest­ni­ków deba­ty publicz­nej w ramach baniek infor­ma­cyj­nych w zakre­sie tema­tów doty­czą­cych nowych tech­no­lo­gii i zwią­za­nych z nimi wyzwań spo­łecz­nych. Mie­rząc się z tym pro­ble­mem, auto­rzy zma­po­wa­li arty­ku­ły, not­ki blo­go­we i inne­go rodza­ju tre­ści udo­stęp­nia­ne w sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych. Głów­ny nacisk został poło­żo­ny na takie tema­ty, jak etycz­na sztucz­na inte­li­gen­cja, edu­ka­cja w cza­sie pan­de­mii, pry­wat­ność w sie­ci czy tech­no­lo­gicz­ne aspek­ty wal­ki ze zmia­na­mi klimatycznymi.

Opie­ra­jąc się na meto­do­lo­gii text-mining, auto­rzy zba­da­li i ziden­ty­fi­ko­wa­li tema­ty udo­stęp­nia­ne na plat­for­mach mediów spo­łecz­no­ścio­wych (ana­li­zą obję­li ponad 110 tys. arty­ku­łów na Twit­te­rze, Red­di­cie i por­ta­lu Hac­ker News). Inte­rak­tyw­ny raport, będą­cy efek­tem ana­liz, umoż­li­wia samo­dziel­ne bada­nie tema­tów i arty­ku­łów, w zależ­no­ści od zain­te­re­so­wań użyt­kow­ni­ków. W rapor­cie auto­rzy nakre­śli­li 6 obsza­rów tema­tycz­nych, któ­re ziden­ty­fi­ko­wa­li jako klu­czo­we dla roz­wo­ju nowych tech­no­lo­gii cyfro­wych. W bada­niu inte­re­so­wa­ły ich szcze­gól­nie kwe­stie inklu­zyw­no­ści nowych tech­no­lo­gii, ich etycz­no­ści oraz sze­ro­kiej dostęp­no­ści dla użyt­kow­ni­ków. Pod­su­mo­wa­nie ana­li­zy tych obsza­rów zna­leźć moż­na w case stu­dy pt. „Access, Inc­lu­sion and Justi­ce”. W ramach tego obsza­ru tema­tycz­ne­go ziden­ty­fi­ko­wa­li kla­stry arty­ku­łów, doty­czą­cych m.in. luki pła­co­wej w IT, etycz­ne­go pro­gra­mo­wa­nia, czy regu­la­cji takich jak unij­na dyrek­ty­wa dot. praw autor­skich oraz ame­ry­kań­ska sek­cja 230.

Rys. Mapa arty­ku­łów doty­czą­cych obsza­ru tema­tycz­ne­go Access, Inc­lu­sion and Justice.

W trak­cie semi­na­rium Kri­stóf Gyó­di i Michał Paliń­ski przed­sta­wią meto­do­lo­gię bada­nia i zasto­so­wa­ne narzę­dzia data scien­ce, umoż­li­wia­ją­ce spraw­ne scra­po­wa­nie arty­ku­łów z por­ta­li inter­ne­to­wych i blo­gów. Opo­wie­dzą rów­nież o wyzwa­niach zwią­za­nych z kla­stro­wa­niem tek­stów oraz bada­niem popu­lar­no­ści kon­kret­nych źró­deł arty­ku­łów udo­stęp­nia­nych w sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych. Spo­tka­nie w szcze­gól­no­ści kie­ro­wa­nej jest do osób zain­te­re­so­wa­nych nowy­mi tech­no­lo­gia­mi i ich regu­la­cją, ana­li­zą mediów oraz sze­ro­ko rozu­mia­nym text miningiem.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Favicona DELab
DELab UW
Scroll to Top