Między alienacją a emancypacją: wpływ technologii cyfrowych na pracę umysłową

2021-05-26
18:00

Prelegenci

Między alienacją a emancypacją: wpływ technologii cyfrowych na pracę umysłową

Monika Berdys

DELab UW, Wydział Socjologii UW
Monika Berdys jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów edukacyjnych na KU Leuven w Belgii. Jej zainteresowania badawcze to socjologia pracy, edukacja i polityki publiczne.
Między alienacją a emancypacją: wpływ technologii cyfrowych na pracę umysłową

dr Bartosz Mika

Uniwersytet Gdański
Pierwsze szlify naukowe zdobywał w murach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od dziewięciu lat związany z gdańską socjologią jest adiunktem w Zakładzie Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki, Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Gdańskiego. Jego specjalnością jest socjologia krytyczna, klasyczna myśl socjologiczna, socjologia pracy oraz socjologia gospodarki. Obecne koncentruje swoją uwagę na badaniach osób pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych. Przygotowuje również monografię poświęconą socjo-ekonomicznej interpretacji własności intelektualnej, kontynuującej wątki teoretyczne podjęte w publikacji z 2013 roku pt. Cyfrowi kolaboranci – tłumacze-hobbiści w społeczeństwie sieciowym.
Między alienacją a emancypacją: wpływ technologii cyfrowych na pracę umysłową

Natalia Lewandowska

Ekspertka KPI, Intel
Obecnie HR Manager w Intel, odpowiedzialna za realizacje strategii personalnej w Polsce. W swoim 20 letnim doświadczeniu w rozwoju organizacyjnym zaprojektowała i zrealizowała projekty w obszarach zarządzania innowacjami, talentami i kompetencjami, a także aktywnie wspierała liderów w rozwoju ich organizacji. Jako Konsultant i Project Manager realizowała różnorodne projekty z zakresu oceny i rozwoju kompetencji zawodowych, jako coach ACC ICF wspiera liderów i menedżerów w rozwoju kariery i zmianach zawodowych.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

W cza­sie kolej­ne­go semi­na­rium z nasze­go cyklu, omó­wio­ne zosta­ło bada­nie eks­plo­ra­cyj­ne, doty­czą­ce postrze­ga­nia auto­ma­ty­za­cji pra­cy umy­sło­wej wśród mene­dże­rów śred­nie­go szcze­bla w kor­po­ra­cjach dostar­cza­ją­cych usłu­gi dla biznesu.

Zro­bo­ty­zo­wa­na auto­ma­ty­za­cja pro­ce­sów (robo­tic pro­cess auto­ma­tion) wdra­ża­na w kor­po­ra­cjach B2B to algo­ryt­mi­za­cja ruty­no­wych dzia­łań, cha­rak­te­ry­stycz­na dla firm reali­zu­ją­cych zada­nia admi­ni­stra­cyj­ne o dużej obję­to­ści i zło­żo­no­ści dla klien­ta biz­ne­so­we­go. Dzię­ki pogłę­bio­nym wywia­dom moż­li­we było usta­le­nie, czy pra­cow­ni­cy zaawan­so­wa­ni sta­żem dostrze­ga­ją ska­lę i dyna­mi­kę zmian tech­no­lo­gicz­nych, oraz jakie są ich doświad­cze­nia, nadzie­je i oba­wy zwią­za­ne z auto­ma­ty­za­cją pra­cy, sztucz­ną inte­li­gen­cją, czy ucze­niem maszynowym.

Roz­mo­wy z mene­dże­ra­mi wyka­za­ły, że auto­ma­ty­za­cja nie jawi się im się jako zagro­że­nie, a jest raczej ele­men­tem nowej kul­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej, oraz narzę­dziem, któ­re sta­no­wi nie­oce­nio­ną pomoc w codzien­nych zma­ga­niach z pre­sją cza­su. Z per­spek­ty­wy roz­mów­ców, czę­ścio­we prze­ję­cie przez tech­no­lo­gię żmud­nych obo­wiąz­ków uwal­nia ich inte­lek­tu­al­ny poten­cjał i daje czas na poświę­ce­nie się bar­dziej twór­czym zada­niom zawo­do­wym. Dzie­je się tak jed­nak pod warun­kiem, że mogą mieć oni wpływ na zakres i jakość wpro­wa­dza­nych roz­wią­zań. Mimo, że współ­cze­sne meto­dy zarzą­dza­nia (np. lean) kła­dą nacisk na cią­głe ulep­sza­nie i kre­atyw­ność, w prak­ty­ce bada­nych tyl­ko pomy­sły gene­ru­ją­ce naj­więk­sze oszczęd­no­ści mają szan­sę na reali­za­cję. Auto­ma­ty­za­cja pro­ce­sów nie prze­bie­ga line­ar­nie, ale jest narzu­ca­na lub odkła­da­na na póź­niej zgod­nie z logi­ką opty­ma­li­za­cji kosz­to­wej, a tak­że pod­le­ga cią­głym nego­cja­cjom zależ­nym od rela­cji wła­dzy, dys­try­bu­cji wie­dzy i wewnętrz­nej dyna­mi­ki organizacji.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

Między alienacją a emancypacją: wpływ technologii cyfrowych na pracę umysłową
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Między alienacją a emancypacją: wpływ technologii cyfrowych na pracę umysłową
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Między alienacją a emancypacją: wpływ technologii cyfrowych na pracę umysłową
Wydział Socjologii UW
Favicona DELab
DELab UW
Przewiń do góry