Międzynarodowe prawo gospodarcze w czasach gospodarki cyfrowej: kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje?

2021-11-24
18:00

Prelegenci

magda

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

Analityczka prawna
DELab UW, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
Współpracuje przy projektach dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego i Gospodarki. Jest doktorem nauk prawnych, ale także absolwentką SGH (dzięki czemu lepiej rozumie ekonomistów). Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim międzynarodowe prawo gospodarcze i prawo Unii Europejskiej. Poza byciem adiunktem na WPIA doradza także Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP w zakresie prawa UE. Od 2013 współprowadzi bloga na temat prawa międzynarodowego publicznego – www.przegladpm.blogspot.com.
lukasz

Łukasz Nawaro

Analityk
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
W DELab UW zajmuje się analizą i przetwarzaniem danych, od początku procesu – web scraping, data wrangling – po jego koniec, czyli wizualizację. Do tego celu wykorzystuje język programowania Python i jego biblioteki, takie jak pandas i matplotlib. Interesuje się szczególnie zbiorami danych tekstowych. Tworzył narzędzia na wewnętrzne potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracował przy projektach badawczych DELab UW, a obecnie pracuje w projekcie EU Engineroom z programu Horyzont 2020.
Michał_Boni_foto

dr Michał Boni

SWPS, Martens Centre

Były minister cyfryzacji (2011-2013). Obecnie adiunkt w SWPS (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny) oraz Senior Researcher Associate w Martens Centre, a także współpracownik Digital Enlightenment Forum, senator SME Europe i szef Rady Programowej Fundacji FISE. W latach 2014-2019 był posłem do Parlamentu Europejskiego, aktywnym w Komisji Wolności i Sprawiedliwości oraz Komisji Przemysłu i Nauki (sprawy cyfrowe). Pełnił funkcję sprawozdawcy, m.in legislacji na temat ochrony danych osobowych i prywatności, dostępu i wykorzystywania informacji publicznych jako danych otwartych, rozwoju gigabit-społeczeństwa oraz 5G, funkcjonowania Sztucznej Inteligencji, powołania do życia Europejskiej Chmury Otwartych Danych Nauki oraz Superkomputerów w UE. Autor i koordynator prac nad licznymi publikacjami oraz programami, w tym m.in. POLSKA 2030 oraz Polska Cyfrowa.

Tomasz_Brodzicki_foto

dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG

IHS Markit Maritime & Trade, Uniwersytet Gdański

Główny ekonomista IHS Markit Maritime & Trade, odpowiedzialny za analizy przekrojowe, rozwój produktów, metodologię GTA Forecasting, prezentacje webinarowe i konferencyjne oraz spotkania z kluczowymi klientami. Od 2019 starszy konsultant ds. BI w ABSL Chapter Poland odpowiedzialny za główne raporty ABSL. Od 2018 profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2019-2021 kierował Katedrą Gospodarki Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego. Od 2010 roku jest Partnerem Badawczym w Instytucie Rozwoju w Sopocie – niezależnym instytucie badań gospodarczych. W latach 2001 – 2008 partner naukowy Obszaru Badawczego Przedsiębiorstwa i Innowacje IBnGR. Naukowo zajmuje się problematyką handlu międzynarodowego, wzrostu i rozwoju gospodarczego, lokalizacją działalności gospodarczej, innowacyjnością przedsiębiorstw.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Na kształt pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go i umów mię­dzy­na­ro­do­wych mają z regu­ły wpływ sil­niej­sze pań­stwa, któ­re narzu­ca­ją swo­je kon­cep­cje regu­la­cyj­ne słab­szym. Mię­dzy­na­ro­do­we pra­wo gospo­dar­cze nie jest tu wyjąt­kiem. Podo­bień­stwo posta­no­wień w róż­nych umo­wach, mię­dzy inny­mi tych zawar­tych przez USA w latach 90. i 00., jest ude­rza­ją­ce. Struk­tu­ra, zakres i egze­kwo­wal­ność umów jest bar­dzo zbli­żo­na, co ozna­cza, że USA były wystar­cza­ją­co sil­ne, by pro­mo­wać swo­je inte­re­sy gospo­dar­cze. Stro­ny posia­da­ją­ce wła­dzę gospo­dar­czą od lat wyka­zu­ją więc posta­wy pra­wo­twór­cze w regio­nal­nych umo­wach han­dlo­wych. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu metod text-mining, bada­czom DELab UW dr hab. Mag­da­le­nie Słok-Wód­kow­skiej oraz Łuka­szo­wi Nawa­ro uda­ło się odróż­nić twór­ców reguł od tych, któ­rzy je przyj­mu­ją. W bada­niu prze­ana­li­zo­wa­li regio­nal­ne umo­wy han­dlo­we. Wyko­rzy­sta­na meto­do­lo­gia opie­ra się na pra­cy Alsch­ne­ra i in. (2018) oraz pra­cach poświę­co­nych eks­plo­ra­cji tek­stu, uwzględ­nia­jąc spe­cy­fi­kę tek­stów praw­nych. Tekst umo­wy prze­kształ­co­no do cią­gów kil­ku słów. Spraw­dzo­no, gdzie taki ciąg wystą­pił po raz pierw­szy i przy­pi­sa­no go do odpo­wied­niej gru­py (jeden z kra­jów two­rzą­cych zasa­dy, jed­na ze stron umo­wy, nie­zna­czą­ce sło­wa, jedyne/pierwsze wystą­pie­nie). Dla każ­de­go roz­dzia­łu poli­czo­no, jaki pro­cent cią­gów słów nale­ży do danej gru­py. Na tej pod­sta­wie auto­rzy ana­li­zo­wa­li, czy w nowych roz­dzia­łach, w któ­rych pań­stwa regu­lu­ją gospo­dar­kę cyfro­wą, role państw, któ­re two­rzą i tych któ­re kopiu­ją roz­wią­za­nia regu­la­cyj­ne zosta­ły zachowane.

Bada­nie powsta­ło w ramach pro­jek­tu NCN “Pra­wo mię­dzy­na­ro­do­we gospo­dar­cze w cza­sie trans­for­ma­cji cyfro­wej: tren­dy, mode­le regu­la­cyj­ne oraz szcze­gó­ło­we roz­wią­za­nia w zakre­sie e‑handlu i danych”.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Logo DELab
DELab UW
wne_logo
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
wpia
Wydział Prawa i Administracji UW
Scroll to Top