Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność

2022-05-10
18:00

Prelegenci

marta

dr Marta Kołodziejska

Analityczka DELab UW
DELab UW, Wydział Socjologii UW
W obszarze jej zainteresowań są przede wszystkim relacje między korzystaniem z nowych mediów a przemianami religii i duchowości. Najczęściej prowadzi badania z wykorzystaniem metod jakościowych – analizy dyskursu oraz analizy treści. W DELab UW pracuje w projekcie EU Engineroom w ramach programu Horyzont 2020.
Michał Paliński

Michał Paliński

Analityk DELab UW
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. W swoich badaniach koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu. W szczególności interesują go ekonomiczne aspekty zarządzania prywatnością w sieci. W swojej pracy wykorzystuje metody data science oraz modelowanie mikroekonometryczne. Jest członkiem zespołów badawczych międzynarodowych projektów Horyzont 2020 związanych z unijną inicjatywą Next Generation Internet. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW prowadzi zajęcia z makroekonomii. W DELab UW od marca 2016 roku.

Himalaje face kapelusz

Dr hab. med Paweł Holas, prof. ucz.

Kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW, kierownik Pracowni e-MPAT na UW
Wydział Psychologii UW

Klinicysta, badacz i dydaktyk. Terapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny (CBT), nauczyciel mindfulness (MBCT/MBSR/MSC), specjalista w dziedzinie. Kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracowni e-MPAT na UW (e-Mindfulness, Psychoterapii i Technologii Lab). Kierownik studiów podyplomowych: Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia na Uniwersytecie SWPS oraz Fundacji Rozwoju Mindfulness. Główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy efektywności i mechanizmów działania uważności i współczucia oraz interwencji na nich opartych.

kamil_sliwowski

Kamil Śliwowski

Trener kompetencji cyfrowych
Panoptykon, Szkoła z Klasą

Trener kompetencji cyfrowych. Ponad dekadę działał w ruchu na rzecz otwartych zasobów wiedzy: Creative Commons, prowadząc działania edukacyjne zarówno w Polsce, jak i międzynarodowo. Od kilkunastu lat związany z trzecim sektorem, współpracuje z fundacjami Panoptykon i Szkoła z Klasą, blogiem Sektor 3.0, tworzy newsletter poświęcony trendom i technologiom w edukacji (otwartezasoby.pl/newsletter). Autor kursu o cyfrowym dobrostanie. Najbardziej lubi uczyć się poprzez uczenie innych.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Bada­nie ana­li­zu­je spo­sób, w jaki funk­cje i cele prak­tyk medy­ta­cji mind­ful­ness są kon­stru­owa­ne w nar­ra­cjach apli­ka­cji mobil­nej Head­spa­ce.  Dr Mar­ta Koło­dziej­ska oraz Michał Paliń­ski wyko­rzy­sta­li meto­dy mie­sza­ne do zba­da­nia blo­ga towa­rzy­szą­ce­go apli­ka­cji oraz nar­ra­cji z medy­ta­cji w niej zawar­tych. W modu­le ilo­ścio­wym zasto­so­wa­no pół­au­to­ma­tycz­ną, wspo­ma­ga­ną kom­pu­te­ro­wo ana­li­zę tek­stu 964 postów na blo­gu Head­spa­ce, obej­mu­ją­cą mode­lo­wa­nie tema­tów i ana­li­zę współ­wy­stę­po­wa­nia słów klu­czo­wych. Dzię­ki temu bada­cze ziden­ty­fi­ko­wa­li domi­nu­ją­ce tema­ty oraz związ­ki klu­czo­wych ter­mi­nów, któ­re sta­no­wi­ły pod­sta­wę do pogłę­bio­nej jako­ścio­wej ana­li­zy tek­sto­wej nagrań czte­rech pakie­tów medy­ta­cyj­nych Head­spa­ce oraz 45 postów na blo­gu napi­sa­nych w latach 2014–2018.

Ana­li­za jako­ścio­wa sku­pi­ła się na iden­ty­fi­ka­cji nar­ra­cji, defi­nio­wa­nych jako ustruk­tu­ry­zo­wa­ne fabu­ły z wąt­ka­mi, akto­ra­mi i przy­pi­sa­ny­mi zna­cze­nia­mi. Ana­li­zy wyka­za­ły, że w nar­ra­cjach Head­spa­ce funk­cja i cel mind­ful­ness są kon­stru­owa­ne w odnie­sie­niu do nauki i medy­cy­ny, a nie ducho­wo­ści, co rów­nież pozy­cjo­nu­je apli­ka­cję i ofe­ro­wa­ne przez nią usłu­gi wśród osią­gnięć nauko­wych, a nie reli­gii czy ruchów alt-med. Medy­ka­li­za­cja prze­ja­wia się m.in. w licz­nych powią­za­niach z bada­nia­mi nauko­wy­mi oraz w odno­sze­niu się do pro­ble­mów w kate­go­riach medycz­nych i tera­peu­tycz­nych. Poza medy­ka­li­za­cją prak­ty­ki, jej „uzdro­wot­nie­nie” [heal­thi­ci­za­tion] mani­fe­stu­je się w powta­rza­ją­cych się zachę­tach do moni­to­ro­wa­nia wła­sne­go sta­nu zdro­wia i aktyw­nej popra­wy samo­po­czu­cia.  W kon­se­kwen­cji, nar­ra­cje Head­spa­ce utoż­sa­mia­ją dba­łość o zdro­wie przy uży­ciu apli­ka­cji z zacho­wa­niem moral­nie pożą­da­nym. Zgod­nie z kon­klu­zją bada­nia, poprzez media­ty­za­cję prak­ty­ki w apli­ka­cji, zna­cze­nie i funk­cje tej prak­ty­ki zmie­nia­ją się z roz­wo­ju ducho­we­go i oświe­ce­nia na „wolę zdro­wia” i obo­wią­zek cią­głej samokontroli.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Poskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Favicona DELab
DELab UW
ws-logo
Wydział Socjologii UW
wneszar
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top