Paying with your data. Privacy trade-offs in the ride-hailing services

Obejrzyj zapis debaty 

Pod­czas kolej­ne­go semi­na­rium z cyklu „Cyfry­za­cja pod lupą nauki” przy­glą­da­li­śmy się kwe­stii skłon­no­ści kon­su­men­tów do wymia­ny danych oso­bo­wych na roz­ma­ite pro­fi­ty. Refe­rat wygło­sił Michał Paliń­ski, któ­ry w swo­im bada­niu prze­ana­li­zo­wał goto­wość użyt­kow­ni­ków do akcep­ta­cji raba­tów na prze­jaz­dy zama­wia­ne przy uży­ciu apli­ka­cji (np. Uber/FreeNow) w zamian za udo­stęp­nia­nie danych trze­ciej stro­nie (rekla­mo­daw­cy). Wyko­rzy­stu­jąc meto­dę eks­pe­ry­men­tu wybo­ru dys­kret­ne­go, zba­dał pre­fe­ren­cje użyt­kow­ni­ków wzglę­dem udo­stęp­nia­nia danych o róż­nym stop­niu wrażliwości.

Bada­nie komentowały:

Partnerzy

Part­ner merytoryczny

Part­ner studencki

W jaki spo­sób świa­do­mość praw pły­ną­cych dla oby­wa­te­li z funk­cjo­no­wa­nia RODO wpły­wa na ich wyce­nę pry­wat­no­ści w sie­ci? Wstęp­ne wyni­ki bada­nia Micha­ła Paliń­skie­go wska­zu­ją na ist­nie­nie w Pol­sce miej­sca na roz­wój mode­li biz­ne­so­wych wyko­rzy­stu­ją­cych mecha­nizm współ­fi­nan­so­wa­nia usług inter­ne­to­wych dany­mi użyt­kow­ni­ków, tzn. sku­tecz­nej mone­ty­za­cji danych oso­bo­wych przez użyt­kow­ni­ków. Użyt­kow­ni­cy wyżej wyce­nia­ją dane poten­cjal­nie umoż­li­wia­ją­ce ich bez­po­śred­nią iden­ty­fi­ka­cję (np. imię i nazwi­sko, adres e‑mail etc.) niż np. cen­niej­sze z punk­tu widze­nia biz­ne­so­we­go dane loka­li­za­cyj­ne. Wnio­ski z ana­li­zy mię­dzy­gru­po­wej poka­zu­ją, że świa­do­mość RODO pod­no­si wyce­nę danych przez użytkowników.

„Cyfry­za­cja pod lupą nauki” to plat­for­ma współ­pra­cy, inte­gru­ją­ca naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, zaj­mu­ją­cych się cyfry­za­cją. Chce­my, aby spo­tka­nia two­rzy­ły przy­ja­zne śro­do­wi­sko do wymia­ny i dzie­le­nia się naj­now­szą wie­dzą, ale też prze­ka­zy­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji w zakre­sie prze­twa­rza­nia, ana­li­zy i wyko­rzy­sta­nia danych oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nowy­mi meto­da­mi badaw­czy­mi. Zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nych spotkaniach!

Przewiń do góry