Paying with your data. Privacy trade-offs in the ride-hailing services

2021-03-17
13:00

Prelegenci

Michał Paliński

Michał Paliński

Analityk DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. W swoich badaniach koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu. W szczególności interesują go ekonomiczne aspekty zarządzania prywatnością w sieci. W swojej pracy wykorzystuje metody data science oraz modelowanie mikroekonometryczne. Jest członkiem zespołów badawczych międzynarodowych projektów Horyzont 2020 związanych z unijną inicjatywą Next Generation Internet.

anna-bartczak

dr hab. Anna Bartczak, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Anna Bartczak jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW). W 2000 roku ukończyła studia podyplomowe o Ameryce Łacińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 roku otrzymała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych za pracę doktorską pt. „Koszty zewnętrzne transportu drogowego. Problem optymalnych stawek opłat za korzystanie z autostrad w Polsce”. W 2016 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego. W 2008 roku objęła kierownictwo Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, w którym prowadzi prace badawcze. Jest stypendystką fundacji Dekaban-Liddle, Brytyjskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, francuskiego Ministerstwa Środowiska oraz COST E45 European Forest Externalities, EUROFOREX. Należy do European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), The International Society for Ecological Economics (ISEE) oraz The European Association of Agricultural Economists (EAAE). Zainteresowanie naukowe: ekonomia środowiska, ekonomia zdrowia oraz wycena dóbr nierynkowych.

Joanna Bigaj T-Mobile

Joanna Bigaj

Product Owner Data Science/Data Monetization, T‑Mobile Polska

Absolwentka Teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej i Computer Science na Coventry Uniwersity. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie na rynku nowych technologii z naciskiem na biznesowe wykorzystanie danych. Pracuje wraz z liderami rynku IT, budując produkty oparte o dane,  przekształca je w informacje usprawniające działanie przedsiębiorstw. Doświadczenie na różnych etapach cyklu wdrożeniowego pozwala jej pełnić rolę lidera zespołu i odpowiadać za tworzenie i rozwój rozwiązań analitycznych opartych o big data i sztuczną inteligencję wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne. Obecnie na stanowisku Product Ownera w T- Mobile Polska.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Pod­czas kolej­ne­go semi­na­rium z cyklu „Cyfry­za­cja pod lupą nauki” przy­glą­da­li­śmy się kwe­stii skłon­no­ści kon­su­men­tów do wymia­ny danych oso­bo­wych na roz­ma­ite pro­fi­ty. Refe­rat wygło­sił Michał Paliń­ski, któ­ry w swo­im bada­niu prze­ana­li­zo­wał goto­wość użyt­kow­ni­ków do akcep­ta­cji raba­tów na prze­jaz­dy zama­wia­ne przy uży­ciu apli­ka­cji (np. Uber/FreeNow) w zamian za udo­stęp­nia­nie danych trze­ciej stro­nie (rekla­mo­daw­cy). Wyko­rzy­stu­jąc meto­dę eks­pe­ry­men­tu wybo­ru dys­kret­ne­go, zba­dał pre­fe­ren­cje użyt­kow­ni­ków wzglę­dem udo­stęp­nia­nia danych o róż­nym stop­niu wrażliwości.

W jaki spo­sób świa­do­mość praw pły­ną­cych dla oby­wa­te­li z funk­cjo­no­wa­nia RODO wpły­wa na ich wyce­nę pry­wat­no­ści w sie­ci? Wstęp­ne wyni­ki bada­nia Micha­ła Paliń­skie­go wska­zu­ją na ist­nie­nie w Pol­sce miej­sca na roz­wój mode­li biz­ne­so­wych wyko­rzy­stu­ją­cych mecha­nizm współ­fi­nan­so­wa­nia usług inter­ne­to­wych dany­mi użyt­kow­ni­ków, tzn. sku­tecz­nej mone­ty­za­cji danych oso­bo­wych przez użyt­kow­ni­ków. Użyt­kow­ni­cy wyżej wyce­nia­ją dane poten­cjal­nie umoż­li­wia­ją­ce ich bez­po­śred­nią iden­ty­fi­ka­cję (np. imię i nazwi­sko, adres e‑mail etc.) niż np. cen­niej­sze z punk­tu widze­nia biz­ne­so­we­go dane loka­li­za­cyj­ne. Wnio­ski z ana­li­zy mię­dzy­gru­po­wej poka­zu­ją, że świa­do­mość RODO pod­no­si wyce­nę danych przez użytkowników.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Favicona DELab
DELab UW
wneszar
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top