“Smart city to dla mnie przestrzeń do wypełnienia ludzką inteligencją”. Jakie przepisy na miasto inteligentne stosują polskie miasta?

obejrzyj zapis debaty 

Pod­czas kolej­ne­go spo­tka­nia z cyklu semi­na­riów DELab UW przy­glą­da­li­śmy się reali­za­cji kon­cep­cji smart city w pol­skich miastach.
 
Mał­go­rza­ta Osow­ska jest dok­to­rant­ką na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW i eks­pert­ką w Insty­tu­cie Badań Edu­ka­cyj­nych. Koń­czy roz­pra­wę dok­tor­ską poświę­co­ną reali­za­cji wizji smart city w pol­skich mia­stach. Autor­ka publi­ka­cji z zakre­su zarzą­dza­nia wie­dzą i kwa­li­fi­ka­cja­mi. Jej zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze to smart city, socie­ty 5.0, inno­wa­cje, orga­ni­za­cje uczą­ce się, spo­łecz­ne aspek­ty ucze­nia się. Entu­zjast­ka meto­dy ana­li­zy przypadków.
 
W swo­im wystą­pie­niu Mał­go­rza­ta Osow­ska omó­wi­ła spo­so­by inter­pre­to­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia kon­cep­cji smart city na przy­kła­dzie trzech pol­skich miast: Gdań­ska, War­sza­wy i Wro­cła­wia. Mate­riał powstał w opar­ciu o wyni­ki badań zre­ali­zo­wa­nych w latach 2018–2020 do pra­cy dok­tor­skiej. Pre­le­gent­ka prze­pro­wa­dzi­ła 28 indy­wi­du­al­nych wywia­dów z urzęd­ni­ka­mi, odpo­wie­dzial­ny­mi mery­to­rycz­nie za jeden z wyróż­nio­nych obsza­rów: cyfry­za­cję, stra­te­gię roz­wo­ju mia­sta, zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, współ­pra­cę z oto­cze­niem, komu­ni­ka­cję z miesz­kań­cem, dro­gi, bada­nia i innowacje.

Bada­nie komentowali

Partnerzy

Part­ner merytoryczny

Part­ner studencki

W pierw­szej czę­ści wystą­pie­nia uka­za­ne zosta­ły naj­waż­niej­sze wnio­ski z ana­li­zy pola seman­tycz­ne­go wokół smart city. Jakie warun­ki muszą speł­niać zda­niem urzęd­ni­ków poli­ty­ki oraz kon­kret­ne dzia­ła­nia by mogły zyskać ety­kie­tę “inte­li­gent­nych” oraz co odróż­nia je od roz­wią­zań sta­no­wią­cych jedy­nie “tech­no­lo­gicz­ny gadżet, błyskotkę”?

W dru­giej czę­ści wystą­pie­nia zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne kon­kret­ne prak­ty­ki i meto­dy, jakie zarzą­dza­ją­cy mia­sta­mi sto­su­ją, aby włą­czyć ele­men­ty smart city w kie­run­ki pro­wa­dzo­nej poli­ty­ki, w takich obsza­rach, jak budo­wa­nie stra­te­gii, podział funk­cyj­ny mia­sta, spo­sób funk­cjo­no­wa­nia urzę­du oraz współ­pra­ca z oto­cze­niem. Pre­le­gent­ka przed­sta­wi­ła róż­ne podej­ścia samo­rzą­dow­ców do wyko­rzy­sta­nia “inte­li­gen­cji roz­pro­szo­nej w mie­ście”, w tym role przy­pi­sy­wa­ne w tym pro­ce­sie tech­no­lo­giom, miesz­kań­com oraz urzędnikom.

„Cyfry­za­cja pod lupą nauki” to plat­for­ma współ­pra­cy, inte­gru­ją­ca naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, zaj­mu­ją­cych się cyfry­za­cją. Chce­my, aby spo­tka­nia two­rzy­ły przy­ja­zne śro­do­wi­sko do wymia­ny i dzie­le­nia się naj­now­szą wie­dzą, ale też prze­ka­zy­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji w zakre­sie prze­twa­rza­nia, ana­li­zy i wyko­rzy­sta­nia danych oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nowy­mi meto­da­mi badaw­czy­mi. Zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nych spotkaniach!

Przewiń do góry