“Smart city to dla mnie przestrzeń do wypełnienia ludzką inteligencją”. Jakie przepisy na miasto inteligentne stosują polskie miasta?

2021-04-28
18:00

Prelegenci

“Smart city to dla mnie przestrzeń do wypełnienia ludzką inteligencją”. Jakie przepisy na miasto inteligentne stosują polskie miasta?

Małgorzata Osowska

Wydział Socjologii UW

Doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertka w Instytucie Badań Edukacyjnych. Kończy rozprawę doktorską poświęconą realizacji wizji smart city w polskich miastach. Autorka publikacji z zakresu zarządzania wiedzą i kwalifikacjami. Zainteresowania badawcze: smart city, society 5.0, innowacje, organizacje uczące się, społeczne aspekty uczenia się, entuzjastka metody analizy przypadków. Entuzjastka metody analizy przypadków.

“Smart city to dla mnie przestrzeń do wypełnienia ludzką inteligencją”. Jakie przepisy na miasto inteligentne stosują polskie miasta?

dr hab. Karol Olejniczak, prof. SWPS

Uniwersytet SWPS

Profesor nauk o polityce publicznej na Uniwersytecie SWPS i współzałożyciel firmy badawczej EGO s.c. Naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. W swojej pracy badawczej i edukacyjnej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i szkoleń dla polskich, unijnych i amerykańskich instytucji publicznych. Autor szeregu publikacji naukowych, w tym sześciotomowej serii „Ministerstwa Uczące Się”. Publikował artykuły w takich czasopismach międzynarodowych, jak „Evaluation”, „American Journal of Evaluation”, „Policy & Politics”. Jest stypendystą The Ostroms’ Workshop (2006), Fundacji Kościuszkowskiej (2012) oraz Fulbright Senior Award (2021). Wraz z polskimi samorządami rozwija obecnie laboratorium innowacyjnych usług publicznych i doradza amerykańskim agencjom federalnym w projektowaniu Learning Agendas.

“Smart city to dla mnie przestrzeń do wypełnienia ludzką inteligencją”. Jakie przepisy na miasto inteligentne stosują polskie miasta?

Piotr Beńke

Ekspert KPI, CTO & Technical Sales Leader w IBM Poland&Baltics

Chief Technology Officer i Dyrektor Działów Technicznych w IBM na Polskę i kraje bałtyckie, odpowiedzialny za strategię w obszarze technologii i rozwój zespołów technicznych. Absolwent Politechniki Poznańskiej i Warwick Business School. Piotr z branżą IT związany jest od 25 lat budując swoje doświadczenie na różnych stanowiskach i pracując z wieloma sektorami/branżami. Aktywny certyfikowany architekt rozwiązań. Przed objęciem obecnej pozycji pełnił funkcję Dyrektor działu IBM Systems na Polskę̨ i kraje bałtyckie, odpowiedzialnym za sprzedaż̇ najnowszych technologii oferowanych przez IBM. Pasjonat najnowszych technologii informatycznych i ich zastosowania w życiu codziennym. Aktywnie rozwija społeczności techniczne w IBM w ramach zespołu pracującego przy IBM Academy of Technology oraz grupy IBM University Relations.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Pod­czas kolej­ne­go spo­tka­nia z cyklu semi­na­riów DELab UW przy­glą­da­li­śmy się reali­za­cji kon­cep­cji smart city w pol­skich miastach.

W swo­im wystą­pie­niu Mał­go­rza­ta Osow­ska omó­wi­ła spo­so­by inter­pre­to­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia kon­cep­cji smart city na przy­kła­dzie trzech pol­skich miast: Gdań­ska, War­sza­wy i Wro­cła­wia. Mate­riał powstał w opar­ciu o wyni­ki badań zre­ali­zo­wa­nych w latach 2018–2020 do pra­cy dok­tor­skiej. Pre­le­gent­ka prze­pro­wa­dzi­ła 28 indy­wi­du­al­nych wywia­dów z urzęd­ni­ka­mi, odpo­wie­dzial­ny­mi mery­to­rycz­nie za jeden z wyróż­nio­nych obsza­rów: cyfry­za­cję, stra­te­gię roz­wo­ju mia­sta, zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, współ­pra­cę z oto­cze­niem, komu­ni­ka­cję z miesz­kań­cem, dro­gi, bada­nia i inno­wa­cje. 

W pierw­szej czę­ści wystą­pie­nia uka­za­ne zosta­ły naj­waż­niej­sze wnio­ski z ana­li­zy pola seman­tycz­ne­go wokół smart city. Jakie warun­ki muszą speł­niać zda­niem urzęd­ni­ków poli­ty­ki oraz kon­kret­ne dzia­ła­nia by mogły zyskać ety­kie­tę “inte­li­gent­nych” oraz co odróż­nia je od roz­wią­zań sta­no­wią­cych jedy­nie “tech­no­lo­gicz­ny gadżet, błyskotkę”?

W dru­giej czę­ści refe­ra­tu zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne kon­kret­ne prak­ty­ki i meto­dy, jakie zarzą­dza­ją­cy mia­sta­mi sto­su­ją, aby włą­czyć ele­men­ty smart city w kie­run­ki pro­wa­dzo­nej poli­ty­ki, w takich obsza­rach, jak budo­wa­nie stra­te­gii, podział funk­cyj­ny mia­sta, spo­sób funk­cjo­no­wa­nia urzę­du oraz współ­pra­ca z oto­cze­niem. Pre­le­gent­ka przed­sta­wi­ła róż­ne podej­ścia samo­rzą­dow­ców do wyko­rzy­sta­nia “inte­li­gen­cji roz­pro­szo­nej w mie­ście”, w tym role przy­pi­sy­wa­ne w tym pro­ce­sie tech­no­lo­giom, miesz­kań­com oraz urzędnikom.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

“Smart city to dla mnie przestrzeń do wypełnienia ludzką inteligencją”. Jakie przepisy na miasto inteligentne stosują polskie miasta?
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
“Smart city to dla mnie przestrzeń do wypełnienia ludzką inteligencją”. Jakie przepisy na miasto inteligentne stosują polskie miasta?
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
“Smart city to dla mnie przestrzeń do wypełnienia ludzką inteligencją”. Jakie przepisy na miasto inteligentne stosują polskie miasta?
Wydział Socjologii UW
Przewiń do góry