Towards a human-centric internet: challenges and solutions. Mapping key tech and policy topics with text-mining

2021-11-17
13:00

Prelegenci

Zdjęcie Kristófa Gyódi

Kristóf Gyódi

Analityk DELab UW
DELab UW, WNE UW

Prowadzi liczne badania związane ze współczesnymi zmianami gospodarki, korzystając z nowych źródeł danych oraz metod badawczych opartych na analizie big data. Autor licznych raportów oraz recenzowanych artykułów, w tym opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach. Jego badania przyczyniły się do lepszego zrozumienia funkcjonowaniu sieci Airbnb w kontekście wpływu na rozwój miast oraz sektor turystyczny. Jako pierwszy przeprowadził pogłębione badania o Airbnb w Polsce.

Członek zespołu badawczego NGI Forward działającego w ramach strategii Komisji Europejskiej Next Generation Internet. Zadaniem zespołu jest wypracowanie metodologii do identyfikacji wschodzących technologii oraz wskazywania powiązań między społecznymi wyzwaniami a rozwojem technologicznym. Powstałe badanie, oparte na różnych metodach z obszaru machine learning, jest istotnym wkładem w dziedzinie foresightu.

Towards a human-centric internet: challenges and solutions. Mapping key tech and policy topics with text-mining

Michał Paliński

Analityk DELab UW
DELab UW, WNE UW

W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. W swoich badaniach koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu. W szczególności interesują go ekonomiczne aspekty zarządzania prywatnością w sieci. W swojej pracy wykorzystuje metody data science oraz modelowanie mikroekonometryczne.

Jest członkiem zespołów badawczych międzynarodowych projektów Horyzont 2020 związanych z unijną inicjatywą Next Generation Internet.

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Sys­te­ma­tycz­na i obiek­tyw­na eks­plo­ra­cja wia­do­mo­ści, opi­nii oraz dys­ku­sji na wybra­ne tema­ty sta­ła się w dobie „info­de­mii” klu­czo­wym wyzwa­niem. Coraz trud­niej jest omi­nąć zja­wi­sko bań­ki fil­tru­ją­cej i spoj­rzeć na kwe­stie spo­łecz­ne z szer­szej per­spek­ty­wy. Jed­nak, aby spro­stać glo­bal­nym wyzwa­niom, nie może­my pozwo­lić sobie na porzu­ce­nie dobrych pomy­słów – stąd tak waż­ne jest włą­cze­nie do dys­ku­sji gło­sów z sze­ro­kie­go spek­trum kul­tur i grup społecznych.

Pod­czas semi­na­rium Kri­stóf Gyó­di i Michał Paliń­ski przed­sta­wią narzę­dzie inter­ne­to­we, któ­re uła­twia eks­plo­ra­cję klu­czo­wych wyzwań tech­no­lo­gicz­nych i zwią­za­nych z nimi kwe­stii poli­tycz­nych. W opar­ciu o meto­do­lo­gię text-mining, zba­da­li i ziden­ty­fi­ko­wa­li kon­kret­ne tema­ty oma­wia­ne w sze­ro­kim zakre­sie mediów pisa­nych i udo­stęp­nia­nych na plat­for­mach mediów społecznościowych.

W swo­jej naj­now­szej pra­cy sku­pi­li się na sze­ściu ogól­nych obsza­rach tematycznych:

  • Śro­do­wi­sko i zrów­no­wa­żo­ny rozwój;
  • Decen­tra­li­za­cja i alter­na­tyw­ne mode­le regu­la­cji ryn­ków cyfrowych;
  • Trans­for­ma­cja cyfro­wa prze­strze­ni publicznej;
  • Pry­wat­ność, toż­sa­mość i zarzą­dza­nie danymi;
  • God­ny zaufa­nia prze­pływ infor­ma­cji, cyber­bez­pie­czeń­stwo i demokracja;
  • Dostęp do inklu­zyw­nych i etycz­nych tech­no­lo­gii cyfrowych.

Dla każ­de­go z tych tema­tów przy­go­to­wa­li inte­rak­tyw­ne mapy pre­zen­tu­ją­ce sku­pi­ska arty­ku­łów poru­sza­ją­cych powią­za­ne ze sobą zagad­nie­nia, umoż­li­wia­ją­ce odkry­wa­nie pro­ble­mów, opi­nii i reko­men­da­cji rozwiązań.

Aby zapre­zen­to­wać poten­cjał meto­do­lo­gii, w trak­cie spo­tka­nia nasi ana­li­ty­cy przed­sta­wią sze­rzej dane dla tema­tu „Dostęp do inklu­zyw­nych i etycz­nych tech­no­lo­gii cyfrowych”.

Dowiedz się więcej

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

Towards a human-centric internet: challenges and solutions. Mapping key tech and policy topics with text-mining
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Favicona DELab
DELab UW
Przewiń do góry