Uwarunkowania funkcjonowania ekosystemu blockchainowego w Polsce

2021-12-15
18:00

Prelegenci

ljonak

Łukasz Jonak

Analityk
DELab UW, Wydział Socjologii UW
Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu socjologii, nauk poznawczych i technologii informacyjnych; stara się zrozumieć, w którym kierunku musi zmierzać socjologia, by adekwatnie opisywać współczesny świat społeczny. W szczególności zajmuje się społecznymi aspektami i konsekwencjami funkcjonowania technologii blockchainowych – problematyce governance, regulacjami, podejmowaniem decyzji i zarządzaniem tożsamością w systemach zdecentralizowanych.
Grzegorz Sobiecki

dr Grzegorz Sobiecki

Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

Tematyką kryptowalut oraz technologii blockchain zajmuje się od 2011 roku. Od października 2018 r. kieruje pierwszymi w Polsce studiami podyplomowymi całkowicie poświęconymi tematyce blockchaina "Blockchain: biznes, prawo, technologia" w Szkole Głównej Handlowej. Promotor pomocniczy doktoratu dotyczącego Bitcoina, opiekun naukowy kilku innych doktorantów. Kierownik prac badawczo rozwojowych (B+R) projektu platformy emisji i obrotu tokenami (2020-2021). Członek zespołu naukowego realizującego grant OPUS, obejmujący koncepcję wykorzystania technologii DLT w finansowaniu dużych inwestycji. Konsultant doradzający w sprawie założeń projektów i koncepcji wykorzystania technologii blockchain. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain. Ekspert NCBIR i PARP w kilku programach. Biegły ad hoc prokuratury. Był członkiem strumienia “Blockchain / DLT i cyfrowe waluty” w ramach programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" przy Ministerstwie Cyfryzacji (2019). Jego publikacje, dydaktyka i wystąpienia obejmują głównie aspekty ekonomiczno-finansowe technologii blockchain.

dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

eksperka KPI
Kancelaria Karasek&Wejman, Uniwersytet Jagielloński

Iwona Karasek-Wojciechowicz ma ponad 20 lat praktycznego doświadczenia w prawie gospodarczym. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorstwom handlowym, bankom, instytucjom finansowym, firmom technologicznym (w tym: fintech, defi, platformom handlowym) i sektorowi nieruchomości.

Pełne bio.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Pod­czas semi­na­rium przed­sta­wio­ne zosta­ną wyni­ki jako­ścio­we­go bada­nia pol­skie­go eko­sys­te­mu block­cha­ino­we­go, z naci­skiem na uwa­run­ko­wa­nia jego dzia­ła­nia i per­spek­ty­wy roz­wo­ju. Dla dzia­ła­nia tej bran­ży istot­ne zna­cze­nie mają ogól­no­go­spo­dar­cze czyn­ni­ki zwią­za­ne z łatwo­ścią pro­wa­dze­nia biz­ne­su i pozio­mem ogól­ne­go zaufa­nia w rela­cjach biz­nes-pań­stwo. Z dru­giej stro­ny klu­czo­we są kwe­stie zwią­za­ne z inno­wa­cyj­ną spe­cy­fi­ką bran­ży, takie jak dostęp do finan­so­wa­nia ryzy­kow­nych przed­się­wzięć, per­spek­ty­wy regu­la­cyj­ne doty­czą­ce nowa­tor­skich pro­duk­tów i usług czy ist­nie­nie ini­cja­tyw wspie­ra­ją­cych śro­do­wi­sko. Nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie ma też glo­ba­li­za­cja bran­ży blockchain/krypto, łatwość z jaką pol­skie fir­my mogą wcho­dzić w rela­cje inwe­stor­skie czy part­ner­skie z pod­mio­ta­mi z całe­go świa­ta. Pod­czas wystą­pie­nia zosta­nie omó­wio­ny łącz­ny wpływ tych czyn­ni­ków na kształt pol­skie­go eko­sys­te­mu blockchainowego.

Pro­jekt „Maszy­na Spo­łecz­na” finan­so­wa­ny jest ze środ­ków pro­gra­mu „Dia­log” MNiSW 

Dowiedz się więcej

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Favicona DELab
DELab UW
ws-logo
Wydział Socjologii UW
Scroll to Top