Wpływ COVID-19 na sposób spędzania czasu w ciągu dnia – na podstawie danych YouTube oraz Google Trends

2021-09-29
18:00
 – 19:30

Prelegenci

Wpływ COVID-19 na sposób spędzania czasu w ciągu dnia – na podstawie danych YouTube oraz Google Trends

dr Wojciech Hardy

Analityk DELab
DELab UW, WNE UW
Zajmuje się tematyką rynków cyfrowych głównie w kontekście cyfryzacji w sektorach kreatywnych oraz nowych modeli biznesowych. Aktualnie analizuje wpływ „piractwa” internetowego na sektory kreatywne oraz gospodarkę uwagi w kontekście cyfrowej rozrywki. W swoich badaniach zajmował się także tematyką wpływu technologii na rynek pracy. Interesuje się również tematyką nierówności i dyskryminacji. 
Wpływ COVID-19 na sposób spędzania czasu w ciągu dnia – na podstawie danych YouTube oraz Google Trends

dr hab. Piotr Wójcik, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Naukowo zajmuje się analizami regionalnych nierówności i konwergencji oraz finansami ilościowymi (testowanie algorytmicznych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem historycznych notowań giełdowych). Oba obszary zainteresowań wiąże wykorzystanie zaawansowanych narzędzi ilościowych, w tym algorytmów uczenia maszynowego i tzw. Wytłumaczalnego Uczenia Maszynowego (eXplainable Artificial Intelligence – XAI). Autor i współautor licznych publikacji naukowych wykorzystujących zróżnicowane narzędzia ilościowej analizy danych oraz podręczników poświęconych wykorzystaniu oprogramowania R do analizy danych. Pomysłodawca i animator grupy badawczej Data Science Lab na WNE UW (dslab.wne.uw.edu.pl). Kierownik i wykonawca licznych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autor i współtwórca wielu kursów akademickich, a także praktycznych szkoleń warsztatowych dla licznych firm oraz instytucji sektora publicznego z dziedzin związanych bezpośrednio z Data Science: zaawansowanego programowania w R i SAS, statystyki, modelowania i prognozowania szeregów czasowych, ekonometrii i uczenia maszynowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe analityka ilościowego w branży finansowej, telekomunikacyjnej i badań marketingowych. Autor, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS” (11 edycji w latach 2008–2019) oraz studiów podyplomowych „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” (od 2017 roku).
Wpływ COVID-19 na sposób spędzania czasu w ciągu dnia – na podstawie danych YouTube oraz Google Trends

Maria Drabczyk

Kierowniczka działu polityk i rzecznictwa w Centrum Cyfrowym
Ekspertka KPI, Centrum Cyfrowe

Socjolożka, badaczka, menedżerka projektów kulturalnych z zakresu dziedzictwa i nowych technologii. Członkini Rady Stowarzyszenia Sieci Europeana, zarządu Fundacji EUscreen oraz przewodnicząca Komisji ds. Wartości, Wykorzystania i Prawa Autorskiego FIAT IFTA.

Wcześniej koordynatorka projektów odpowiedzialna za współpracę zagraniczną Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego (FINA) w obszarze budowania dostępu i kreatywnego ponownego wykorzystania dziedzictwa cyfrowego do celów badawczych, edukacyjnych lub artystycznych, współtwórczyni strony crowdfundingowej Wspieramkulture.pl oraz ekspertka ds. stosunków międzynarodowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Pasjonatka badania i rozwijania społecznej wartości organizacji dziedzictwa kulturowego oraz wspierania sektora kultury i edukacji w budowaniu, nakierowanych na odbiorców, cyfrowych strategii.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Pan­de­mia i zwią­za­ne z nią ogra­ni­cze­nia dotknę­ły cały świat, zmie­nia­jąc spo­sób, w jaki ludzie pra­cu­ją i żyją. Wie­le zosta­ło już powie­dzia­ne na temat wpły­wu na ryn­ki pra­cy, prze­nie­sie­nia pra­cy do domu i spo­łecz­nych skut­ków pan­de­mii. Nie­wie­le jed­nak wia­do­mo na temat rze­czy­wi­stych zmian w codzien­nych zacho­wa­niach i tego, w jaki spo­sób zmia­ny te wią­żą się z dotkli­wo­ścią kry­zy­su, wymu­szo­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi czy pozio­mem rozwoju.

W swo­im wystą­pie­niu dr Woj­ciech Har­dy dostar­cza pierw­szych dowo­dów na zmia­nę wzor­ców życia codzien­ne­go, któ­re obej­mu­ją infor­ma­cje doty­czą­ce całe­go okre­su od począt­ku pan­de­mii dla ponad 50 kra­jów. Uży­wa infor­ma­cji o tym, kie­dy ludzie słu­cha­ją muzy­ki, aby prze­śle­dzić, jak pan­de­mia zabu­rzy­ła typo­we wzor­ce. Zebra­ne przez zespół dane pocho­dzą z coty­go­dnio­wych list prze­bo­jów YouTu­be i są połą­czo­ne z dany­mi Google Trends. Pozwa­la to zaob­ser­wo­wać godzi­ny naj­więk­szej inten­syw­no­ści słu­cha­nia muzy­ki w róż­nych kra­jach i cza­sie. Dane te łączo­ne są (pra­ca w toku) z infor­ma­cja­mi o przy­pad­kach, ogra­ni­cze­niach i blo­ka­dach oraz wskaź­ni­ka­mi makro, a tak­że z inny­mi dostęp­ny­mi dany­mi Google w celu walidacji.

Na pod­sta­wie wyni­ków ana­li­zy stwier­dzić moż­na wyraź­ną zmia­nę we wzor­cach słu­cha­nia wraz z począt­kiem pan­de­mii. Pan­de­mia zre­du­ko­wa­ła znacz­ną część kon­sump­cji muzy­ki w godzi­nach typo­wych dla dojaz­dów do i z pra­cy. Z dru­giej stro­ny, kon­sump­cja w póź­nych godzi­nach wie­czor­nych wzro­sła po zwy­kłym cza­sie, suge­ru­jąc moż­li­we prze­su­nię­cie do póź­nych godzin pra­cy. Te z kolei są kom­pen­so­wa­ne przez póź­niej­sze roz­po­czy­na­nie dnia pra­cy. Prze­su­nię­cia te są cha­rak­te­ry­stycz­ne tyl­ko dla dni robo­czych, co potwier­dza zwią­zek ze szko­łą lub pracą.

Meto­dy i dane

Zespół zebrał tygo­dnio­we listy prze­bo­jów 100 naj­lep­szych arty­stów YouTu­be dla 57 dostęp­nych kra­jów. Dotych­cza­so­we dane zosta­ły zebra­ne za okres od stycz­nia 2020 do stycz­nia 2021 roku i będą sta­le posze­rza­ne, aby objąć zarów­no kolej­ne okre­sy (w tym 2021), jak i wcze­śniej­sze (2019 dla bench­mar­ku). Dane z wykre­sów obej­mu­ją licz­bę wyświe­tleń w danym tygo­dniu dla każ­de­go z topo­wych artystów.

Po dru­gie, dla każ­de­go tygo­dnia danych, co godzi­nę spraw­dzo­no w Google Trends dla YouTu­be popu­lar­ność wyszu­ki­wa­nia poszcze­gól­nych arty­stów. Tak więc dla każ­de­go tygo­dnia i każ­de­go kra­ju 100 arty­stów zosta­ło spraw­dzo­nych pod kątem popu­lar­no­ści w wyszu­ki­wa­niach YouTu­be, przy czym zapy­ta­nia zwra­ca­ły popu­lar­ność z czę­sto­tli­wo­ścią godzi­no­wą dla wszyst­kich sied­miu dni tygo­dnia. Zesta­wie­nie Google Trends i YouTu­be pozwa­la śle­dzić zarów­no zmia­ny w godzi­no­wych wzor­cach słu­cha­nia muzy­ki, jak i zmia­ny w cał­ko­wi­tej oglądalności.

Kil­ka wybra­nych wykre­sów poni­żej poka­zu­je śred­nie mie­sięcz­ne sza­cun­ko­we wzor­ce słu­cha­nia muzy­ki w kil­ku kra­jach. Zwra­ca­ją uwa­gę prze­su­nię­cia wzor­ców w dni robo­cze i brak takich prze­su­nięć w week­en­dy. Ponad­to Szwe­cja – któ­ra nie wpro­wa­dzi­ła żad­nych ogra­ni­czeń na począt­ku pan­de­mii – nie wyka­zu­je wyraź­nych zmian. Jest to zgod­ne z inter­pre­ta­cją przy­czy­no­wą wpły­wu pan­de­mii i ogra­ni­czeń na obser­wo­wa­ne wzorce.

Dni robo­czeWeek­en­dy
Austra­lia
Niem­cy
Pol­ska
Szwe­cja
USA

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

Wpływ COVID-19 na sposób spędzania czasu w ciągu dnia – na podstawie danych YouTube oraz Google Trends
Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
Wpływ COVID-19 na sposób spędzania czasu w ciągu dnia – na podstawie danych YouTube oraz Google Trends
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Logo DELab
DELab UW
Wpływ COVID-19 na sposób spędzania czasu w ciągu dnia – na podstawie danych YouTube oraz Google Trends
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Przewiń do góry