Wpływ COVID-19 na sposób spędzania czasu w ciągu dnia – na podstawie danych YouTube oraz Google Trends

2021-09-29
18:00
 – 19:30

Prelegenci

W Hardy

dr Wojciech Hardy

Analityk DELab
DELab UW, WNE UW
Zajmuje się tematyką rynków cyfrowych głównie w kontekście cyfryzacji w sektorach kreatywnych oraz nowych modeli biznesowych. Aktualnie analizuje wpływ „piractwa” internetowego na sektory kreatywne oraz gospodarkę uwagi w kontekście cyfrowej rozrywki. W swoich badaniach zajmował się także tematyką wpływu technologii na rynek pracy. Interesuje się również tematyką nierówności i dyskryminacji. 
prof Wójcik

dr hab. Piotr Wójcik, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Naukowo zajmuje się analizami regionalnych nierówności i konwergencji oraz finansami ilościowymi (testowanie algorytmicznych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem historycznych notowań giełdowych). Oba obszary zainteresowań wiąże wykorzystanie zaawansowanych narzędzi ilościowych, w tym algorytmów uczenia maszynowego i tzw. Wytłumaczalnego Uczenia Maszynowego (eXplainable Artificial Intelligence – XAI). Autor i współautor licznych publikacji naukowych wykorzystujących zróżnicowane narzędzia ilościowej analizy danych oraz podręczników poświęconych wykorzystaniu oprogramowania R do analizy danych. Pomysłodawca i animator grupy badawczej Data Science Lab na WNE UW (dslab.wne.uw.edu.pl). Kierownik i wykonawca licznych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autor i współtwórca wielu kursów akademickich, a także praktycznych szkoleń warsztatowych dla licznych firm oraz instytucji sektora publicznego z dziedzin związanych bezpośrednio z Data Science: zaawansowanego programowania w R i SAS, statystyki, modelowania i prognozowania szeregów czasowych, ekonometrii i uczenia maszynowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe analityka ilościowego w branży finansowej, telekomunikacyjnej i badań marketingowych. Autor, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS” (11 edycji w latach 2008–2019) oraz studiów podyplomowych „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” (od 2017 roku).
Maria Drabczyk

Maria Drabczyk

Kierowniczka działu polityk i rzecznictwa w Centrum Cyfrowym
Ekspertka KPI, Centrum Cyfrowe

Socjolożka, badaczka, menedżerka projektów kulturalnych z zakresu dziedzictwa i nowych technologii. Członkini Rady Stowarzyszenia Sieci Europeana, zarządu Fundacji EUscreen oraz przewodnicząca Komisji ds. Wartości, Wykorzystania i Prawa Autorskiego FIAT IFTA.

Wcześniej koordynatorka projektów odpowiedzialna za współpracę zagraniczną Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego (FINA) w obszarze budowania dostępu i kreatywnego ponownego wykorzystania dziedzictwa cyfrowego do celów badawczych, edukacyjnych lub artystycznych, współtwórczyni strony crowdfundingowej Wspieramkulture.pl oraz ekspertka ds. stosunków międzynarodowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Pasjonatka badania i rozwijania społecznej wartości organizacji dziedzictwa kulturowego oraz wspierania sektora kultury i edukacji w budowaniu, nakierowanych na odbiorców, cyfrowych strategii.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Pan­de­mia i zwią­za­ne z nią ogra­ni­cze­nia dotknę­ły cały świat, zmie­nia­jąc spo­sób, w jaki ludzie pra­cu­ją i żyją. Wie­le zosta­ło już powie­dzia­ne na temat wpły­wu na ryn­ki pra­cy, prze­nie­sie­nia pra­cy do domu i spo­łecz­nych skut­ków pan­de­mii. Nie­wie­le jed­nak wia­do­mo na temat rze­czy­wi­stych zmian w codzien­nych zacho­wa­niach i tego, w jaki spo­sób zmia­ny te wią­żą się z dotkli­wo­ścią kry­zy­su, wymu­szo­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi czy pozio­mem rozwoju.

W swo­im wystą­pie­niu dr Woj­ciech Har­dy dostar­cza pierw­szych dowo­dów na zmia­nę wzor­ców życia codzien­ne­go, któ­re obej­mu­ją infor­ma­cje doty­czą­ce całe­go okre­su od począt­ku pan­de­mii dla ponad 50 kra­jów. Uży­wa infor­ma­cji o tym, kie­dy ludzie słu­cha­ją muzy­ki, aby prze­śle­dzić, jak pan­de­mia zabu­rzy­ła typo­we wzor­ce. Zebra­ne przez zespół dane pocho­dzą z coty­go­dnio­wych list prze­bo­jów YouTu­be i są połą­czo­ne z dany­mi Google Trends. Pozwa­la to zaob­ser­wo­wać godzi­ny naj­więk­szej inten­syw­no­ści słu­cha­nia muzy­ki w róż­nych kra­jach i cza­sie. Dane te łączo­ne są (pra­ca w toku) z infor­ma­cja­mi o przy­pad­kach, ogra­ni­cze­niach i blo­ka­dach oraz wskaź­ni­ka­mi makro, a tak­że z inny­mi dostęp­ny­mi dany­mi Google w celu walidacji.

Na pod­sta­wie wyni­ków ana­li­zy stwier­dzić moż­na wyraź­ną zmia­nę we wzor­cach słu­cha­nia wraz z począt­kiem pan­de­mii. Pan­de­mia zre­du­ko­wa­ła znacz­ną część kon­sump­cji muzy­ki w godzi­nach typo­wych dla dojaz­dów do i z pra­cy. Z dru­giej stro­ny, kon­sump­cja w póź­nych godzi­nach wie­czor­nych wzro­sła po zwy­kłym cza­sie, suge­ru­jąc moż­li­we prze­su­nię­cie do póź­nych godzin pra­cy. Te z kolei są kom­pen­so­wa­ne przez póź­niej­sze roz­po­czy­na­nie dnia pra­cy. Prze­su­nię­cia te są cha­rak­te­ry­stycz­ne tyl­ko dla dni robo­czych, co potwier­dza zwią­zek ze szko­łą lub pracą.

Meto­dy i dane

Zespół zebrał tygo­dnio­we listy prze­bo­jów 100 naj­lep­szych arty­stów YouTu­be dla 57 dostęp­nych kra­jów. Dotych­cza­so­we dane zosta­ły zebra­ne za okres od stycz­nia 2020 do stycz­nia 2021 roku i będą sta­le posze­rza­ne, aby objąć zarów­no kolej­ne okre­sy (w tym 2021), jak i wcze­śniej­sze (2019 dla bench­mar­ku). Dane z wykre­sów obej­mu­ją licz­bę wyświe­tleń w danym tygo­dniu dla każ­de­go z topo­wych artystów.

Po dru­gie, dla każ­de­go tygo­dnia danych, co godzi­nę spraw­dzo­no w Google Trends dla YouTu­be popu­lar­ność wyszu­ki­wa­nia poszcze­gól­nych arty­stów. Tak więc dla każ­de­go tygo­dnia i każ­de­go kra­ju 100 arty­stów zosta­ło spraw­dzo­nych pod kątem popu­lar­no­ści w wyszu­ki­wa­niach YouTu­be, przy czym zapy­ta­nia zwra­ca­ły popu­lar­ność z czę­sto­tli­wo­ścią godzi­no­wą dla wszyst­kich sied­miu dni tygo­dnia. Zesta­wie­nie Google Trends i YouTu­be pozwa­la śle­dzić zarów­no zmia­ny w godzi­no­wych wzor­cach słu­cha­nia muzy­ki, jak i zmia­ny w cał­ko­wi­tej oglądalności.

Kil­ka wybra­nych wykre­sów poni­żej poka­zu­je śred­nie mie­sięcz­ne sza­cun­ko­we wzor­ce słu­cha­nia muzy­ki w kil­ku kra­jach. Zwra­ca­ją uwa­gę prze­su­nię­cia wzor­ców w dni robo­cze i brak takich prze­su­nięć w week­en­dy. Ponad­to Szwe­cja – któ­ra nie wpro­wa­dzi­ła żad­nych ogra­ni­czeń na począt­ku pan­de­mii – nie wyka­zu­je wyraź­nych zmian. Jest to zgod­ne z inter­pre­ta­cją przy­czy­no­wą wpły­wu pan­de­mii i ogra­ni­czeń na obser­wo­wa­ne wzorce.

Dni robo­czeWeek­en­dy
Austra­lia
Niem­cy
Pol­ska
Szwe­cja
USA

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Logo DELab
DELab UW
wne_logo
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top