Seminarium EUROREG z udziałem prof. Katarzyny Śledziewskiej – nagranie

13 paź­dzier­ni­ka 2022 prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska wystą­pi­ła pod­czas semi­na­rium EUROREG, wygła­sza­jąc wykład pt. „Jak dane i algo­ryt­my zmie­nia­ją funk­cjo­no­wa­nie firm?”. 

Abs­trakt:
Gospo­dar­ka i spo­łe­czeń­stwo prze­cho­dzą wła­śnie przez czwar­tą rewo­lu­cję prze­my­sło­wą. Zale­wa nas fala inno­wa­cji cyfro­wych, któ­re łączą świat fizycz­ny i wir­tu­al­ny. Ota­cza­ją nas „inte­li­gent­ne rzą­dze­nia”, od zegar­ków po lodów­ki, któ­re są teraz pod­łą­czo­ne do Inter­ne­tu. Wszyst­ko opie­ra się na danych – dane to pali­wo napę­dza­ją­ce nową erę dyna­micz­ne­go prze­ło­mu tech­no­lo­gicz­ne­go. Już sta­ły cenio­nym zaso­bem biz­ne­so­wym, zmie­nia­jąc mode­le funk­cjo­no­wa­nia przed­się­biorstw, pro­ce­sy i kul­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną. Orga­ni­za­cje będą dąży­ły do zatrud­nia­nia osób potra­fią­cych wydo­by­wać war­tość z danych. Potrzeb­ne będą zupeł­nie nowe kom­pe­ten­cje i zupeł­nie nowe spo­so­by ich kształ­to­wa­nia w sys­te­mie edukacyjnym.

Scroll to Top