Seminarium „Ochrona danych w sieci – obowiązki przedsiębiorców w świetle unijnego rozporządzenia E‑privacy”

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Zapra­sza­my do udzia­łu w semi­na­rium z cyklu Euro­pej­skie Przed­się­bior­stwo pt. „Ochro­na danych w sie­ci – obo­wiąz­ki przed­się­bior­ców w świe­tle unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia E‑privacy”.

Semi­na­rium odbę­dzie się 8 maja 2018 r. w War­sza­wie, w Sien­na Tra­ining Cen­tre ul. Sien­na 73, w godzi­nach 10:30 – 14:30.

Pod­czas semi­na­rium jego uczest­ni­cy będą mie­li moż­li­wość uzy­ska­nia infor­ma­cji, kogo doty­czy roz­po­rzą­dze­nie E‑privacy i jak nale­ży rozu­mieć poję­cia poja­wia­ją­ce się w nim. Zosta­ną omó­wio­ne rów­nież zagad­nie­nia: prze­twa­rza­nia danych pocho­dzą­cych z łącz­no­ści elek­tro­nicz­nej, zapi­sy­wa­nia infor­ma­cji na urzą­dze­niu nale­żą­cym do użyt­kow­ni­ka sie­ci, ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia usług łącz­no­ści elek­tro­nicz­nej (w tym w związ­ku z dzia­ła­nia­mi mar­ke­tin­go­wy­mi).

PROGRAM I REJESTRACJA

Uczest­nic­two w semi­na­rium jest bez­płat­ne. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.

Pierw­szeń­stwo w udzia­le w semi­na­rium mają fir­my z tere­nu woj. mazo­wiec­kie­go, łódz­kie­go, kujaw­sko-pomor­skie­go i pomor­skie­go. PARP zastrze­ga sobie pra­wo wybo­ru uczest­ni­ków semi­na­rium w przy­pad­ku dużej licz­by zgło­szeń.

Przewiń do góry