Śniadanie Biznesowe online „Badania nieniszczące i niszczące wyrobów i urządzeń na zgodność z wymaganiami norm europejskich”

Biu­ro Enter­pri­se Euro­pe Network dzia­ła­ją­ce w ramach Digi­tal Eco­no­my Lab UW zapra­sza­przed­się­bior­ców sek­to­ra MŚP do udzia­łu w szko­le­niu z cyklu Śnia­da­nie Biz­ne­so­we onli­ne pn.: „Bada­nia nie­nisz­czą­ce i nisz­czą­ce wyro­bów i urzą­dzeń na zgod­ność z wyma­ga­nia­mi norm euro­pej­skich”, któ­re odbę­dzie się 27 kwiet­nia 2023 roku w for­mu­le zdalnej. 

Szko­le­nie skie­ro­wa­ne jest do przed­się­bior­ców sek­to­ra MŚP.

Ter­min i czas szko­le­nia: 27 kwiet­nia 2023 r., godz. 10.00 – 13.30.

Miej­sce szko­le­nia onli­ne: plat­for­ma inter­ne­to­wa Micro­soft Teams, zapew­nio­na przez Toruń­ską Agen­cję Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go (TARR S.A.)

Cel spo­tka­nia:

Celem webi­na­ru współ­or­ga­ni­zo­wa­ne­go z Urzę­dem Dozo­ru Tech­nicz­ne­go jest prze­ka­za­nie jego uczest­ni­kom wie­dzy teo­re­tycz­nej w zakre­sie badań labo­ra­to­ryj­nych wyro­bów i urzą­dzeń na zgod­ność z wyma­ga­nia­mi norm europejskich.

Tema­ty­ka spotkania:

1. Pre­zen­ta­cja wybra­nych nowo­cze­snych metod dia­gno­stycz­nych, w tym.: Emi­sja aku­stycz­na (AE) – bada­nia AT Dro­ny – np. bada­nia w prze­strze­niach zamknię­tych Robo­ty – np. Scorpion2 (UTT) Zaawan­so­wa­ne bada­nia UT – np. TOFD, PA Impul­so­we Prą­dy Wiro­we ­ bada­nia PEC Small Punch Test – bada­nia SPT

2. Moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia oraz korzy­ści z zasto­so­wa­ni poszcze­gól­nych metod

Reje­stra­cja: https://een.tarr.org.pl/2023/03/31/sniadanie-biznesowe-z-een-online-o-metodach-diagnostycznych-wyrobow-i-urzadzen-27-kwietnia-2023‑r/

W przy­pad­ku pytań pro­si­my o kon­takt: dr inż. Tomasz Kraw­czyk, tj.krawczyk@uw.edu.pl

Scroll to Top