Spotkania B2B z tajwańskimi firmami – 6 sierpnia 2020 r.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Zachę­ca­my do udzia­łu w bez­płat­nych spo­tka­niach onli­ne z taj­wań­ski­mi fir­ma­mi, któ­re już 6 sierp­nia 2020 roku zor­ga­ni­zu­je ośro­dek Enter­pri­se Euro­pe Network przy Pol­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści. Part­ne­rem wyda­rze­nia jest Taj­wań­ska Rada Roz­wo­ju Han­dlu Zagra­nicz­ne­go (TAITRA).

Event adre­so­wa­ny jest do firm i innych pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w bran­ży IT i medycz­nej, m.in. w pod­sek­to­rach:

  • urzą­dze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne i orto­pe­dycz­ne, pro­te­zy,
  • meble szpi­tal­ne,
  • instru­men­ty medycz­ne i wete­ry­na­ryj­ne,
  • wypo­sa­że­nie sal ope­ra­cyj­nych i oddzia­łów inten­syw­nej tera­pii,
  • dia­gno­sty­ka,
  • usłu­gi tele­me­dycz­ne i IT w opie­ce zdro­wot­nej.

W jego ramach odbę­dzie się gieł­da koope­ra­cyj­na – seria bila­te­ral­nych, uprzed­nio zaaran­żo­wa­nych 20-minu­to­wych spo­tkań B2B onli­ne mię­dzy przed­sta­wi­cie­la firm z róż­nych kra­jów, dzia­ła­ją­cych w tej samej bran­ży, zain­te­re­so­wa­nych nawią­za­niem współ­pra­cy:

  1. Uczest­ni­cy reje­stru­ją swój udział wypeł­nia­jąc for­mu­larz reje­stra­cyj­ny onli­ne znaj­du­ją­cy się na stro­nie inter­ne­to­wej gieł­dy.
  2. W for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym nale­ży dokład­nie okre­ślić pro­fil swo­jej dzia­łal­no­ści oraz rodzaj współ­pra­cy, któ­rą chce się nawią­zać.
  3. Dane zare­je­stro­wa­nych firm na bie­żą­co umiesz­cza­ne będą w kata­lo­gu onli­ne (każ­de­go dnia w kata­lo­gu poja­wia­ją się nowe fir­my!).
  4. Z kata­lo­gu onli­ne zare­je­stro­wa­ni uczest­ni­cy doko­nu­ją wybo­ru firm, z któ­ry­mi chcie­li­by spo­tkać się pod­czas gieł­dy.

Ter­min reje­stra­cji upły­wa 27 lip­ca 2020 r.

Wię­cej infor­ma­cji.

Reje­stra­cja.

Przewiń do góry