Spotkania brokerskie B2B („SoftWareDays”,23) The future of digital business – Austria 8–10 maja 2023 r.

Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go współ­or­ga­ni­za­to­rem 7. Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Opro­gra­mo­wa­nia, orga­ni­zo­wa­nych przez FFG, WKO / Advan­ta­ge Austria, Vien­na Busi­ness Agen­cy ‚TU Wien, Ver­band Öster­re­ichi­scher Softwa­re Inno­va­tio­nen (VÖSI), Brut­ka­sten Media GmbH we współ­pra­cy z Enter­pri­se Euro­pe Network. Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 8–10 maja 2023 r.

W skró­cie:

  • Spo­tka­nia sta­cjo­nar­ne w dniach 8–9.05.2023 i jeden dzień na spo­tka­nia zdal­ne 10.05.2023
  • Wyda­rze­nie zapla­no­wa­ne na ok  2.000 uczest­ni­ków. 
  • Prze­mó­wie­nia osób repre­zen­tu­ją­cych takie orga­ni­za­cje jak Softwa­re AG, KTM, Red Hat, TU Wien i innych.
  • Ponad 20 warsz­ta­tów tema­tycz­nych:  Meta­ver­se, roz­wój funk­cji, stra­te­gia IP, bez­pie­czeń­stwo, prze­twa­rza­nie kwan­to­we, LinkedIn,…
  • Moż­li­wość przed­sta­wie­nia swo­je­go pomy­słu na start-up inwe­sto­rom (w wyda­rze­niu weź­mie udział ok. 50 inwestorów).
  • Moż­li­wość pro­mo­cji ofer­ty biz­ne­so­wej za pośred­nic­twem plat­for­my wydarzenia.
  • Moż­li­wość zapla­no­wa­nia spo­tka­nia biz­ne­so­we­go z wybra­ną orga­ni­za­cją uczest­ni­czą­cą w wyda­rze­niu( onli­ne 20-minu­to­we spo­tka­nia B2B).
  • Połącz się i czerp inspi­ra­cję z nasze­go kra­ju part­ner­skie­go w tym roku:  Irlan­dii.
  • Udział wir­tu­al­ny jest bez­płat­ny, za udział na miej­scu obo­wią­zu­je opła­ta cateringowa.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie wyda­rze­nia: https://2023.b2bsoftwaredays.com/

W przy­pad­ku pytań pro­si­my o kon­takt: dr inż. Tomasz Kraw­czyk, tj.krawczyk@uw.edu.pl

Scroll to Top