Spotkania brokerskie Partnerships for Horizon Europe: smart cities & communities projects

W dniach 12 kwiet­nia – 22 kwiet­nia odby­ły się spo­tka­nia bro­ker­skie Part­ner­ships for Hori­zon Euro­pe: smart cities & com­mu­ni­ties pro­jects.

Digi­tal Eco­no­my Lab wraz z biu­rem Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tkań bro­ker­skich Part­ner­ships for Hori­zon Euro­pe: smart cities & com­mu­ni­ties pro­jects orga­ni­zo­wa­nych przez Ita­lian Tech­no­lo­gy Clu­ster for Smart Communities. 

Inspi­ru­ją­ce sesje warsz­ta­to­we i ukie­run­ko­wa­ne wir­tu­al­ne spo­tka­nia 1:1 obie­cu­ją zdo­by­cie wie­dzy i nawią­za­nie nowych part­nerstw projektowych.

Spo­tka­nia sku­pia­ją orga­ni­za­cje z wie­lu kra­jów euro­pej­skich. Była to wyjąt­ko­wa oka­zja do pozy­ska­nia nowych kon­tak­tów w celu roz­wi­ja­nia pro­jek­tów i pomy­słów oraz oce­ny moż­li­wo­ści współ­pra­cy w zakre­sie badań, roz­wo­ju i innowacji. 

Dla kogo? 

Fir­my, ośrod­ki badaw­cze, uczel­nie, kla­stry i inne pod­mio­ty ze wszyst­kich euro­pej­skich państw człon­kow­skich i kra­jów sto­wa­rzy­szo­nych z pro­gra­mem Hory­zont Euro­pa, któ­re były zain­te­re­so­wa­ne przed­sta­wie­niem pro­po­zy­cji w kon­kur­sach Hory­zont Euro­pa 2022 zwią­za­nych z tema­ty­ką inte­li­gent­nych miast i społeczności.

Cele spo­tkań: 

 • Nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów i part­nerstw mają­cych na celu przed­sta­wia­nie pro­po­zy­cji do zapro­szeń w ramach pro­gra­mu „Hory­zont Europa”.
 • Uzy­ska­nie infor­ma­cji o tren­dach, fak­tach, zain­te­re­so­wa­niach B+R+I zwią­za­nych z inte­li­gent­ny­mi mia­sta­mi i społecznościami.
 • Pre­zen­ta­cja swo­ich pomy­słów pro­jek­to­wych, kom­pe­ten­cji i wie­dzy wszyst­kim uczestnikom.
 • Ini­cjo­wa­nie i orga­ni­zo­wa­nie zapla­no­wa­nych spo­tkań 1:1 na wydarzeniu
 • Gene­ro­wa­nie nowych kon­tak­tów w spo­sób efek­tyw­ny kosz­to­wo i cza­so­wo, mając wspól­ne zainteresowania.

Głów­ne tema­ty doty­czą­ce inte­li­gent­nych miast i spo­łecz­no­ści, o któ­rych mowa w wydarzeniu:

 • Inte­li­gent­na mobil­ność i logistyka
 • Wydaj­na, zrów­no­wa­żo­na i inklu­zyw­na energia
 • Gospo­dar­ka o obie­gu zamkniętym
 • Kli­mat i środowisko
 • Roz­wią­za­nia dla dziel­nic miejskich
 • ICT i cyfryzacja
 • Gospo­dar­ka danymi
 • Bez­pie­czeń­stwo i ochrona
 • Smart buil­ding 
 • Tury­sty­ka i dzie­dzic­two kulturowe
 • Zdro­wie

Stro­na wyda­rze­nia: https://partnerships-for-horizon-europe-scc.b2match.io/home

Przewiń do góry