Spotkania brokerskie Tech4SmartCities: Sustainable & Smart Technologies for Cities. Virtual Event, 17 CZERWCA 2021

Digi­tal Eco­no­my Lab wraz z biu­rem Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tkań bro­ker­skich Tech4SmartCities, orga­ni­zo­wa­nych przez Hub.brussels.

Spo­tka­nia bro­ker­skie kon­cen­tro­wa­ły się na zrów­no­wa­żo­nych i inte­li­gent­nych tech­no­lo­giach dla miast i umoż­li­wi­ły uczest­ni­kom nawią­za­nie współ­pra­cy w dzie­dzi­nie wydaj­no­ści ener­ge­tycz­nej, mobil­no­ści miej­skiej, zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, obie­gu zamknię­te­go, gospo­dar­ki nisko­emi­syj­nej i trans­for­ma­cji cyfrowej.

Głów­ne tema­ty poru­sza­ne w trak­cie spo­tka­nia brokerskiego::

• Inte­li­gent­ne mia­sta i społeczności,

• ICT dla miast,

• inte­li­gent­na mobil­ność i logi­sty­ka, MaaS,.

• efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na budyn­ków i dzielnic,

• ener­gie odna­wial­ne, zarzą­dza­nie ener­gią i odzy­ski­wa­nie ener­gii, inte­li­gent­ne sie­ci i inte­gra­cja sys­te­mów energetycznych,

• gospo­dar­ka o obie­gu zamknię­tym i roz­wią­za­nia opar­te na przy­ro­dzie dla dziel­nic miejskich,

• inte­li­gent­ne, zdro­we i bez­piecz­ne życie.

Wyda­rze­nie kon­cen­tro­wa­ło się tak­że na euro­pej­skich moż­li­wo­ściach badań i inno­wa­cji w ramach nowe­go pro­gra­mu Hory­zont Europa.

Oprócz spo­tkań bro­ker­skich zor­ga­ni­zo­wa­no kil­ka rów­no­le­głych działań:

Semi­na­rium inter­ne­to­we „Hory­zont Euro­pa”: KPK Bruk­se­la było gospo­da­rzem semi­na­rium inter­ne­to­we­go, na któ­rym przed­sta­wio­no moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia w ramach nowe­go pro­gra­mu „Hory­zont Euro­pa”. Tema­ty obej­mo­wa­ły prio­ry­te­ty zwią­za­ne z Zie­lo­nym Ładem, takie jak: ener­gia, mobil­ność, roz­wią­za­nia opar­te na śro­do­wi­sku i gospo­dar­ce o obie­gu zamknię­tym oraz dzia­ła­nia na rzecz bar­dziej inte­gra­cyj­nych i bez­piecz­nych miast.

Sesja Tech4SmartCities Pitch 2021: umoż­li­wi­ła wybra­nym przed­się­bior­com poszu­ku­ją­cym kapi­ta­łu na pre­zen­ta­cję swo­ich inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii i roz­wią­zań przed pane­lem poten­cjal­nych inwestorów.

Stro­na wyda­rze­nia: https://tech4smartcities-2021.b2match.io/

Scroll to Top