Dzia­ła­ją­ca z ini­cja­ty­wy Komi­sji Euro­pej­skiej od 2008 roku sieć Enter­pri­se Euro­pe Network ma na celu pomoc małym i śred­nim przed­się­bior­stwom w zwięk­sza­niu ich inno­wa­cyj­no­ści oraz w umię­dzy­na­ro­do­wie­niu ich moż­li­wo­ści biznesowych.

Sieć Enter­pri­se Euro­pe Network, liczą­ca bli­sko 600 orga­ni­za­cji człon­kow­skich z ponad 50 kra­jów na tere­nie UE i poza nią, jest naj­więk­szą tego rodza­ju sie­cią w Euro­pie. Wśród orga­ni­za­cji znaj­du­ją się izby prze­my­sło­wo-han­dlo­we, ośrod­ki tech­no­lo­gicz­ne, uni­wer­sy­te­ty i agen­cje rozwoju.

Naszą misją jest nie­sie­nie pomo­cy euro­pej­skim przed­się­bior­com w roz­wo­ju i inno­wa­cyj­no­ści poprzez zapew­nie­nie lokal­ne­go bez­płat­ne­go wspar­cia, któ­rych potrze­bu­ją, aby mogli reali­zo­wać bez prze­szkód swo­je mię­dzy­na­ro­do­we ambi­cje, zna­leźć part­ne­rów biz­ne­so­wych oraz uzy­skać dostęp do środ­ków finan­so­wych na wdra­ża­nie inno­wa­cyj­nych rozwiązań.

Naszą wizją jest wspar­cie ambit­nych przed­się­bior­ców, któ­rzy śmia­ło chcą wkro­czyć z inno­wa­cyj­ny­mi pro­duk­ta­mi i usłu­ga­mi na ryn­ki mię­dzy­na­ro­do­we. W szcze­gól­no­ści jeste­śmy skon­cen­tro­wa­ni na wspar­ciu małych i śred­nich przed­się­biorstw, któ­re szu­ka­ją roz­wo­ju poprzez inno­wa­cje i nowe tech­no­lo­gie, eks­pan­sji na ryn­ki mię­dzy­na­ro­do­we, roz­bu­do­wy kana­łów dys­try­bu­cyj­nych, współ­pra­cy handlowej.

Potrze­bu­jesz pomo­cy? Twój biz­nes jest naszym biznesem!

Sieć Enter­pri­se Euro­pe Network poma­ga małym fir­mom mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści ryn­ku ogól­no­eu­ro­pej­skie­go!
Świad­czy­my bez­płat­ne usłu­gi z zakresu:

 • Dostę­pu do ryn­ków zagra­nicz­nych
  Roz­wi­jaj swo­ją fir­mę na nowych rynkach,
 • Pra­wa Unii Euro­pej­skiej, pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go i pra­wa kra­jo­we­go
  Znajdź swo­ją ścież­kę w gąsz­czu prze­pi­sów i spo­sób na łatwiej­szą sprze­daż pro­duk­tów lub usług w innym kra­ju UE,
 • Pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej
  Zdo­bądź infor­ma­cje o wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i paten­tach dzię­ki ści­słej współ­pra­cy z eks­per­ta­mi i orga­ni­za­cja­mi specjalistycznymi,
 • Wyce­ny war­to­ści nie­ma­te­rial­nej i praw­nej
  Zdo­bądź infor­ma­cje o wyce­nie war­to­ści nie­ma­te­rial­nej i praw­nej tak by sku­tecz­nie doko­nać komer­cja­li­za­cji inno­wa­cyj­ne­go rozwiązania,
 • Ana­li­zy biz­ne­so­wej
  Skon­sul­tuj z nami swój biz­nes plan pod wzglę­dem ana­li­zy finan­so­wej, poten­cjal­ne­go ryzy­ka inwe­sty­cyj­ne­go, uwa­run­ko­wań ryn­ko­wych i kie­run­ków roz­wo­ju dla two­jej stra­te­gii biznesowej,
 • Zarzą­dza­nia inno­wa­cja­mi
  Zdo­bądź infor­ma­cje na temat ofer­ty usłu­gi wspar­cia w zakre­sie zarzą­dza­nia inno­wa­cją na ska­lę świa­to­wą. Dzię­ki spe­cja­li­stycz­nej usłu­dze zarzą­dza­nia inno­wa­cja­mi IMPro­ve two­je przed­się­bior­stwo może się stać lide­rem inno­wa­cyj­no­ści na ska­lę ogólnoeuropejską,
 • Tar­gi, misje i gieł­dy koope­ra­cyj­ne
  Przyjdź do nas i dowiedz się wię­cej na temat udzia­łu w tar­gach, han­dlo­wych i tech­no­lo­gicz­nych misjach zagra­nicz­nych, gieł­dach koope­ra­cyj­nych. Poznaj poten­cjal­nych koope­ran­tów i sko­rzy­staj z uwa­run­ko­wań dla two­ich moż­li­wo­ści biznesowych,
 • Ofer­ty współ­pra­cy
  Jeże­li szu­kasz poten­cjal­nych ofert współ­pra­cy to przyjdź do nas a my pomo­że­my zna­leźć naj­lep­sze ofer­ty pasu­ją­ce dla two­jej stra­te­gii biz­ne­so­wej. Dys­po­nu­je­my jed­ną z naj­więk­szych na świe­cie baz danych ofert biz­ne­so­wych, tech­no­lo­gicz­nych i badawczo-rozwojowych
Przewiń do góry