VI Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

konferencja

Dro­gie Studentki,

Zapra­sza­my Was do udzia­łu w orga­ni­zo­wa­nej przez nas VI Kon­fe­ren­cji Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet, pod­czas któ­rej będzie­cie mogły nie tyl­ko zdo­być przy­dat­ną wie­dzę o finan­so­wa­niu wła­snej fir­my, ale rów­nież doświad­czyć, jak dzia­ła networ­king, poznać nowych ludzi, nawią­zać kon­tak­ty, a to wszyst­ko w nie­zwy­kle pre­sti­żo­wym miej­scu jakim jest Muzeum Histo­rii Żydów Polskich!

Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy pulę bile­tów na kon­fe­ren­cję w kwo­cie 50 zł. Przy zaku­pie bile­tu nale­ży wpi­sać kod raba­to­wy : STUDENTKA. 

Zapra­sza­my do reje­stra­cji: VI Kon­fe­ren­cja SPK

VI kon­fe­ren­cja SPK „Czy stać mnie na wła­sną fir­mę? Jak finan­so­wać start i rozwój”

Gdzie: Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne Mura­nów, Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich, ul. Anie­le­wi­cza 6, Warszawa 

Kie­dy: 27-05-2015, godz. 09:00

Do zoba­cze­nia!

Kasia Wierz­bow­ska i Doro­ta Czekaj

Fun­da­tor­ki Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet

Scroll to Top