Wchodzi w życie ustawa o sukcesji. Łatwiejsza zmiana pokoleniowa w firmach

Jeśli fir­ma wpi­sa­na do CEIDG będzie mia­ła zarząd­cę suk­ce­syj­ne­go, to po śmier­ci jej wła­ści­cie­la w mocy pozo­sta­ną umo­wy o pra­cę, kon­trak­ty, zezwo­le­nia, pozwo­le­nia czy kon­ce­sje zwią­za­ne z jego przed­się­bior­stwem; przez okres spra­wo­wa­nia zarzą­du suk­ce­syj­ne­go będzie moż­na też posłu­gi­wać się nazwą fir­my, NIP-em i  fir­mo­wym kon­tem zmar­łe­go przed­się­bior­cy – takie będą efek­ty usta­wy o zarzą­dzie suk­ce­syj­nym przed­się­bior­stwem oso­by fizycz­nej, któ­ra wcho­dzi w życie już w nie­dzie­lę, 25 listopada.

Wię­cej tutaj »

Przewiń do góry