Webinar firmy SCAN THE SUN

Ser­decz­nie zapra­sza­my, wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, w dzie­dzi­nie foto­wol­ta­iki i zie­lo­nej ener­gii, na webi­nar pre­zen­tu­ją­cy inno­wa­cyj­ny pro­dukt fir­my Scan the Sun.
Temat: „Opty­ma­li­za­cja insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych przy uży­ciu tech­no­lo­gii mobilnej” 

Ter­min szko­le­nia: 24 listo­pa­da
Miej­sce i czas szko­le­nia: Onli­ne godz. 17:00

Uczest­ni­cy szko­le­nia pozna­ją:
-Czym jest Scan­the­Sun
-Dla kogo kie­ro­wa­na jest apli­ka­cja
- Jak pro­ste jest to roz­wią­za­nie
- Do cze­go słu­ży aplikacja

Pre­le­gen­ci:
Jakub Leja – Co- Foun­der, Mana­ging Direc­tor
Ernest Grod­ner – Co- Foun­der chief techlo­no­gy offi­cer
Alek­san­dra Gra­dow­ska – Digi­tal Mar­ke­ting Mana­ger
Dariusz Nost­kie­wicz – Softwa­re developer

Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY. Licz­ba miejsc ograniczona!

aby zare­je­stro­wać się na wyda­rze­nie wystar­czy wejść w link i wypeł­nić formularz 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: Tomasz Kraw­czyk (tj.krawczyk@uw.edu.pl), Joan­na
Koło­dziej­ska (j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl)


Przewiń do góry