Wirtualna sesja networkingowa B2B – 9 grudnia 2020

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Glo­bal Busi­ness Inro­ads (GBI) India we współ­pra­cy z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi part­ne­ra­mi orga­ni­zu­je wir­tu­al­ne wyda­rze­nia networ­kin­go­we B2B, pro­mu­ją­ce współ­pra­cę cyfro­wą na linii Indie-Euro­pa. Wyda­rze­nie to ma na celu wspie­ra­nie euro­pej­skich fir­my w ich potrze­bach zwią­za­nych z cyfry­za­cją i trans­for­ma­cją, poprzez uła­twia­nie inte­rak­cji z eks­per­ta­mi z wio­dą­cych indyj­skich firm IT z prze­strze­ni cyfrowej.

Wir­tu­al­na sesja networ­kin­go­wa B2B two­rzą wyjąt­ko­wą oka­zję do łącze­nia euro­pej­skich firm z takich branż jak: pro­duk­cja prze­my­sło­wa, moto­ry­za­cja, han­del deta­licz­ny czy opie­ka zdro­wot­na & BFSI, któ­re chcą wpro­wa­dzić na rynek gamę zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie pro­duk­tów i usług. Wyda­rze­nie umoż­li­wia nawią­za­nie współ­pra­cy z indyj­ski­mi fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się tech­no­lo­gia­mi cyfro­wy­mi, ofe­ru­ją­cy­mi spraw­dzo­ne rozwiązania.

W cią­gu naj­bliż­szych 6 mie­się­cy GBI zor­ga­ni­zu­je 4 tego typu sesje networ­kin­go­we. Pierw­sza sesja odbę­dzie się 9 grud­nia 2020 roku.

Euro­pej­skie fir­my mogą zare­je­stro­wać się i udo­stęp­nić swo­je wyma­ga­nia doty­czą­ce współ­pra­cy tech­no­lo­gicz­nej za pomo­cą poniż­sze­go formularza 

https://forms.gle/xyJkPLDaJ6qjmxPd9

W imie­niu orga­ni­za­to­rów ser­decz­nie zapraszamy!

Pod­mio­ty, któ­re w szcze­gól­no­ści mogą być zain­te­re­so­wa­ne spo­tka­niem to: duże orga­ni­za­cje i MŚP z bran­ży moto­ry­za­cyj­nej / mobil­nej, ener­ge­tycz­nej, mor­skiej, wod­nej, spo­żyw­czej / rol­ni­czej, lot­ni­czej, prze­my­sło­wej, BFSI, far­ma­ceu­tycz­nej, CPG, han­dlu deta­licz­ne­go, opie­ki zdro­wot­nej, logi­sty­ki pro­duk­cji i innych powią­za­nych sektorów.

Przewiń do góry