Working paper # 5/2021

Analiza wpływu wybranych elementów sektora ICT na wzrost gospodarczy w krajach członkowskich UE w latach 2009–2018

Cytowanie:

W.Nowakowski, Analiza wpływu wybranych elementów sektora ICT na wzrost gospodarczy w krajach członkowskich UE w latach 2009-2018 , DELab Digital Working Studies nr 5/2021, Warszawa 2021

Udostępnij

Pra­ca podej­mu­je pro­ble­ma­ty­kę wpły­wu sek­to­ra ICT na tem­po wzro­stu gospo­dar­cze­go w kra­jach Unii Euro­pej­skiej w okre­sie 2009 – 2018. Przed­sta­wio­no powią­za­nie sek­to­ra ICT i PKB. Zapre­zen­to­wa­no lite­ra­tu­rę przed­mio­tu, kie­ru­jąc się współ­cze­sny­mi opra­co­wa­nia­mi. W bada­niu empi­rycz­nym powo­ła­no się na naj­now­sze dane w uję­ciu rocz­nym, pocho­dzą­cym z baz Euro­sta­tu i Ban­ku Świa­to­we­go. Omó­wio­no i prze­pro­wa­dzo­no sze­ro­ką dys­ku­sję nad otrzy­ma­ny­mi w bada­niu empi­rycz­nym wynikami.

Scroll to Top