Working paper # 1/2021

Kapitał ludzki, organizacyjny i otoczenie biznesowe a absorpcja technologii cyfrowych – ujęcie empiryczne

Cytowanie:

A. Gołębiewska, J. Siwińska-Gorzelak, Kapitał ludzki, organizacyjny i otoczenie biznesowe a absorpcja technologii cyfrowych - ujęcie empiryczne, DELab Digital Working Studies 1/2021, Warszawa 2021

Udostępnij

Opra­co­wa­nie to jest skró­tem pra­cy magi­ster­skiej obro­nio­nej na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW. Celem jest zba­da­nie, jakie czyn­ni­ki warun­ku­ją absorp­cję nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Szcze­gól­na uwa­ga zosta­ła sku­pio­na na deter­mi­nan­tach zwią­za­nych z kapi­ta­łem ludz­kim, orga­ni­za­cyj­nym oraz sze­ro­ko poję­tym oto­cze­niem biz­ne­so­wym. Przy wyko­rzy­sta­niu sze­re­gu regre­sji opar­tych na danych doty­czą­cych 14 sek­to­rów w 21 kra­jach OECD z lat 2012–2018 wyka­za­no, iż zarów­no kapi­tał ludz­ki, jak i orga­ni­za­cyj­ny są istot­ny­mi czyn­ni­ka­mi kom­ple­men­tar­ny­mi wzglę­dem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Co wię­cej, regu­la­cje ryn­ko­we, szcze­gól­nie te zwią­za­ne z ryn­kiem pra­cy oraz sty­mu­la­cją inno­wa­cyj­no­ści gospo­da­rek, peł­nią istot­ną rolę w przyj­mo­wa­niu tech­no­lo­gii cyfro­wych oraz wzmac­nia­ją pozy­tyw­ny wpływ kapi­ta­łu ludz­kie­go i orga­ni­za­cyj­ne­go w dyfu­zji nowo­cze­snych roz­wią­zań technologicznych.

Scroll to Top