Working paper # 3/2021

Postrzeganie automatyzacji pracy przez pracowników kognitywnych

Autor(-ka): 
Cytowanie:

M. Berdys, Postrzeganie automatyzacji pracy przez pracowników kognitywnych, DELab Digital Working Studies 3/2021, Warszawa 2021.

Udostępnij

Celem tej robo­czej wer­sji arty­ku­łu jest wpro­wa­dze­nie do pro­ble­ma­ty­ki auto­ma­ty­za­cji pra­cy umy­sło­wej. Arty­kuł jest rapor­tem z jako­ścio­wych badań eks­plo­ra­cyj­nych, opar­tych o czę­ścio­wo ustruk­tu­ry­zo­wa­ne wywia­dy przy­pro­wa­dzo­ne z 13 oso­ba­mi zatrud­nio­ny­mi na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych śred­nie­go szcze­bla w mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cjach dostar­cza­ją­cych usłu­gi dla biz­ne­su. W pierw­szej czę­ści tek­stu został opi­sa­ny kon­tekst bada­nia wraz z wyja­śnie­niem klu­czo­wych dla nie­go pojęć, takich jak gospo­dar­ka cyfro­wa, pra­cow­ni­cy wie­dzy i auto­ma­ty­za­cja. Dru­ga część przed­sta­wia stan badań przed­mio­tu z per­spek­ty­wy socjo­lo­gii pra­cy. Trze­cia część przy­bli­ża meto­dy i narzę­dzia badaw­cze, a tak­że cha­rak­te­ry­sty­kę bada­nych. Czwar­ta, głów­na część tek­stu, przed­sta­wia wstęp­nie zin­ter­pre­to­wa­ny mate­riał empi­rycz­ny w podzia­le na czte­ry głów­ne obsza­ry tema­tycz­ne: 1) rozu­mie­nie auto­ma­ty­za­cji pra­cy, 2) wpływ auto­ma­ty­za­cji na zatrud­nie­nie, 3) kon­flik­ty wyni­ka­ją­ce z wdra­ża­nia nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, 4) wpływ nowych tech­no­lo­gii i stra­te­gii zarzą­dza­nia na prak­ty­ki zawo­do­we. W pią­tej, ostat­niej czę­ści, umiesz­czo­ne zosta­ło pod­su­mo­wa­nie i pro­po­zy­cje kon­cep­tu­ali­za­cji badań.

Scroll to Top