Working paper # 2/2021

Welfare assessment of the GDPR using discrete choice experiment

Cytowanie:

Sobolewski, M., Paliński, M., Welfare assessment of the GDPR using discrete choice experiment, DELab Digital Working Studies 2/2021, Warszawa 2021

Udostępnij

W arty­ku­le prze­ana­li­zo­wa­no pre­fe­ren­cje wobec nowych mecha­ni­zmów ochro­ny danych oso­bo­wych w Inter­ne­cie, wpro­wa­dzo­nych przez unij­ne Roz­po­rzą­dze­nie Ogól­ne o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych (GDPR). Auto­rzy sza­cu­ją pie­nięż­ną wyce­nę pod­sta­wo­wych instru­men­tów prze­wi­dzia­nych przez refor­mę i oce­nia­ją poten­cjal­ne korzy­ści z dobro­by­tu. Ze wzglę­dów meto­do­lo­gicz­nych sto­su­ją eks­pe­ry­ment dys­kret­ne­go wybo­ru o okre­ślo­nych pre­fe­ren­cjach. Dzię­ki takie­mu podej­ściu dostar­cza­ją wglą­du ex ante w pre­fe­ren­cje użyt­kow­ni­ków wobec poszcze­gól­nych mecha­ni­zmów kon­tro­li pry­wat­no­ści, takich jak pra­wo do bycia zapo­mnia­nym, pra­wo do sprze­ci­wu wobec pro­fi­lo­wa­nia oraz moż­li­wość prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych. Ich bada­nie opie­ra się na ankie­cie inter­ne­to­wej prze­pro­wa­dzo­nej wśród 143 stu­den­tów pol­skich uczel­ni przed wpro­wa­dze­niem GDPR. Dane te posłu­ży­ły do osza­co­wa­nia mie­sza­ne­go mode­lu logi­to­we­go. Głów­nym wnio­skiem z ana­li­zy jest to, że wpro­wa­dze­nie GDPR zwięk­sza nad­wyż­kę kon­su­men­ta poprzez popra­wę kon­tro­li nad udo­stęp­nia­niem danych oso­bo­wych. Sza­co­wa­na war­tość media­ny nad­wyż­ki kon­su­men­ta per capi­ta wyno­si 6,5 EUR mie­sięcz­nie. Użyt­kow­ni­cy doce­nia­ją przede wszyst­kim pra­wo do bycia zapo­mnia­nym, roz­sze­rzo­ne obo­wiąz­ki infor­ma­cyj­ne oraz sprze­ciw wobec pro­fi­lo­wa­nia. Zaska­ku­ją­co nie­do­ce­nia­na jest rola moż­li­wo­ści prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych. Pre­fe­ren­cje doty­czą­ce pra­wa do bycia zapo­mnia­nym są wyż­sze wśród osób bar­dziej dba­ją­cych o pry­wat­ność, a niż­sze wśród respon­den­tów, któ­rzy aktyw­nie korzy­sta­ją z więk­szej licz­by usług onli­ne. Inten­syw­na aktyw­ność w Inter­ne­cie zwięk­sza zapo­trze­bo­wa­nie na infor­ma­cyj­ne i przy­ja­zne dla użyt­kow­ni­ka poli­ty­ki prywatności.

Scroll to Top