Working paper # 4/2021

Wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Autor(-ka): 
Cytowanie:

Z. Choińska, Wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, DELab Digital Working Studies nr 4/2021, Warszawa 2021.

Udostępnij

Sta­ny Zjed­no­czo­ne cha­rak­te­ry­zu­ją się zupeł­nie innym podej­ściem do roz­wo­ju tech­no­lo­gii i jej regu­la­cji, a tak­że do ochro­ny danych oso­bo­wych, niż jest to przy­ję­te w Unii Euro­pej­skiej. Celem niniej­sze­go arty­ku­łu jest przed­sta­wie­nie, jaki wpływ ma roz­wój i wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii roz­po­zna­wa­nia twa­rzy w USA na prze­strze­ga­nie pra­wa pod­sta­wo­we­go, jakim jest pra­wo do pry­wat­no­ści oraz na życie oby­wa­te­li tego kra­ju. Ana­li­za zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w opar­ciu o przy­ję­te oraz postu­lo­wa­ne prze­pi­sy, aktu­al­ne zmia­ny w postrze­ga­niu moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia tej tech­no­lo­gii oraz prio­ry­te­ty regu­la­cyj­ne przy­ję­te na naj­bliż­sze lata przez wła­dze amerykańskie.

Scroll to Top