Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści (PARP) ogło­si­ła kon­kurs „Wspar­cie dla małych i śred­nich przed­się­biorstw (MŚP) w obsza­rze cyfry­za­cji – Bony na cyfryzację”

Celem kon­kur­su jest wdro­że­nie przez MŚP tech­no­lo­gii cyfro­wych w związ­ku z koniecz­no­ścią doko­na­nia zmian pro­ce­sów, spo­so­bu funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa w warun­kach epi­de­mii cho­rób zakaź­nych u ludzi, w szcze­gól­no­ści pan­de­mii COVID-19, lub wzmoc­nie­nia odpor­no­ści na wypa­dek kolej­nych podob­nych kry­zy­sów wywo­ła­nych sta­nem epidemii.

Na co moż­na prze­zna­czyć dofinansowanie?

  • zakup usług pro­gra­mi­stycz­nych lub/i zakup opro­gra­mo­wa­nia goto­we­go, w tym w for­mie licen­cji (z wyłą­cze­niem stan­dar­do­we­go opro­gra­mo­wa­nia biu­ro­we­go czy księ­go­we­go) w celu opra­co­wa­nia lub wpro­wa­dze­nia roz­wią­za­nia cyfry­za­cyj­ne­go – kom­po­nent obli­ga­to­ryj­ny projektu;
  • zakup środ­ków trwa­łych, w tym maszyn i urzą­dzeń, sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go lub zwią­za­ne­go z prze­sy­łem lub maga­zy­no­wa­niem danych, środ­ków nisko­cen­nych, lub/i zakup usług dorad­czych (w tym bran­żo­wych, tech­no­lo­gicz­nych, biz­ne­so­wych, praw­nych) lub/i zakup usług szko­le­nio­wych w celu wdro­że­nia roz­wią­za­nia cyfry­za­cyj­ne­go – kom­po­nent fakul­ta­tyw­ny projektu.

Kto może otrzy­mać dofinansowanie?

  • Mikro‑, małe i śred­nie przed­się­bior­stwa, któ­re: pro­wa­dzą dzia­łal­ność gospo­dar­czą na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej potwier­dzo­ną wpi­sem do odpo­wied­nie­go rejestru.

Wspar­cie wynie­sie do 85% war­to­ści pro­jek­tu, co ozna­cza, że Twój wkład to co naj­mniej 15% cał­ko­wi­te­go kosz­tu projektu

Pula środ­ków w kon­kur­sie na dofi­nan­so­wa­nie: 110 000 000,00 zł.

Ter­min zgłoszeń: 

Start:

20.09.2021

Zakoń­cze­nie:

20.10.2021

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie Pol­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Przewiń do góry