Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji – 4 czerwca 2019 r., w Warszawie.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Zapra­sza­my na semi­na­rium pt.: „Zamó­wie­nia publicz­ne w dobie elek­tro­ni­za­cji” któ­re odbę­dzie się 4 czerw­ca 2019 r., w War­sza­wie, w cen­trum szko­le­nio­wym Sien­na Tra­ining Cen­ter, miesz­czą­cym się przy ul. Sien­nej 73.

Celem semi­na­rium jest przed­sta­wie­nie uczest­ni­kom naj­istot­niej­szych pro­ble­mów zwią­za­nych z udzia­łem w postę­po­wa­niach o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go oraz w postę­po­wa­niach odwo­ław­czych. Poszcze­gól­ne kwe­stie będą pre­zen­to­wa­ne w prak­tycz­nej for­mie, wska­zu­ją­cej real­ne trud­no­ści jakie mogą napo­tkać przed­się­bior­cy w toku postę­po­wa­nia, a tak­że spraw­dzo­ne spo­so­by eli­mi­na­cji poja­wia­ją­cych się ryzyk

Roz­po­czę­cie semi­na­rium pla­no­wa­ne jest na godz. 10:30, reje­stra­cja roz­pocz­nie się o godz. 10:00.

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Udział w semi­na­rium jest bez­płat­ny.

W przy­pad­ku dużej licz­by zgło­szeń PARP zastrze­ga sobie pra­wo do wybo­ru uczest­ni­ków.

Pierw­szeń­stwo udzia­łu w semi­na­rium mają przed­się­bior­cy z woje­wództw mazo­wiec­kie­go, łódz­kie­go, kujaw­sko-pomor­skie­go i pomor­skie­go.

Kon­takt z orga­ni­za­to­ra­mi: Ane­ta Nagrod­kie­wicz, ema­il: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl, tel.: 22 432 8547

Przewiń do góry

Jesteś pracownikiem sektora finansowego?

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU – WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKIEROWANĄ DO PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO

Badanie na zlecenie

stanowi kontynuację wcześniejszych analiz prowadzonych przez DELab UW,
z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię.