Zaproszenie na seminarium

ZAPROSZENIE
W kie­run­ku zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa: teraź­niej­szość i przy­szłość
– semi­na­rium i busi­ness mixer z nor­we­ski­mi firma­mi.

Potrze­bu­jesz tech­no­lo­gii lub part­ne­ra do reali­za­cji pro­jek­tu z sek­to­ra budow­la­ne­go powią­za­ne­go z eko­lo­gią i inno­wa­cyj­no­ścią? Nawiąż współ­pra­cę z nor­we­ską firmą poprzez udział w spo­tka­niach typu busi­ness mixer i semi­na­rium, któ­re odbę­dą się 21 paź­dzier­ni­ka 2021 roku w Lil­le­strøm (Nor­we­gia), w godzi­nach 9:00 – 17:00.
Dla kogo prze­zna­czo­ne są spo­tka­nia i semi­na­rium?
Dla firm zwią­za­nych z sek­to­rem budow­la­nym, pla­nu­ją­cych i reali­zu­ją­cych pro­jek­ty tech­no­lo­gicz­ne, w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych zakre­sach:
● maszy­ny budow­la­ne 
● ogrze­wa­nie
● mate­ria­ły budow­la­ne 
● wen­ty­la­cja
● izo­la­cje 
● auto­ma­ty­ka domo­wa
● ener­gia sło­necz­na 
● roz­wią­za­nia prze­ciw­po­ża­ro­we
● urzą­dze­nia sani­tar­ne 
● budow­nic­two eko­lo­gicz­ne
● insta­la­cje wod­no-kana­li­za­cyj­ne 
● i wie­le, wie­le innych!
http://news.playlink.pl/uploads/assets/newsletter/zap/pl/zap_09.jpg
http://news.playlink.pl/uploads/assets/newsletter/zap/pl/zap_11.jpg
http://news.playlink.pl/uploads/assets/newsletter/zap/pl/zap_15.gifWyda­rze­nie odbę­dzie się w for­mie on-site w dniu:21 PAŹDZIERNIKA 2021pod­czas naj­więk­sze­go skan­dy­naw­skie­go wyda­rze­nia budow­la­ne­go – Tar­gów Bygg Reis Deg.Udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny. Ofi­cjal­nym języ­kiem spo­tkań jest język angiel­ski. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych uprzej­mie pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go: Towards susta­ina­ble con­struc­tion: the pre­sen­ce and futu­re do dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2021 r. For­mu­larz dostęp­ny jest w języ­ku angiel­skim.MIEJSCE WYDARZENIAThon Hotel Are­na - Nes­ga­ta 1, 2004 Lil­le­strøm, Nor­we­gia
Z uwa­gi na obostrze­nia licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na.

Dodat­ko­wych infor­ma­cji udzie­la­ją:
p. Artur Janusz e‑mail: artur_janusz@parp.gov.pl tele­fon: 22 432 88 08.
Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści (PARP), Inno­va­tion Nor­way (IN) oraz Pol­ska Agen­cja Inwe­sty­cji i Han­dlu (PAIH).
Przewiń do góry