dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW

Dyrektor Zarządzająca DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Nie boi się wyzwań i chętnie włącza się w ambitne przedsięwzięcia wkraczające na niezbadane obszary nauki. Od 2014 roku prowadzi eksperymentalny program badawczy DELab UW, gdzie stworzyła otwarte, interdyscyplinarne środowisko naukowe inkubujące studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z UW wokół badań nad gospodarką i społeczeństwem cyfrowym. Prowadzi prestiżowe projekty międzynarodowe (m.in. dwa projekty Horyzont 2020 i projekt COSME), a także współpracuje z biznesem i administracją publiczną. Ma znaczące dokonania w popularyzacji i komercjalizacji wiedzy.

#jednolity rynek cyfrowy #kompetencje przyszłości #handel międzynarodowy #e-commerce

Publikacje DELab UW

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

od 2021 - Kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

od 2020 - Kierowniczka Działania II.3.6. POB V "Budowa Impactful Digital Alliance"

od kwietnia 2018 – Członkini Rady 17 przy Kampanii 17 Celów – inicjatywy, która ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Więcej informacji

od października 2017 – członek Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji

od stycznia 2016 – Dyrektor Zarządzający DELab UW

od czerwca 2014 do stycznia 2016– Koordynator DELab UW, odpowiedzialna za program ekonomiczny

od listopada 2013 do marca 2016– ekspert Ministerstwo Gospodarki, Sekretarz:

 • Krajowej Rady Przedsiębiorczości (forum wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją a przedstawicielami środowisk naukowych)
 • Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej (grupa doradców ze środowisk naukowych powołana dla wyznaczania kierunków polityki gospodarczej, definiowania przyszłościowych sektorów gospodarki o dużym potencjale inwestycyjnym oraz oceny skutków wprowadzanych programów i regulacji

od stycznia 2000 – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Makroekonomii i Handlu Zagranicznego.

 • zajęcia dydaktyczne w tym wykłady: Makroekonomia II, Teoria Integracji Gospodarczej, Regionalne Ugrupowania Integracyjne, Analiza empiryczna problemów ekonomii międzynarodowej, Wspólne Polityki UE
 • badania naukowe: z zakresu regionalizmu, integracji gospodarczej, makroekonomii gospodarki otwartej

od lipca 2008 – Prezes Fundacji Rozwiązać Autyzm. Wprowadzanie do Polski nowych metod terapii

 • organizacja szkoleń z nowych programów pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu (RDI i Handle) dla rodziców, terapeutów jak również dla nauczycieli (działalność odpłatna pożytku publicznego)
 • wydawanie książek nowych metod pracy z osobami z autyzmem

2004-2005 School of Economics, University of Nottighnam, prowadzenie badań

2001– 2004 – adiunkt w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Katedra Europeistyki. Prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i MBA

1993 – 1994 Zespół Ekonomiczny, Biuro Integracji Europejskiej, Urząd Rady Ministrów ZE BIE URM; prowadzenie badań nad efektami stowarzyszenia Polski z WE

styczeń – czerwiec 1994-1996 Fundacja Edukacji Ekonomicznej, projekt prowadzony we współpracy z Prof. Balcerowiczem, organizowanie dorocznego konkursu dla dziennikarzy na temat wiedzy ekonomicznej

1993-1994 – Mazars Polska, przygotowywanie ekspertyz dot. uwarunkować prawno-ekonomicznych w Polsce

Przebieg kariery

Październik 2013 nadanie stopnia doktora habilitowanego. Praca „Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna”, Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych,.

lipiec 1999 – obrona rozprawy doktorskiej „Teoria integracji gospodarczej a handel wewnątrzgałęziowy. Konsekwencje dla wymiany towarowej Polski z UE”; promotor: dr hab. J. J. Michałek

grudzień 1994 – rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
w katedrze Makroekonomii i Handlu Zagranicznego

1994-1996 – studia podyplomowe, MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania

październik 1994 – obrona i uzyskanie tytułu magistra, temat pracy magisterskiej: „Ocena skutków handlowych wprowadzenia Układu Europejskiego między Polską a Unią Europejską”

1992 – 1994 – kontynuacja studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, indywidualny tok studiów : Wydział Nauk Ekonomicznych na kierunku: ekonomika
i organizacja handlu zagranicznego

czerwiec 1992 – otrzymanie dyplomu DUEG sciences economiques

1989 – 92 – studia Uniwersytet Picardie (Amiens), Departament Ekonomii, Zarządzania
i Socjologii

Publikacje

Książki

 1. Śledziewska K., Włoch R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Śledziewska K., Włoch R., Słok-Wódkowska M., Mazur J., Syliwoniuk M., Paliński M. (2017). Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym. Warszawa, DELab UW.
 3. Śledziewska K. (2016). Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation.  Warszawa, DELab UW.
 4. Czarny E. Śledziewska K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski. Warszawa, PWE.
 5. Śledziewska K.(2012). Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Czarny E., Śledziewska K. (2012). Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego. Warszawa, PWE.
 7. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polska w handlu światowym. Warszawa, PWE.
 8. Czarczyńska A., Śledziewska K. (2006). Teoria europejskiej integracji gospodarczej. Warszawa, C. H. Beck.
 9. Czarczyńska A., Śledziewska K. (2002). Teoria integracji europejskiej. Warszawa, C. H. Beck.

Rozdziały w książkach

 1. Czarny E., Śledziewska K., (2017) Polish foreign trade ten years after accession to the European Union, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 113-136.
 2. Czarny E., Śledziewska K., (2017) Intra-industry trade of the new member states with partners from the European Union, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 137-160.
 3. Czarny E., Śledziewska K., (2017) Determinants of intra-industry trade of the new member states, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 161-172.
 4. Gyódi K., Śledziewska K., (2017) Is Schengen important for the economic cooperation of the V4, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 173-188.
 5. Czarny E., Śledziewska K., (2017) To what extent are export from Poland Polish?, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 189-214.
 6. Paliński M., Śledziewska K., (2017) The value and structure of the current account balance in the Eurozone and other EU members states in 2005-2014, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 89-112.
 7. Śledziewksa K. (2016) E-commerce – nowy kanał handlu międzynarodowego. Znaczenie i bariery jego rozwoju w Unii Europejskiej, w Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae nr 3/2016, tom III, Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Kielce; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 8. Śledziewska K., Włoch R. (2017). Should We Treat Big Data as a Public Good? W: The Responsibilities of Online Service Providers. Taddeo M., Floridi L., red. Springer International Publishing, 263-273
 9. http://eproofing.springer.com/books/mainpage.php?token=eJoOjDKuefnjym3BpSZVw1gMMU0QE5duKCNiaNpa45o
 10. Gawlikowska-Hueckel K., Śledziewska K. (2016). Handel wewnątrzgałęziowy w Polsce. W: Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Wydawnictwo Naukowe Scholar, 119-130
 11. Brodzicki T., Ciołek D., Śledziewska K. (2016). Determinanty poziomego i pionowego handlu wewnątrzgałęziowego. W: Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Wydawnictwo Naukowe Scholar, 135-141
 12. Brodzicki T., Śledziewska K.(2016). Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna. W: Handel Międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Wydmus S., Maciejewski M., red. Warszawa, CeDeWu, 41-62
 13. Śledziewska K.(2016). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2014. W: Handel Międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Wydmus S., Maciejewski M., red. Warszawa, CeDeWu, 293-306
 14. Śledziewska K.(2016). Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszehradzkiej. W: Handel Międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Wydmus S., Maciejewski M., red. Warszawa, CeDeWu, 17-27
 15. Gawlikowska – Hueckel K., Śledziewska K.(2016). Handel zagraniczny Polski po akcesji Polski do UE ze szczególnym uwzględnieniem dóbr wysokich technologii. W: Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Gawlikowska – Hueckel K., Umiński S., Warszawa,  Wydawnictwo Naukowe Scholar, 44-74
 16. Czarny E., Śledziewska K. (2016). Handel produktami o różnym zaawansowaniu technologicznym między Polską a Niemcami i UE15. W: Niemcy i Polska w drodze do „Europa 2020”.  Olszyński J., Bielig A., Wandel J., red. Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH, 173-220
 17. Czarny E., Śledziewska K. (2016). Lokomotywy polskiego eksportu w perspektywie TTIP. W: Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki. Dunin-Wąsowicz M. red. Warszawa, Wydawnictwo naukowe Scholar, 54-89
 18. Czarny E., Śledziewska K. (2016). Reaktory jądrowe, kotły, maszyny, urządzenia mechaniczne czy ich części – jaki produkt jest najważniejszy w polskim eksporcie do USA?. W: Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki. Dunin-Wąsowicz M. red. Warszawa, Wydawnictwo naukowe Scholar, 90-119
 19. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2016). Czy TTIP oznacza wsparcie polskich towarów z rynku Unii Europejskiej? W: Partnerstwo Transatlantyckie Wnioski dla Polski. Czarny E., Słok-Wódkowska M. red. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 181-191
 20. Czarny E., Śledziewska K. (2016). Handel wewnątrzgałęziowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi w przededniu TTIP. W: Partnerstwo Transatlantyckie Wnioski dla Polski. Czarny E., Słok-Wódkowska M. red. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 205-222
 21. Brodzicki T., Śledziewska K. (2016). Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna. W: Handel międzygałęziowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym. S., Maciejewski M. red. Kraków, Wydawnictwo CeDeWu, 41-62
 22. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2016). Visegrad Countries: Evidence from the High-Tech Industry Data. W: Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation. Śledziewska K. red. Warszawa, DELab UW, 26-36.
 23. Śledziewska K.(2015). Pozycja Polski w międzynarodowym handlu wieprzowiną. W: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych. Osiński J., Pisula A.    Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej.
 24. Czarny E., Śledziewska K. (2015). ZMIANY W POLSKIM HANDLU Z ZAGRANICĄ PO DZIESIĘCIU LATACH CZŁONKOSTWA W UE. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: wyzwania integracji i rozwoju. Molendowski E., Mroczek A., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 221-241.
 25. Czarny E. Śledziewska K. (2015). Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw członkowskich z partnerami z Unii Europejskiej. W: Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności. Olczyk M., red. Gdańsk, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 16-35.
 26. Czarny E. Śledziewska K.(2014). Co wynika z analizy bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej? W: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. Budnikowski A., Kuźnar A., red. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 27-41.
 27. http://administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Nowe%20procesy_Budnikowski.pdf
 28. Czarny E., Śledziewska K. (2014). Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA? W: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Górski J., Opolski K., Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 241-252.
 29. Czarny E., Śledziewska K. (2014) The Geographical Structure and Commodity Patterns of Poland’s Foreign Trade after the First Decade of EU Membership. W: Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union. Weresa M., red. Warszawa, Warsaw School of Economics Press, 92-114.
 30. Czarny E., Śledziewska K. (2014) Struktura geograficzna i rzeczowa polskiego handlu
  z zagranicą po dziesięciu latach członkostwa w UE. W: Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Weresa M., red. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 95-116.
 31. Czarny E., Śledziewska K. (2013) Konkurencyjność polskiej wymiany towarowej w 2012 r. W: Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 93-118.
 32. Śledziewska K. (2013). Wpływ Wspólnej Polityki Handlowej i przystąpienia do Unii Europejskiej na handel państw Grupy Wyszehradzkiej. W: Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hueckel K., red. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 117-134.
 33. Czarny E., Śledziewska K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 95-2011. W: Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu. Opolski K., Górski J., red. Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 67-76.
 34. Śledziewska K. (2012). Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna
  w Europie i na świecie,
   Studia Ekonomiczne. Sporek T., red. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 187-198.
 35. Czarny E., Folfas P. Śledziewska K. (2012). International trade, intermediaries, final goods and economic. W: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. Rynarzewski T., Mińska-Struzik E., red. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 241-252.
 36. Śledziewska K. (2012). Wpływ integracji walutowej na handel międzynarodowy – analiza teoretyczna. W: Globalne aspekty kryzysu strefy euro. Bilski J., Kłysik-Uryszek A., red. Łódź, Folia Oeconomica, 61-72.
 37. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Eurozone and trade in Goods. W: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? Opolski K., Górski J., red. Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 267-278.
 38. Śledziewska K. (2012). Wpływ trzeciej fali regionalizmu na handel towarami. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Molendowski E., red. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 618-629.
 39. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2012). Czynniki decydujące o intensywności światowego handlu artykułami rolnymi i przemysłowymi. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Molendowski E., red. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 535-547.
 40. Śledziewska K. (2012). Regionalizm handlowy w Azji. W: Azja w gospodarce światowej. Inwestycje, produkcja, handel. Fazlagic J., red. Warszawa, Wydawnictwo Uczelni Vistula, 193-220.
 41. Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Foreign Trade Performance and Competitiveness. W: Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions. Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 87-113.
 42. Śledziewska K. (2010). Wspólna polityka handlowa UE a zmiany w geograficznej strukturze handlu Polski i pozostałych krajów UE po 2004 r. W: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy. Jóźwik B., Zalewa P., red. Lublin, Wydawnictwo KUL, 182-199.
 43. Śledziewska K. (2010). Formy regulowania liberalizacji handlu UE z krajami WTO.
  W: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Treder H., Żołądkiewicz K., red. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 88-98.
 44. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Znaczenie liberalizacji dyskryminacyjnej
  w handlu światowym. W: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Treder H., Żołądkiewicz K., red. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 126-138.
 45. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Handel Polski z Niemcami na początku XXI
  W: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Gospodarka i przedsiębiorstwa w procesie integracji. Olszyński J., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 213-228.
 46. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regional cooperation in Europe and Asia.
  W: Asia-Europe. Partnership or Rivalry? Skulska B. red.  Wrocław, Publishing House of Wrocław University of Economics, 48-60.
 47. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Global versus Regional Economic Cooperation. W: Swetownata kriza i ekonomiczeskoto razwitje. Warna. Wyd. Nauka i Ikonomika, 185-201
 48. Czarny E., Śledziewska K. (2010). Handel wewnątrzgałęziowy Polski z wybranymi państwami. W: Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Weresa M. red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 89-109.
 49. Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Intra-Industry Trade with Selected. W: Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters. Weresa M. red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 58-105
 50. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. W: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej. Najlepszy E., Bartosik-Purgat M., red. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 117-130.
 51. Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union in 2000-2007. W: Competitiveness Report 2009. Fokus on Human Resources. Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 88-111.
 52. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską
  w latach 2000-2007. W: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie
  a przewagi konkurencyjne.
   Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 92-115.
 53. Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Główne formy współpracy gospodarczej Polski i Niemiec na początku XXI w. W: Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej. Gorbaniuk O., Jóźwik B., red. Lublin, Wydawnictwo KUL, 45-72.
 54. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2009). Dyskryminacyjna i niedyskryminacyjna liberalizacja handlu międzynarodowego. W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej. Maciejewski M., Wydymus S., red. Kraków, Wyd. Fundacja UE, 25-41.
 55. Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. (2009). Zmiany w polskim handlu wewnątrzgałęziowym z UE na początku XXI w. jako skutek szoku technologicznego. W: Szoki technologiczne w gospodarce światowej. Mińska-Struzik E., Rynarzewski T., red. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 31-47.
 56. Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej. W: Polska – Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy. Małachowski W., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 229-249.
 57. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Analiza zmian w handlu Polski z Unią Europejską.
  W: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego. Wojtkowska-Łodej G., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 233-258.
 58. Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Kapitalflüsse und bilateraler Außenhandel zwischen. W: Deutschland und Polen nach der Osterweiterung der Europäischen Union. Wiśniewski Z., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 225-246.
 59. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union At the Beginning of the 21st Century. W: Competitiveness Report 2008. Focus on Services. Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 84-108.
 60. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską na początku XXI w. W: Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność sektora usług, Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 85-109.
 61. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2008). Podział świata a intensywność handlu.
  W: Regionalizacja globalizacji. Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk W., red. Wrocław, 171-181.
 62. Michałek J. J., Śledziewska K. (2007). Zmiany cen produktów importowanych przez Polskę pod wpływem liberalizacji handlu prowadzącej do przystąpienia do UE. W: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej. Michałek K., Siwiński W., Socha M., red. Warszawa, PWN, 355-377
 63. Śledziewska K. (2007). Elementy teorii integracji gospodarczej: mikroekonomia integracji. W: Ekonomia dla prawników i nie tylko. Bednarski M., Wilkin J., LexisNexis.
 64. Michałek J. J., Śledziewska K. (2007). Analiza handlu międzygałęziowego pomiędzy Polską a Unią Europejską. W: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy  i skutki gospodarcze. Michałek J. J., Siwiński W., Socha M., red. Warszawa, PWN, 43-61.
 65. Michałek J. J., Śledziewska K. (2003). Skutki liberalizacji handlu i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: przegląd wybranych szacunków. W: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. Michałek J. J., Siwiński W., Socha M. red. Warszawa, PWN, 149-168.
 66. Greszta M., Śledziewska K.(2002). Impact of European Integration on Convergence of Pattern of Trade. W: Modelling Economies in Transition. Łódź, Absolwent
 67. Michałek J. J., Śledziewska K. (2000). Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską. W: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. IKC HZ.

Artykuły

 1. Zięba D., Kokoszczyńsk R., Śledziewska K. (2019) Shock transmission in the cryptocurrency market. Is Bitcoin the most influential?, April 2019, „International Review of Financial Analysis” 64 DOI: 10.1016/j.irfa.2019.04.009.
 2. Śledziewska K., Włoch R. (2017). Should We Treat Big Data as a Public Good? W: The Responsibilities of Online Service Providers. Taddeo M., Floridi L., red. Springer International Publishing, 263-273.
 3. Brodzicki T., Ciołek D., Śledziewska K., (2017) What really determines Polish exports? Semi-mixed effects gravity model for Poland, zgłoszenie do „Argumenta Oeconomica” (IF: 0.133, punkty MNISW: 15).
 4. Gauger I., Śledziewska K, (2017) Is a model of Comprehensive Regionalism Trade-Increasing for V4 Countries? Sectoral Approach, Praga, Prague Economic Papers (IF: 0.5, punkty MNISW: 15), s. 1-19.
 5. Czarny E., Kuźnar A.,Śledziewska K. (2017) Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski? w Kwartalnik kolegium ekonomiczno-społecznego studia i prace 2 (30)/2017 (punkty MNISW: 9), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2017). Implications of the European integration: revisiting the hypothesis of ‘hub-and-spokes’ model, Baltic Journal of Economics (IF: 0.182, punkty MNISW: 15), Jan 2017
 7. Śledziewska K. (2016), E-commerce – nowy kanał handlu międzynarodowego. Znaczenie i bariery jego rozwoju w Unii Europejskiej, Miscellanea Oeconomicae Studia i Materiały 3/2016 tom III (punkty MNISW: 9), s. 171-185
 8. Brodzicki, K. Śledziewska (2016), The role of technology gap in the trade of Poland: Panel estimation in the gravity framework, International Business and Global Economy 2016, no. 35/1 (punkty MNISW: 10), pp. 325–341.
 9. Czarny E., Śledziewska K., Integracja gospodarcza, potencjał gospodarczy i odległość jako determinanty handlu z zagranica – studium handlu Polski z Unia Europejska, Stanami Zjednoczonymi i pozostałymi państwami świata, Miscellanea Oeconomicae Studia i Materiały 3/2016 (punkty MNISW: 9)
 10. Czarny E., Śledziewska K., Unia monetarna a intensywność wymiany towarowej – studium przypadku strefy euro. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 5(316)2015
 11. Brodzicki T., Śledziewska K., Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski, Analiza ekonometryczna, książka pod red. prof. dr hab. Wydymusa, pokonferencyjna, (w recenzji)
 12. Brodzicki T., Ciołek D., Śledziewska K., What really determines Polish exports? Semi-mixed effects gravity model for Poland, zgłoszenie do „Argumenta Oeconomica” (IF: 0.133, punkty MNISW: 15), (w recenzji)
 13. Śledziewska K., Levai A., Zięba D.(2016). Wykorzystanie e-administracji w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT 5 (punkty MNISW: 5), 119-130.
 14. Śledziewska K., Levai A., Zięba D.(2016). Infrastruktura Internetu i jej wykorzystanie-porównanie Polski do pozostałych państw Unii Europejskiej. INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT 5 (punkty MINSW: 5), 131-143
 15. Czarny E., Śledziewska K. (2016). DETERMINANTS OF INTRA-INDUSTRY TRADE OF THE NEW MEMBER STATES. JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT.
 16. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2016). The Impacts of Common Commercial Policy on Export Performances of Visegrad Countries. Prague Economic Papers (IF: 0.5, punkty MINSW: 15), June
 17. Śledziewska K., (2016). Unia monetarna a intensywność handlu wewnątrzgałęziowego – studium przypadku strefy euro. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica. Tom: 316 (punkty MINSW: 14)
 18. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2015). Structural Changes in Exports of Visegrad Countries: Evidence from the Sectoral Data. Economic and Social Development-Book of Proceedings.
 19. Czarny E., Śledziewska K. (2015). Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego (punkty MINSW: 13).
 20. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2015). Umowa o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (punkty MINSW:.9)
 21. Gabryelczyk R., Śledziewska K. (2015). Diagnosis of the digital competence gap between SMEs in Poland and the EU. Czasopismo: Proceedings of the Enterprise Research Innovation Conference.
 22. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jako narzędzie współpracy międzynarodowej. International Buisness and Global Economy (punkty MINSW: 10), tom 33, s. 40-532.
 23. Brodzicki T., Śledziewska K. (2015). The role of the technology and innovation gap in Polish trade relations. Empirical verification with the use of trade gravity approach. Institute for Development 06/2015.
 24. Brodzicki T., Śledziewska K., Ciołek D., Uminski S. (2015). Extended gravity model of Polish trade. Empirical analysis with panel data methods. Institute for Development Working Papers.
 25. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2014). Umowy inwestycyjne Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – porównanie BIT i RTA. International Business and Global Economy (punkty MINSW: 10).
 26. Czarny E., Śledziewska K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011. Materiały i Studia NBP, zeszyt 229.
 27. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2014). European Bilateral Investment Agreements – Is There a Real Value Added? Social Science Research Network, Zeszyt: 13.
 28. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K., Witkowski B. (2013)„Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego”, Materiały i Studia NBP, zeszyt 300.
 29. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2012). PKB I HANDEL PAŃSTW TRANSFORMACJI W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (punkty MINSW: 10).
 30. Czerny E., Śledziewska K. (2012). Poland and Slovakia-economic performance during the economic crisis. International Journal of Management and Economics (punkty MINSW: 12).
 31. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2012). International Trade, Intermediaries, Final Goods and Economic Crisis. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 32. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2012). Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego (punkty MINSW: 6)
 33. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Does Monetary Integration Have an Effect EU’s Trade Change During Economic Crises?. Rynek, gospodarka, społeczeństwo.
 34. Śledziewska K. (2012). Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne.
 35. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu
  z 2009 r. na handel międzynarodowy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Zeszyt: 27.
 36. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu
  z 2009 r. na handel międzynarodowy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (punkty MINSW: 9), 27/2012, 71-855.
 37. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy. Ekonomista (punkty MINSW: 12), 4/2012, 427-448.
 38. Śledziewska K., Witkowski B. (2011). Efekt domina a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Prace i Materiały IRG SGH (punkty MINSW: 8), nr 87, 197-219.
 39. Czarny E., Śledziewska K. (2011). European Integration and Baltic Sea Region. Diversity and Perspectives. The University of Latvia Press, 37-50.
 40. Czarny E., Śledziewska K. (2011). Strefa euro i jej państwa członkowskie w światowej gospodarce i handlu. Zeszyty Naukowe KGŚ SGH (punkty MINSW: 8), nr 30, 7-30.
 41. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). The Gravity Model and the Classification of Countries. Argumenta Oeconomica (IF: 0.133, punkty MINSW: 15), 2 (25), 79-94.
 42. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regionalne umowy handlowe – bariera czy uzupełnianie globalnej liberalizacji wymiany handlowej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej (punkty MINSW: 8), nr 28, 28-51.
 43. Czarny E., Śledziewska K. (2011). Gravity Model and Regulation of Trade between Continents. Westnik Powołżskoj Gosudarstvennoj Socjalno – Gumanitarnoj Akademii, Fakultet Upravlenija, tom 5, 132-142.
 44. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2009). Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny
  w Poznaniu
  , Tom: 126/2009.
 45. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2008). Gravity model and the countries classification. Meeting Global Challenges, Working Papers Institute of International Business, University of Gdańsk, nr 25, 646-657.
 46. Czarny E., Śledziewska K. (2008). Polski handel z zagranicą w latach 1994-2006. Bank
  i Kredyt 
  (punkty MINSW: 14), 8/2008.
 47. Milner Ch., Śledziewska K. (2008). Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks. Open Economies Review (IF: 0.679, punkty MINSW: 20), tom 19, nr 1, 43-54.
 48. Czarny E., Śledziewska K. (2008). Zmiany w światowym handlu w latach 1950-2004. Bank
  i Kredyt 
  (punkty MINSW: 14), nr 4/2007, 67-83.
 49. Milner Ch., Śledziewska K. (2008). Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. GEP Working Papers, Research Paper, 2005/40.
 50. Czarny E., Śledziewska K. (2007). Changes in the World Trade in 1950-2004. Bank i Kredyt (punkty MINSW: 14), No. 4, 67-83
 51. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2007). Economic Continents, Gravity Model and International Trade. Mobility In the World Economy; its Causes and Constraints.
 52. Cieślik A., Śledziewska K. (2003). Krańcowy handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: analiza procesów dostosowawczych w okresie przedakcesyjnym. Ekonomista (punkty MINSW: 12), 6/2003, 861-873,
 53. Cieślik A., Śledziewska K. (2003). Skutki działalności przedsiębiorstw międzynarodowych
  w kraju goszczącym w warunkach istnienia niedoskonałości na lokalnych rynkach czynników produkcji. Bank i Kredyt (punkty MINSW: 14), Zeszyt: 4.
 54. Cieślik A., Śledziewska K. (2003). The World Economy, Horst Siebert. Gospodarka Narodowa (punkty MINSW: 14), Zeszyt: 11/12
 55. Greszta M., Śledziewska K. (2002). Does European Integration Change New Members’ Trade? Emergo, tom 9, nr 4, 45-52.
 56. Greszta M., Michałek J. J., Śledziewska K. (2001). Związek pomiędzy handlem zagranicznym a poziomem edukacji w Polsce. Ekonomista (punkty MINSW: 12), nr 4/2001.
 57. Brzozowski M., Greszta M., Michałek J. J., Śledziewska K. (2001). Handel zagraniczny
  a edukacja. Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji.
 58. Śledziewska-Kołodziejska K. (1997). Handel wewnątrzgałęziowy Polski, Czech i Węgier
  z Unią Europejską. Wspólnoty Europejskie (punkty MINSW: 6), 8-12
 59. Czarczyńska A., Śledziewska-Kołodziejska K. (1997). Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu Unii Gospodarczej i Walutowej. Wspólnoty Europejskie (punkty MINSW: 6), 7-10
 60. Czarczyńska A., Śledziewska-Kołodziejska K. (1996). Ewolucja form współpracy walutowej
  w Europie. CASE
 61. Śledziewska K. (1995). Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w 1994 r. Wspólnoty Europejskie (punkty MINSW: 6), 23-27
 62. Śledziewska K. (1994). Umowy o wolnym handlu z Krajami Bałtyckimi. Wspólnoty Europejskie (punkty MINSW: 6), 10-14

WP i raporty DELab UW

 1. Śledziewska K., Zięba D. (2016) E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy. Raport DELAB UW, Warszawa DELab.
 2. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in POLAND. Raport DELab UW, Warszawa DELab.
 3. Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Cyfrowa transformacja MŚP POLSKA. Raport DELab UW, Warszawa DELab.
 4. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in LATVIA. Raport DELab UW, Warszawa DELab.
 5. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in LITHUANIA. Raport DELab UW, Warszawa DELab.
 6. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in ROMANIA. Raport DELab UW, Warszawa DELab.
 7. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in SLOVENIA. Raport DELab UW, Warszawa DELab.
 8. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in CZECH REPUBLIC. Raport DELab UW, Warszawa DELab.
 9. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in BULGARIA. Raport DELab UW, Warszawa DELab.
 10. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in CROATIA. Raport DELab UW, Warszawa DELab.
 11. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016). Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in HUNGARY. Raport, Warszawa DELab.
 12. Akhvlediani T., Śledziewska K., Witkowski B. (2016) Implications of the European Integration: Revisiting The Hypothesis of Hub-and-Spokes Model. Working paper, 1/2016, Warszawa DELab.
 13. Śledziewska K., Pugacewicz A., Sobolewski M., Gyodi K., Okoń B., Ziembiński M. (2016). Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście różnicowania cen w unii europejskiej w transgranicznym handlu elektronicznym. Perspektywa polski. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MSZ, Warszawa DELab.
 14. Nasadiuk I., Śledziewska K. (2015). How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors? Working paper, 9/2015, Warszawa DELab.
 15. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Anatomy of the EU regional trade agreements – what really influences economic integration? Working paper, Warszawa DELab.
 16. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2015). What Determines Export Performances in High-tech Industries. Working paper, 5/2015, Warszawa DELab.
 17. Gabryelczyk R., Śledziewska K., Włoch R. (2015). GO DIGITAL! Diagnoza luki
  w kompetencjach cyfrowych MSP. Working paper, 1/2015, Warszawa DELab.
 18. Śledziewska K., Włoch R. (2015). Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Raport DELab UW, Warszawa DELab.

Podcasty

Efekt Sieci

Efekt Sieci #24 - Cyfrowa rewolucja sektora bankowości

Efekt Sieci #14 - Transformacja cyfrowa versus pandemia

Efekt Sieci #6 - Konsumenci i e-commerce w obliczu pandemii

Efekt Sieci #1 - Praca w czasach pandemii

Pojutrze – Polski Instytut Ekonomiczny

Pojutrze: Facebook dla bogatych i świadomych vs Facebook dla biednych i nieświadomych?

Dream Employer

EP #16 - Katarzyna Śledziewska, DELab UW

TokFM – podcasty

5.07.2020 - Rynek pracy po pandemii nie będzie już taki sam

9.06.2020 - Jak wyszło na jaw, że wyciekły tematy z matury 2020?

25.05.2020 - Jak nowe technologie zmieniają świat?

3.02.2020 - Jak KE ureguluje rozwój sztucznej inteligencji?

27.08.2019 - Chcemy rozwijać sztuczną inteligencję w Polsce, ale nie mamy odpowiednich zabezpieczeń danych i prywatności

18.06.2019 - Polskie przedsiębiorstwa są w ogonie Europy jeśli chodzi o stosowanie technologii do prowadzenia biznesu. O jednolitym rynku cyfrowym w UE

10.05.2019 - Jak UE mierzy się z czwartą cyfrową rewolucją?

12.10.2018 - Kryptowaluty - jesteśmy po szczycie zainteresowania czy jeszcze przed nim?

14.08.2018 - WTO - skazana na śmierć przez zaniedbanie, czy zdolna do reformy?

27.04.2018 - Do czego małe przedsiębiorstwa potrzebują nowych technologii?

13.04.2018 - Wiek emerytalny kobiet na uczelniach obniżony do 60 lat

8.12.2017 - Jaka będzie przyszłość rynku pracy?

8.12.2017 - Które zawody znikną, a jakie powstaną? Czy zastąpią nas roboty? O przyszłości rynku pracy

27.10.2016 - Jest porozumienie w sprawie umowy CETA. Rozmawiają dr hab. Katarzyna Śledziewska, dr Magdalena Słok-Wódkowska i Jakub Janiszewski

Radiowa Trójka

8.06.2020 Dzień z Trójką w domu - „Wiercenie świata”

Debaty i webinary

3.07.2020 - Debata Gazety Prawnej – „Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości”

30.06.2020 - KPI Inspiruje – „Datafikacja, czyli druga rewolucja informacyjna”

20.06.2020 - Sieć Otwartych Innowacji – „Solving the grand challenges of humanity – and creating an amazing future”, moderacja spotkania WeInnovators Club, którego gościem był prof. Vivek Wadhwa

3.06.2020 - Impact re:action 2020 connected by Krakow – “Transformacja edukacji. Nauka ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej!”

18.05.2020 - European Economic Congress – „Cyfryzacja – czas przyspieszenia”

14.05.2020 - Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Miesiąc Różnorodności – „Kompetencje przyszłości i rynek pracy w procesie transformacji cyfrowej”

14.05.2020 – Rodzina przyszłości – „Jaka będzie codzienność w 2040 roku?”

7.05.2020 – Debata Future Collars „Eksperci HR i biznesu o sytuacji na rynku pracy”

27.02.2020 – Webinarium NESsT Polska – "Kompetencje przyszłości, a CSR"

9.12.2019 – Forum Zarządzania Internetem

29.10.2019 – XIV Kongres Obywatelski – Rozwój proinnowacyjny Polski

Pozostałe

Publikacje prasowe

3.08.2020 – Business Insider - Prof. Katarzyna Śledziewska: stajemy się społeczeństwem cyfrowym

20.07.2020 – Tygodnik Angora – Czarna magia

16.07.2020 – CEO.com.pl – Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

12.07.2020 – Rzeczpospolita - Cyfrowe kompetencje mogą uratować przed bezrobociem

10.07.2020 – Artificial Intelligence – Future? Liberation through knowledge

9.07.2020 – Strefa Biznesu – 3 mln kobiet pracuje w branżach narażonych na konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią

4.07.2020 – PulsHR.pl – Kobiety pracujące - w nierównej walce z konsekwencjami koronawirusa

24.06.2020 - Gazeta Prawna – Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości

19.06.2020 – Perspektywy – Kształcenie uniwersyteckie opiera się na relacjach

2.06.2020 – Brief.pl – Marketing w #new normal – co dalej, marketingu?

29.05.2020 – Sztuczna Inteligencja – Przyszłość? Wyzwolenie przez wiedzę

7.05.2020 – CCNews.pl – „Rodzina Przyszłości” to „cyfrowy klient przyszłości”

5.05.2020 – Forbes – Globalizacja nie zniknie, a zmieni się. Skorzystają najwięksi cyfrowi gracze

3.05.2020 – Kongres Obywatelski – Jakich kompetencji wymaga rewolucja technologiczna 4.0?

29.04.2020 – CCNews.pl – Polacy polubili pracę zdalną

18.04.2020 – Forbes – Sztuczna inteligencja po europejsku, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą

13.04.2020 – Wyborcza.pl Jutronauci 2020 – Jak naprawić spustoszoną globalną gospodarkę? Wyciągnijmy wnioski z kryzysu z 2007 r.

27.03.2020 – Wyborcza.pl Jutronauci 2020 – Epidemia koronawirusa. Kryzysowe warunki zmienią uczelnie

3.03.2020 – Brief.pl - Czy rezyliencja jest najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości? #eksperci w Solutions Rent

8.02.2020 – Termedia - Refundacyjny Tryb Rozwojowy – czy ktoś da mu szansę?

6.02.2020 – Outsourcing Portal – „Ludzkie” kompetencje przyszłości

4.02.2020 – Pomorski Przegląd Gospodarczy – Jakich kompetencji wymaga rewolucja przemysłowa 4.0?

17.01.2020 – Telewizja Republika – Cyfrowa rewolucja już tu jest – ekonomia raport

Uczestnictwo w konferencjach

Wystąpienia

 1. Forum Rynku Zdrowia 2017 – udział w sesji Przemysł farmaceutyczny w Polsce, Warszawa, 23-24.10.2017r.
 2. 6th European Conference on Corporate R&D and Innovation – prowadzenie sesji Digital innovation dynamics oraz ICT, analytics and innovation systems, Sewilla, 27-29.09.2017r.
 3. Seminarium „Rekin e-biznesu, czyli co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o Jednolitym Rynku Cyfrowym” organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 8.06.2017r.
 4. Trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji, Warszawa, 6.06.2017r.
 5. Impact CEE – udział w sesji  Data, design & public administration, Kraków, 31.05-01.06.2017r.
 6. Festiwal Sektor 3.0 – Technologie i doświadczenia – udział w panelu „Rynek technologii potrzebuje kobiet”, Warszawa 30-31.05.2107r.
 7. Europejski Kongres Gospodarczy – udział w panelu “Rozwój branży farmaceutycznej w Europie Centralnej”, Katowice, 10-12.05.2017r.
 8. Think.BDPST Conference – udział w panelu The future of professions – how social and digital innovation shape the labour market, Balna, Węgry, 29-31.03.2017r.
 9. Central European Electronic Card International Conference – “Niewykorzystany potencjał polskiego eCommerce” w ramach sesji plenarnej „Rozwój eCommerce a nowoczesne metody płatności w obrocie wewnątrzkrajowym i transgranicznym”, Warszawa, 7-8.12.2016r.
 10. Konferencja Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju – udział w panelu „e-Państwo”, Warszawa, 5.12.2016r.
 11. Dokąd zmierza rynek pracy? – udział w konferencji organizowana przez Komitet Dialogu Społecznego, Warszawa, 21.11.2016r.
 12. Forum Zarządzania Internetem – sesja poświęcona Jednolitemu Rynkowi Cyfrowemu, Warszawa, 18.10.2016r.

Konferencje krajowe

 1. Śledziewska K., Brodzicki T., Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski, Analiza ekonometryczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 16.11.2015, Kraków.
 2. Akhvlediani T., Śledziewska K. Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszehradzkiej. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uwarunkowania I Czynniki Rozwoju Handlu Międzynarodowego”, 16.11.2015, Kraków.
 3. Śledziewska K., Zięba D., Levai A., „Wykorzystanie e-administracji w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej”, X Konferencja Naukowa „Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2015” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 22-23.10.2015, Warszawa.
 4. Śledziewska K., Zięba D., Levai A., „Infrastruktura internetu i jej wykorzystywanie – porównanie polski do pozostałych państw Unii Europejskiej”, X Konferencja Naukowa „Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2015” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 22-23.10.2015, Warszawa.
 5. Śledziewska K., Brodzicki T., The role of the technology and innovation gap in Polish trade relations. Empirical verification with the use of trade gravity approach, DeLAB Conference, czerwiec 2015, Uniwersytet Warszawski.
 6. Śledziewska K. „Pozycja Polski w międzynarodowym handlu wieprzowiną”, „Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych” 17 czerwca 2015 r., Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej.
 7. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – doświadczenia i wyzwania, 29.09.2014, Kraków.
 8. Czarny E., Śledziewska K. Efekt przesunięcia jako zagrożenie dla polskiego eksportu po wejściu w życie TTIP. Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, 18-19.09.2014, Warszawa.
 9. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of Investment Agreements of the EU and its Member States. Wyzwania Gospodarki Globalnej. 22-23.05.2014, Gdańsk.
 10. Czarny E., Śledziewska K. Co wynika z analizy bilansu obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej? Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, 18.10.2013, Warszawa.
 11. Czarny E., Śledziewska K. Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 95-2011. Perwpectives of Economic and Monetary Integration in the World economy. Where is the Eurozone Heading?,09.2012, Warszawa.
 12. Czarny E., Śledziewska K. Wpływ integracji walutowej na handel międzynarodowy – analiza teoretyczna. Globalne aspekty kryzysu strefy euro, 12-13.11.2012, Łódź.
 13. Śledziewska K. Wpływ WPH i przystąpienia do UE na handel państw Grupy Wyszehradzkiej, Oblicza Konkurencyjności Państw i Regionów Grupy Wyszehradzkiej, 17-18.05.2012, Sopot.
 14. Śledziewska K., Witkowski B. Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu 2009 na handel międzynarodowy. Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka, 05.2012, Warszawa.
 15. Śledziewska K. Regionalizm handlowy w Azji. Azja w gospodarce światowej, 5.12.2011, Warszawa.
 16. Śledziewska K. Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, 18.09.2011, Katowice.
 17. Śledziewska K. Rozwój regionalizmu na świecie. Procesy Integracyjne i Dezintegracyjne we Współczesnej Gospodarce, 20.10.2011, Toruń.
 18. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Azja Południowa w globalnej i regionalnej współpracy gospodarczej. Analiza porównawcza. Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, 14.01.2011, Warszawa.
 19. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regionalna i globalna liberalizacja handlu. Wyzwania gospodarki globalnej, 27-28.05.2010, Gdańsk.
 20. Czarny E., Śledziewska., Witkowski B. Wpływ integracji monetarnej na handel. Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wielka Brytania, Szwecja, Polska a strefa euro – analiza porównawcza, 15-16.11.2010, Łódź.
 21. Śledziewska K. Wspólna polityka handlowa UE a zmiany w geograficznej strukturze handlu Polski i pozostałych krajów UE po 2004 roku. III Forum Regionalistyczne „Spójność społeczno-gospodarcza regionów w Unii Europejskiej”, 11.12.2009 Lublin.
 22. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Dyskryminacyjna i niedyskryminacyjna liberalizacja handlu międzynarodowego. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Handel międzynarodowy w warunkach integracji gospodarczej na świecie”, 12.2009 Kraków.
 23. Czarny E., Kuźnar A., Śledziewska K. Główne formy współpracy gospodarczej Polski
  i Niemiec na początku XXI w. Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu,10.2009, Lublin.
 24. Czarny E., Kuźnar A., Śledziewska K. Handel Polski z Niemcami na początku XXI wieku. Pozycja gospodarcza Niemiec w Europie Środkowej – pięć lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej, 27.10.2009, Warszawa.
 25. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regionalizacja i liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, 28-29.09.2009, Poznań.
 26. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Intensywność handlu a podział świata. Regionalizacja globalizacji, 19-20.05.2008, Wrocław.
 27. Czarny E., Kuźnar A., Śledziewska K. Migracje, przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Polska i Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy,  05.2008, Warszawa.
 28. Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. Wpływ transformacji systemowej i dostosowań do akcesji do EU na polski handel wewnątrzgałęziowy ze Wspólnotami. Szoki technologiczne
  w gospodarce światowej
  , 23.10.2008, Poznań.
 29. Śledziewska K. Badanie wpływu dyskryminacyjnych układów handlowych. Handel Polski. Konferencja Wydziałowa WNE UW, 28-30.09.2007, Kazimierz Dolny.

Konferencje międzynarodowe

 1. Akhvlediani, T., Sledziewska, K. „Effects of The Use of Internet and ICTs On Export Performances of The EU”, Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems” 14-16.09.2016, Warszawa
 2. Wloch, P., Sledziewska, K. „The Phenomenon of the Big Data: Where Is the Responsibility of OSP?”, Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems” 14-16.09.2016, Warszawa
 3. Śledziewska K., Brodzicki T., Technology Gap IN the Trade of Poland. Challenges of the Global Economy 2016, 19-20.05.2016, Gdańsk
 4. Akhvlediani T., Śledziewska K. What Determines Export Performances in High-tech Industries? Warsaw Economic Seminars, 25.02.2016, Warszawa
 5. Akhvlediani T., Śledziewska K. Structural Changes in Exports of Visegrad CountrieEvidence from the Sectoral Data. 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society, 17-18.12.2015, Zagreb.
 6. Akhvlediani T., Śledziewska K., Witkowski B. Panel data PPML approach to the gravity model. MES 2015 Third International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science, 10-11.12.2015, Rome.
 7. „Wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) na międzynarodową współpracę gospodarczą. Wnioski dla państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej” odbywającej się w dniach 30.11-01.12.2015 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 8. Czarny E., Śledziewska K. Handel mit den technologiach unterschiedlich fortgeschrittenen Produkten zwischen Polen und Deutschland (mit Handel Polen – EU15 als Bezugspunkt). Aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik In Deutschland Und Polen im Kontext der Wachstumsstrategie „Europa 2020”, 10.2015, Warszawa
 9. Śledziewska K., Włoch R. (Un)digital Poland: the gap in the digital skills of human capital. ENTRENOVA , 10-11.09.2015 Kotor, Montenegro
 10. Nasadiuk I., Śledziewska K. How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors. ETSG 2015 17th Annual Conference, 10-12.09.2015, Paris.
 11. Akhvlediani T., Śledziewska K. The Impacts of Common Commercial Policy on Export Performances of Visegrad Countries. Warsaw International Economic Meeting 2015, 2-4.06.2015, Warszawa.
 12. Nasadiuk I., Śledziewska K. How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors? Warsaw International Economic Meeting 2015, 2-4.06.2015, Warszawa.
 13. Akhvlediani T., Śledziewska K. What Determines Performances of Visegrad Countries in high-tech industries? Digital Ecosystems Conference, 29.06.2015, Warszawa.
 14. Czarny E., Śledziewska K. Changes in Polish Intra-Industry Trade as a Consequence of the Structural Changes In the Polish Economy in Result of Accession to the European Union. VI Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2015 „Enterprise(s) in Modern Economy”, 23-24.04.2015, Gdańsk.
 15. Czarny E., Śledziewska K. Intra-industry Trade of the New Member States with Partners from the EU. International Week na Uniwersytecie w Szeged, 17.03.2015, Szeged
 16. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of investment agreements of the European union and its member states. European Trade Study Group, 10-12.09.2014, Monachium.
 17. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. European Bilateral Investment Agreements – Is There a Real Value Added? European Society of International Law, 3-6.09.2014, Wiena.
 18. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of Investment Agreements of the EU and its Member States. Wyzwania Gospodarki Globalnej. 22-23.05.2014, Gdańsk.
 19. Śledziewska K. Degrees of Economic Integration for Achieving a Single Market for Agriculture. Policies for a Single Market, 24.01.2014, FAO/ASI Eurasian Economic Commission.
 20. Śledziewska K. WTO membership: The Polish experience. Belarus on the road to the WTO: Problmes and Prospects, 18.11.2013, Bruksela.
 21. Hagemejer J., Śledziewska K. The potential effects of the EU-Japan FTA: the Polish perspective. XIV konferencja ETSG (European Trade Study Group), 12-14.09.2013, BIRMINGHAM.
 22. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. International trade, intermediaries, final goods and economic crisis. Innovation as the Source of International Competitiveness, 25-26.10.2012, Poznań.
 23. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. International trade in intermediate and final goods during the crisis. XIII konferencja ETSG (European Trade Study Group), 13-15.09.2012, Leuven.
 24. Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration effect on EU’s trade change during economic crises? WIEM (Warsaw International Economic Meeting),2012, Warszawa.
 25. Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration affect EU’s trade? Europe In The World Economy Beyond The Sovereign Debt Crisis, 31.05- 01.06.2012, Warszawa.
 26. Czarny E., Śledziewska K. Baltic Countries in the EU and in the Euro Area under the Economic Crisis. European Integration and Baltic Sea Region. Diversity and Perspectives, 26-27.09.2011, Riga.
 27. Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration affect EU’s trade? Warsaw International Economic Meeting, 1-2.07.2011, Warszwa.
 28. Czarny E., Śledziewska K. Poland and Slovakia – two scenarios of economic performance during the economic crisis. Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges, 12-14.06.2011, Tallin.
 29. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Global and Regional Cooperation. Global crisis and economic development, 13-14.05.2011, Warna.
 30. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Discriminatory and Non-Discriminatory Trade Liberalization – Friends or Foes? Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warszawa.
 31. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Global and Regional Economic Cooperation. Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warszawa.
 32. Śledziewska K. What does motivate UE to sign regional agreementsWarsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warszawa.
 33. Czarny E., Witkowski B., Śledziewska K. Does Monetarny Monetary Integration Affect EU’s Trade ? XII konferencja ETSG, 9-11.2010, Lausanne.
 34. Śledziewska K. What does motivate UE to sign regional agreements? XII konferencja ETSG, 9-11.2010, Lausanne.
 35. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regional Cooperation in Europe and Asia. Asia – Europe. Partnership or Rivalry?, 22.11.2010, Wrocław.
 36. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Is Helpman still right? China and the Word Economy in Post Crisis Era, 12.2009, Nanjing.
 37. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Meeting Global Challenges, 5-6.06.2008, Gdańsk.
 38. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Midwest Trade Meeting, 2-4.05.2008, Champaign.
 39. Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. Intra industry trade measures – trends in Poland’s IIT after EU enlargement. ETSG, 11-13.09.2008, Warszawa.
 40. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Mobility in the World Economy, 4-6.10.2007, Warszawa.
 41. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. How countries gravitate. European Trade Study Group, 13-15.09.2007,
 42. Czarny E., Śledziewska K. Monopolistic Competition, Gravity Model and International Trade between Continents. MIDWEST,2007, Minnesapolis.
 43. Czarny E., Monopolistic Competition and International Trade Between ContinentsETSG, 09.2006, Wiedeń.
 44. Milner C., Śledziewska K. Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. The Channels of European Integration, 7-8 10.2005, Tübingen.
 45. Milner C., Śledziewska K. Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. European Trade Study Group,2005, Dublin.
 46. Śledziewska K. The terms of trade effect of regional integration: empirical investigation of implications of the Europe Agreement for Poland. European Trade Study Group, 09.2004, Nottingham.
 47. Michałek J. J., Śledziewska K. Inter-industry trade between Central-East European countries and the EU. Do changes in the trade pattern reflect H-O approach? ETSG, 09.2003, Madryt.
 48. Greszta M., Śledziewska K. Does European Integration Change New Memebers’ Trade? ETSG, 09.2002, Kilonia.
 49. Greszta M., Śledziewska K. Impact of European Integration on Convergence of Pattern of Trade. Macromodels’2001, 5-8.12.2001, Krąg.

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

Przewodniczenie komitetowi Bruegel Review Task Force

Oxford Internet Institute, uczestnictwo w projekcie i seminarium „Understanding the Responsibilities of Online Service Providers in Information Societies” 9.10.2015

CASE, maj – grudzień 2013, pełnienie funkcji recenzenta zewnętrznego w ramach projektu „Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO”. Przeprowadzenie ewaluacji publikacji
w mediach białoruskich oraz ewaluacji seminarium na temat skutków przystąpienia Białorusi do WTO zorganizowanego w Mińsku w dniu 30.10.2013.  Przygotowanie wystąpienia na seminarium w Białorusi. Uczestniczenie i wystąpienie na konferencji w Komisji Europejskiej „Belarus on the road to the WTO: Problmes and Prospects”, 18 listopad 2013, Warszawa

12.2013-01.2014 FAO/ASI Eurasian Economic Commission project; przygotowanie ekspertyzy na temat doświadczeń UE w tworzeniu wspólnego rynku rolnego; wystąpienie na seminarium „EEC Seminar on Policies for a Single Market” w Moskwie 24.01.2014 na temat: „Degrees of Economic Integration for Achieving a Single Market for Agriculture”

Kierownik projektów badawczych

EU Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and methods (EU Engineroom), Horyzont 2020, temat – ICT-41-2017, nr ref. 780643

SharOn, Horyzont 2020/COSME (Programme for Competitiveness of Enterprises and SMEs) Call: 251-G-GRO-PPA-16-9953 (Opportunities for European Entrepreneurs in the Sharing Economy),nr ref. 779634

Smart Cities – Evaluation of V4 cities in the area of Smart City, International Visegrad Fund Grant, nr ref. 21720401

Projekt NCN „Znaczenie Wspólnej Polityki Handlowej państw Grupy Wyszechradzkiej” przyznany na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01488

Projekt NBP „Ocena zmiany konkurencyjności eksportu państw UE po kryzysie 2008/2009”, styczeń-październik 2014

projekt NBP „Analiza determinant obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2010” (termin zakończenia – lipiec 2013),

roczne samodzielne projekty KBN (NCN) przyznawane w ramach badań statutowych realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005-2014,

projekt KBN nr 2HO2C05522 „Przystępowanie do regionalnych ugrupowań integracyjnych państw na niższym poziomie rozwoju gospodarczego” (zakończony w kwietniu 2003),

roczne projekty KBN przyznawane w ramach badań własnych realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2000-2005.

Uczestnik badań zespołowych

główny wykonawca; projekt NCN Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE-15 w UE-25 – polska perspektywa 2013/11/B/HS4/02126

główny wykonawca; projekt NCN „Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie?” 2014-2016; Sonata 2013/09/D/HS5/01328; kierownik projektu: dr Magdalena Słok-Wódkowska

główny wykonawca; projekt NCN „Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska – Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski.”, 2014-2016, Opus 2013/09/B/HS4/01488, kierownik projektu: prof. Elżbieta Czarny

wykonawca; projekt NCN „Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu”, Opus, kierownik projektu: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, 2013-2016

ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki „Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE
z Japonią na gospodarkę Polski”, maj-czerwiec 2013

projekt KBN nr N112 330138 „Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego”, kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny, instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

projekt w ramach I Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP „Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego”, kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny, instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

projekt KBN nr 1 HO2C 071 29 „Pozycja Polski w globalnym handlu
na początku XXI w.”, zrealizowany w 2009 roku, kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny, instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

projekt KBN nr 1 HO2C 071 26 „Polska w Unii Europejskiej – dynamika
i zagrożenia procesu realnej konwergencji”, zrealizowany w 2006 roku, kierownik: Jan Jakub Michałek, instytucja realizująca:  Uniwersytet Warszawski,

KBN nr 5 H02C 039 20 „Otwieranie gospodarki polskiej i jej integracja z UE
w świetle teorii handlu i finansów międzynarodowych”, zrealizowany
w 2003 roku, kierownik: Włodzimierz Siwiński, instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski.

Recenzje

Praca naukowa: „Zmiany strukturalne w gospodarce światowej”, Dominiak P., Lechman E., Marszk A., Olczyk M., Parteka A., Wolszczak-Derlacz J., 2016

Wyróżnienia i nagrody

Najważniejsze wyróżnienia

NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA

Nagroda Digital Shapers w kategorii edukacja – nagroda dla liderów cyfryzacji i nowych technologii w Polsce, przyznawana przez 120-osobowe grono Digital Academy, 13 listopada 2018 r.

Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 15 października 2018 r.

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, programu „Kolumb” – rocznego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na wyjazd i pracę w latach 2004-2005 w School of Economics, University of Nottinghnam. Moje drugie stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – w 1998 roku otrzymałam Roczne Stypendium Krajowe FNP dla młodych naukowców. W roku akademickim 2005/06 byłam beneficjentem kolejnego programu FNP „Kolumb – granty wspomagające”.

Nagroda Fundacji tygodnika Polityka –„Zostańcie z nami” – dla młodych naukowców, edycja 2007.

POZOSTAŁE WYRÓŻNIENIA:

Nagroda Zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w zakresie działalności naukowej za książkę „Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu”, 5 grudnia 2013

Stypendium habilitacyjne, Uniwersytet Warszawski, 04.2009-03.2011,

Zespołowa Nagroda Rektora SGH I stopnia za książkę Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009, współautor Czarny E.,

Zespołowa Nagroda Rektora SGH I stopnia za książkę Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne (współautor rozdziału nt. polskiego handlu wewnątrzgałęziowego),

Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 2004.

Inne

Założyciel i Prezes Fundacji Rozwiązać Autyzm (OPP, http://rozwiazacautyzm.pl, KRS 0000306014)

W ramach mojej pracy dla Fundacji Rozwiązać Autyzm odpowiadam następujące działania:

 • Organizowanie szkoleń z pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu. Organizowane szkolenia dotyczą nieznanych w Polsce metod pracy i terapii osób z autyzmem i innymi deficytami. Są to metody RDI i Handle. Szkolenia organizowane są dla rodziców, terapeutów jak również dla nauczycieli (działalność odpłatna pożytku publicznego)
 • Wydawanie książek. Działalność wydawnicza Fundacji wspiera szkolenia. Przede wszystkim Fundacja wydaje podręczniki dla rodziców i terapeutów, z których można dowiedzieć się
  o metodach pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu (działalność gospodarczą)
 • Organizację terapii i zajęć dla dzieci z autyzmem (działalność odpłatna pożytku publicznego)
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez portal internetowy czy ewenty (działalność bezpłatna pożytku publicznego).

Założyciel i Prezes Fundacji Rozwiązać Autyzm (OPP, http://rozwiazacautyzm.pl, KRS 0000306014)

W ramach mojej pracy dla Fundacji Rozwiązać Autyzm odpowiadam następujące działania:

 • Organizowanie szkoleń z pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu. Organizowane szkolenia dotyczą nieznanych w Polsce metod pracy i terapii osób z autyzmem i innymi deficytami. Są to metody RDI i Handle. Szkolenia organizowane są dla rodziców, terapeutów jak również dla nauczycieli (działalność odpłatna pożytku publicznego)
 • Wydawanie książek. Działalność wydawnicza Fundacji wspiera szkolenia. Przede wszystkim Fundacja wydaje podręczniki dla rodziców i terapeutów, z których można dowiedzieć się
  o metodach pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu (działalność gospodarczą)
 • Organizację terapii i zajęć dla dzieci z autyzmem (działalność odpłatna pożytku publicznego)
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez portal internetowy czy ewenty (działalność bezpłatna pożytku publicznego).
Przewiń do góry