dr Justyna Pokojska

Koordynatorka programu Jobs & Skills for the Future

Wydział Socjologii UW

Adiunktka na Wydziale Socjologii UW. Koordynatorka Programu „Jobs and Skills for the Future” w DELab UW. Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Ekspertka Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. W 2022 roku znalazła się na liście „Jutronautów” Gazety Wyborczej i Kulczyk Foundation, prezentującej osoby, które już dziś wdrażają idee przyszłości i mierzą się z najważniejszymi pytaniami stojącymi przed naszą cywilizacją.Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszaru kompetencji cyfrowych i nowych zawodów przyszłości. Analizuje rynek pracy z perspektywy kobiecej i popularyzuje wyniki swoich badań, by walczyć z nierównościami i stereotypami zawodowymi.

Od 2015 roku związana z DELab UW, w ramach którego realizuje projekty dla partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego (m.in. Google, Digital University, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Warszawski Instytut Bankowy, Orange, gumtree.pl) łącząc wiedzę akademicką z podejściem biznesowym.

Gospodyni audycji „Efekt Sieci” w Radiu Kampus (dostępnej także na Spotify), w której rozmawia o transformacji cyfrowej i jej konsekwencjach dla rynku pracy, relacji międzyludzkich i kondycji jednostki w świecie nowych wyzwań technologicznych. Stała gościni audycji radiowych (m.in. TOK FM, Radio Nowy Świat, Radio Zet, Czwórka, Polskie Radio) i programów telewizyjnych (TVN24, Polsat), autorka w dziale Opinie Magazynu Forbes.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Dr Justyna Pokojska jest prowadzącą podcast Efekt Sieci. Rozmawia z wybitnymi badacz(k)ami i naukowc(zyni)ami o aspektach rewolucji cyfrowej. Celem podcastu jest sieciowanie ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego, tworząc tym samym pole do efektywnej współpracy naukowej.

Z dr Anną Nicińska (DELab UW, WNE UW) o projekcie CoMobility i zrównoważonej mobilności.
Z prof. Katarzyną Śledziewską i prof. Renatą Włoch o wyzwaniach cyfrowej rewolucji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o wyzwaniach autonomicznych pojazdów.

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

od 2016 – adiunkt na Wydziale Socjologii UW

2016 – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, Instytut Socjologii UW

2011 – magister socjologii, Instytut Socjologii UW

Publikacje

Książki

Pokojska J. (2017). Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, ISBN 978-83-7383-909-0

Rozdziały w książkach

 1. Pokojska J. (2017). Pienińskie pogranicze polsko-słowackie – w stronę transgranicza?.W: Sąsiedztwa III RP – Słowacja. Zagadnienia Społeczne. Dębicki M., Makaro J., red., Wydawnictwo Gajt, Wrocław,  ISBN 978-83-62584-94-9
 2. Pokojska J. (2015). Dialektyka granicy na pograniczu polsko-słowackim: codzienność „przekraczania” granicy państwowejW: Konstrukcje i destrukcje tożsamości V. Granice stare i nowe, Polska Akademia Nauk (w recenzji).
 3. Pokojska J., Dworzański P. (2014). Aktywność publiczna imigrantów z Wietnamu. Studium przypadku gminy Lesznowola. W: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?. Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., red. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Pokojska J., Dworzański P., Szaranowicz-Kusz M., Zielińska D. (2014). The participation of foreigners in the political life of local communities. Obstacles, fears, prospects for development. Results of qualitative surveys. W: Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU. Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., red. Warszawa, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Instytut Socjologii UW.
 5. Pokojska J. (2013). Die Mundart der Bewohner der polnischen Zips als Mittel zum Erhalt und zur Reproduktion ethnischer Identität im polnisch-slowakischen Grenzgebiet. W: Region, Staat, Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel- und Osteuropa (Schriften des BKGE, Bd. 50, jednocześnie Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität, Bd. 50). Huterer A., Olschovsky B., red. München, Oldenbourg.
 6. Pokojska J. (2013). Kultura etniczna mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Analiza przypadku wsi Jurgów. W: Rzeczywistość wielokulturowa. Dyczewski L., Jurek K., red. Lublin, Wydawnictwo KUL.
 7. Kopczyńska J. (2011). ‘Śpiskie osprawianie’, czyli polska gwara spiska jako residuum kultury i tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. W: Wokół teorii i empirii socjologii języka. Leszczyńska K., Skowronek K., red. Kraków, Wydawnictwo AGH.
 8. Anacka M., Jaźwińska E., Kaczmarczyk P., Kopczyńska J., Łukowski W., Mostowska M., Napierała J., Okólski M. (2011). Etnosondażowe podejście do badania migracji jako procesu społecznego. W: Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne.  Kaczmarczyk P. red. Warszawa, Wydawnictwo Scholar, 68-154.

Artykuły

 1. Pokojska J. (2017). Participation of the Vietnamese Community in Poland in the Socio-Political Life at the Local Level: Present Situation and Prospects for the Future, Central and Eastern European Migration Review, Vol. 6, No. 2, 2017.
 2. Kopczyńska J. (2012). Językowy powrót do korzeni – recenzja naukowa publikacji N. Dołowy-Rybińskiej. Studia Socjologiczne 3/2012(206).
 3. Włoch R., Kopczyńska J., Ogrodzki P. (2008). Idea partnerstwa w praktyce programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Warszawa, Fundacja „Fundusz Współpracy”.

WP i raporty DELab UW

 1. Pokojska J. (2018). Kobiety w „męskich” zawodach. Raport DELab UW dla Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.
 2. Pokojska J. (2017). Rak piersi nie ma metryki, Raport DELab UW dla Braster i OnkoCafe.
 3. Pokojska J. (2017). Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet, Raport DELab UW dla Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.
 4. Pokojska J. (2016). Flatsharing Millenialsów 2016: jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują, Raport DELab UW dla Gumtree.pl.
 5. Pokojska J. (2016). Aktywni+. Absolwentki z fachem w ręku. Sytuacja zawodowa kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zasadniczym zawodowym, Raport DELab UW dla Gumtree.pl.
 6. Pokojska J. (2015). Agentki Cyfrowej Zmiany. Kompetencje cyfrowe kobiet w Polsce, Raport DELab UW.

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

2018 – “Kobiety w “męskich” zawodach (DELab UW)2017 – “Rak piersi nie ma metryki” (DELab UW)

2017 – “Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet” (DELab UW)

2016-2017 – Projekt Horyzont 2020 p.t.: “Making Supplier Networks Transparent Understandable and Responsive – ChainReact” (DELab UW)

2016 – “Flatsharing Millenialsów 2016: jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują” (DELab UW)

2016 – “Absolwentki z fachem w ręku – badanie sytuacji zawodowej kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zawodowym” (DELab UW)

2015 – „Kariera dwutorowa sportowców w Polsce – diagnoza sytuacji” (DELab UW)

2014-2015   – „Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE – przypadek Polski” (Instytut Socjologii UW, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM))

2014 – „Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2012-2013 – „Possibilities and realities of return migration (PREMIG)” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2010-2011 – „Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2008 –„Mobilność młodych pracowników naukowych” (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE)

Wyróżnienia i nagrody

Najważniejsze wyróżnienia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce (w latach 2009/2010 oraz 2010/2011).

Stypendium dla najlepszych doktorantów (w latach 2011-2015).

Scroll to Top