Bezpłatne szkolenia w ramach DEICy 2021: Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity

Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Pol­ski Kla­ster IoT i AI – SINOTAIC oraz Enter­pri­se Euro­pe Network zapra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nia i spo­tka­nia bro­ker­skie, orga­ni­zo­wa­ne w ramach cyfro­we­go tygo­dnia „DEICy 2021 Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of Things, Cyber­se­cu­ri­ty”. Spo­tka­nia skie­ro­wa­ne są do przed­się­bior­ców zain­te­re­so­wa­nych roz­wią­za­nia­mi m.in. w zakre­sie:- cyber­bez­pie­czeń­stwa i archi­tek­tu­ry mecha­ni­zmów bez­pie­czeń­stwa IT,- wdra­ża­nia poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa w orga­ni­za­cji i nad­zo­ru nad jej funk­cjo­no­wa­niem,- cyfro­wych… Czy­taj dalej Bez­płat­ne szko­le­nia w ramach DEICy 2021: Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of Things, Cybersecurity