Doświadczenia krajowych przedsiębiorstw w urzeczywistnianiu wizji Przemysłu 4.0. Analiza danych oraz scenariuszy wdrożeń

Celem rapor­tu jest dia­gno­za sta­nu zaawan­so­wa­nia Prze­my­słu 4.0 w Pol­sce na pod­sta­wie ilo­ścio­wej i jako­ścio­wej oce­ny sta­nu wdro­żeń tech­no­lo­gii cyfro­wych z zakre­su Prze­my­słu 4.0 w pol­skich firmach.

Raport skie­ro­wa­ny jest do przed­sta­wi­cie­li sek­to­ra ban­ko­we­go zaj­mu­ją­cych się two­rze­niem sche­ma­tów finan­so­wa­nia inno­wa­cji w pol­skiej gospo­dar­ce, zwłasz­cza w sek­to­rze pro­duk­cyj­nym; przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji publicz­nych, w tym mini­sterstw, zaj­mu­ją­cych się sty­mu­lo­wa­niem roz­wo­ju pol­skie­go prze­my­słu; oraz przed­sta­wi­cie­li pol­skich firm przemysłowych.

Scroll to Top