INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI
UCZELNIA BADAWCZA (IDUB)

„Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza” to pro­gram MNiSW, któ­ry daje Uni­wer­sy­te­to­wi War­szaw­skie­mu moż­li­wość pod­nie­sie­nia pozio­mu jako­ści dzia­łal­no­ści nauko­wej i kształ­ce­nia, a w kon­se­kwen­cji – pod­nie­sie­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go zna­cze­nia dzia­łal­no­ści uczel­ni.

Cele pro­gra­mu to zwięk­sze­nie wpły­wu dzia­łal­no­ści nauko­wej uczel­ni na roz­wój świa­to­wej nauki, zwłasz­cza w prio­ry­te­to­wych obsza­rach badaw­czych o dużym poten­cja­le roz­wo­ju oraz wzmoc­nie­nie współ­pra­cy badaw­czej z insty­tu­cja­mi nauko­wy­mi o wyso­kiej reno­mie w ska­li międzynarodowej.

POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań

Dzia­ła­nia, któ­re koor­dy­nu­je­my jako DELab UW, nale­żą do Prio­ry­te­to­we­go Obsza­ru Badaw­cze­go V: W poszu­ki­wa­niu regio­nal­nych roz­wią­zań dla glo­bal­nych wyzwań.

POB V two­rzy plat­for­mę współ­pra­cy dla bada­czy repre­zen­tu­ją­cych róż­ne dys­cy­pli­ny nauk spo­łecz­nych, umoż­li­wia­jąc reali­zo­wa­nie inno­wa­cyj­nych przed­się­wzięć badaw­czych doty­czą­cych naj­waż­niej­szych wyzwań współczesności.

Rosną­ce nie­rów­no­ści eko­no­micz­ne i spo­łecz­ne, coraz więk­sza ska­la, selek­tyw­ność i zróż­ni­co­wa­nie mobil­no­ści, trans­for­ma­cja cyfro­wa oraz wszech­obec­ne ryzy­ko sys­te­mo­we to zja­wi­ska glo­bal­ne, jed­nak zako­twi­czo­ne w lokal­nych i regio­nal­nych pro­ce­sach i struk­tu­rach. To wła­śnie na pozio­mie lokal­nym i regio­nal­nym, sku­pia­jąc się na Pol­sce i Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu sze­ro­kie­go euro­pej­skie­go i świa­to­we­go kon­tek­stu, poszu­ki­wać będzie­my odpo­wie­dzi na pyta­nia doty­czą­ce spe­cy­fi­ki zja­wisk, ich uwa­run­ko­wań, dyna­mi­ki oraz konsekwencji.

Nasze podej­ście cha­rak­te­ry­zu­je inter­dy­scy­pli­nar­ność i otwar­tość na nowe roz­wią­za­nia teo­re­tycz­ne i empi­rycz­ne. Czer­pie­my z poten­cja­łu wybit­nych bada­czy i zapa­łu mło­dych pra­cow­ni­ków. Korzy­sta­my też z dorob­ku i powią­zań wypra­co­wa­nych przez inter­dy­scy­pli­nar­ne jed­nost­ki i zespo­ły funk­cjo­nu­ją­ce na UW: EUROREG, Insty­tu­tu Stu­diów Spo­łecz­nych im. Rober­ta Zajon­ca, Labo­ra­to­rium Badań Medio­znaw­czych, DELab UW oraz Ośrod­ka Badań nad Migracjami.

Pod­sta­wo­wym celem dzia­łań pro­wa­dzo­nych w ramach POB V jest inte­gra­cja śro­do­wi­ska bada­czy spo­łecz­nych na UW oraz roz­wój jego poten­cja­łu na polu nauki kra­jo­wej i świa­to­wej. Sta­wia­my na ści­słe powią­za­nie dzia­łań nauko­wych z pro­ce­sem dydak­tycz­ny­mi, rów­nież poprzez two­rze­nie nowych i wzmac­nia­nie ist­nie­ją­cych kie­run­ków stu­diów w obsza­rze m.in. stu­diów miej­skich (urban stu­dies), nauko­me­trii (scien­ce stu­dies) czy socjo­lo­gii cyfrowej.

Działanie II.3.6.
Budowa Impactful Digital Alliance, którego jesteśmy koordynatorem

Cele 

Bada­nia nad trans­for­ma­cją cyfro­wą wyma­ga­ją sto­so­wa­nia inno­wa­cyj­nych, inter­dy­scy­pli­nar­nych podejść teo­re­tycz­nych, meto­do­lo­gicz­nych i empi­rycz­nych. Dobrze ziden­ty­fi­ko­wa­nym ogra­ni­cze­niem roz­wo­ju badań nad trans­for­ma­cją cyfro­wą jest brak dostę­pu do danych z sek­to­ra pry­wat­ne­go i publicznego.

Celem dzia­ła­nia jest stwo­rze­nie IDA (Impact­ful Digi­tal Allian­ce)
– inno­wa­cyj­ne­go inku­ba­to­ra inter­dy­scy­pli­nar­nych dzia­łań badaw­czych w
obsza­rze trans­for­ma­cji cyfro­wej podej­mo­wa­nych na UW. IDA będzie ska­lo­wać wypra­co­wa­ny przez nas model orga­ni­za­cyj­ne­go i meto­do­lo­gicz­ne­go wspar­cia dla bada­czy z róż­nych dys­cy­plin. Dotych­cza­so­we suk­ce­sy DELab w eks­pe­ry­men­to­wa­niu z inno­wa­cyj­ny­mi meto­da­mi badaw­czy­mi i łącze­niu ich z meto­da­mi lepiej ugrun­to­wa­ny­mi w naukach spo­łecz­nych dowo­dzą, jak duże zna­cze­nie dla inku­bo­wa­nia dosko­na­ło­ści nauko­wej ma inter­dy­scy­pli­nar­ne śro­do­wi­sko badaw­cze, nasta­wio­ne na wymia­nę wie­dzy i współ­pra­cę z oto­cze­niem oraz usie­cio­wio­ną współ­pra­cę międzynarodową.

Zadania 

IDA będzie funk­cjo­no­wać jako plat­for­ma współ­pra­cy inte­gru­ją­ca naukow­ców z UW zaj­mu­ją­cych się trans­for­ma­cją cyfro­wą. Bada­nia będą pro­wa­dzo­ne w śro­do­wi­sku, któ­re samo sta­nie się przy­kła­dem dzia­ła­ją­cej prak­ty­ki z zakre­su trans­for­ma­cji cyfro­wej uczel­ni i spo­so­bu upra­wia­nia nauki. Pomo­że to też w roz­wo­ju kom­pe­ten­cji pra­cy z dany­mi (data lite­ra­cy) oraz kom­pe­ten­cji projektowych

Nowy model współ­pra­cy pomię­dzy naukow­ca­mi będzie opar­ty o:

będziemy wspierać naukowców
w interdyscyplinarności I naukowej synergii

Naszą rolą będzie dostar­cze­nie wspar­cia meto­do­lo­gicz­ne­go i orga­ni­za­cyj­ne­go każ­de­mu bada­czo­wi z UW, któ­ry zaj­mu­je się bada­nia­mi nad cyfro­wo­ścią, w szcze­gól­no­ści zaś kwe­stia­mi trans­for­ma­cji cyfro­wej, i z wyko­rzy­sta­niem cyfro­wej meto­do­lo­gii. Zapro­sze­nie do współ­pra­cy będzie słu­ży­ło rów­nież naby­wa­niu nowych kom­pe­ten­cji nie­hie­rar­chicz­nej i ela­stycz­nej pra­cy pro­jek­to­wej, a w szer­szym kon­tek­ście – zaszcze­pia­niu inno­wa­cji meto­do­lo­gicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych na Uniwersytecie.

Podcast „Efekt Sieci”

Pro­wa­dzo­ny przez dr Justy­nę Pokoj­ską. „Efekt Sie­ci” to nie tyl­ko pasjo­nu­ją­ce roz­mo­wy z eks­per­ta­mi w dzie­dzi­nie rewo­lu­cji cyfro­wej. Pod­cast daje nam moż­li­wość stwo­rze­nia sie­ci eks­per­tów bada­ją­cych zmia­nę tech­no­lo­gicz­ną i jej skut­ki oraz wpływ rewo­lu­cji cyfro­wej na spo­łe­czeń­stwo, gospo­dar­kę i sys­tem państwowy.

Audy­cja pozwa­la nam mapo­wać śro­do­wi­sko eks­per­tów: naukow­ców i bada­czy z eko­sys­te­mu Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz jego oto­cze­nia, zorien­to­wa­nych na tema­ty zwią­za­ne z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi cyfro­wy­mi i społeczeństwem/gospodarką 4.0.

Ilustracja poglądowa nagrywania podcastu

Seminaria DELab UW

Cyfry­za­cja pod lupą nauki to cykl spo­tkań pol­sko­ję­zycz­nych, pod­czas któ­rych będzie­my przy­glą­dać się zagad­nie­niom zwią­za­nym z trans­for­ma­cją cyfro­wą, nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, inno­wa­cyj­no­ścią oraz cyfro­wy­mi meto­da­mi badawczymi.

Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars jest cyklem spo­tkań anglo­ję­zycz­nych, w trak­cie któ­rych pre­zen­to­wa­ne są bada­nia z obsza­ru cyfry­za­cji, pro­wa­dzo­ne przez czo­ło­wych bada­czy i badacz­ki z kra­jów Unii Europejskiej.

Working papers

Digi­tal Rese­arch Stu­dies to opra­co­wa­nia pre­zen­tu­ją­ce efek­ty inter­dy­scy­pli­nar­nych badań w obsza­rze trans­for­ma­cji cyfro­wej, pro­wa­dzo­nych przez śro­do­wi­sko badaw­cze sku­pio­ne wokół DELab. Pra­ce te mają cha­rak­ter arty­ku­łów robo­czych (wor­king papers) – są to więc naj­bar­dziej aktu­al­ne wyni­ki badań i pro­jek­tów nauko­wych, przy­go­to­wa­ne przez pra­cow­ni­ków nauko­wych, dok­to­ran­tów i stu­den­tów ostat­nich lat stu­diów UW. 

Pre­zen­tu­jąc je, chce­my pobu­dzać dys­ku­sję nad wyzwa­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z trans­for­ma­cji cyfro­wej oraz wspie­rać two­rze­nie sie­ci komu­ni­ka­cji mię­dzy mło­dy­mi i bar­dziej doświad­czo­ny­mi naukow­ca­mi oraz zespo­ła­mi podej­mu­ją­cy­mi wyzwa­nia badaw­cze w obsza­rze trans­for­ma­cji cyfro­wej w ramach i poza UW.

Książki i publikacje

Efek­tem naszych badań i dzia­łań nauko­wych i popu­la­ry­za­tor­skich są 3 publi­ka­cje w for­mie ksią­żek (o łącz­nej licz­bie 500 punk­tów) oraz 34 arty­ku­ły nauko­we (łącz­na licz­ba punk­tów: 2430).

 1. Śle­dziew­ska, K., Włoch, R. 2020. Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat. Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Punk­ty MEiN: 100
 2. Śle­dziew­ska, K., Włoch, R. 2021. The Eco­no­mics of Digi­tal Trans­for­ma­tion. The Disrup­tion of Mar­kets, Pro­duc­tion, Con­sump­tion, and Work. Routled­ge. Punk­ty MEiN: 300
 3. Mazur, J. 2021. Algo­rytm jako infor­ma­cja publicz­na w pra­wie euro­pej­skim. Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Punk­ty MEiN: 100

Artykuły naukowe

 1. Włoch, R., Xhin­di, N. 2020. THINK TANKS IN ALBANIA: A CASE OF A FLAWED POWER-KNOWLEDGE NEXUS. The Coper­ni­cus Jour­nal of Poli­ti­cal Stu­dies. Punk­ty MEiN: 40
 2. Słok-Wód­kow­ska, M. 2020. East, Cen­tral, and Southern Euro­pe. Year­bo­ok of Inter­na­tio­nal Envi­ron­men­tal Law. 
 3. Słok-Wód­kow­ska, M., Mazur, J. 2021. Regu­la­ting the digi­tal envi­ron­ment: what can data pro­tec­tion law learn from envi­ron­men­tal law?. Pro­ble­my Współ­cze­sne­go Pra­wa Mię­dzy­na­ro­do­we­go, Euro­pej­skie­go i Porów­naw­cze­go. Punk­ty MEiN: 40
 4. Słok-Wód­kow­ska, M., Mazur, J. 2021. The EU’s regio­nal tra­de agre­ements: How the EU addres­ses chal­len­ges rela­ted to digi­tal trans­for­ma­tion. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Mana­ge­ment and Eco­no­mics. Punk­ty MEiN: 100
 5. Słok-Wód­kow­ska, M., Mazur, J. 2022. Secre­cy by Default: How Regio­nal Tra­de Agre­ements Resha­pe Pro­tec­tion of Sour­ce Code. Jour­nal of Inter­na­tio­nal Eco­no­mic Law. Punk­ty MEiN: 140
 6. Kraw­czyk, M., Tyro­wicz, J., Har­dy, W. 2020. Onli­ne and phy­si­cal appro­pria­tion: evi­den­ce from a vignet­te expe­ri­ment on copy­ri­ght infrin­ge­ment. Beha­vio­ur & Infor­ma­tion Tech­no­lo­gy. Punk­ty MEiN: 70
 7. Har­dy, W. 2020. Con­su­mer swit­ching costs in a mar­ket with legal and pira­te pro­vi­ders. IBS Wor­king Paper 08/2020. 
 8. Tyro­wicz, J., Kraw­czyk, M., Har­dy, W. 2020. Friends or foes? A meta-ana­ly­sis of the rela­tion­ship betwe­en “onli­ne pira­cy” and the sales of cul­tu­ral goods. Infor­ma­tion Eco­no­mics and Poli­cy. Punk­ty MEiN: 100
 9. Lewan­dow­ski, P., Keister, R., Har­dy, W., Gór­ka, S. 2020. Age­ing of routi­ne jobs in Euro­pe. Eco­no­mic Sys­tems. Punk­ty MEiN: 70
 10. Har­dy, W. 2021. Bra­ce your­se­lves, pira­tes are coming! the effects of Game of Thro­nes leak on TV vie­wer­ship. Jour­nal of Cul­tu­ral Eco­no­mics. Punk­ty MEiN: 100
 11. Har­dy, W. 2021. Displa­ce­ment from pira­cy in the Ame­ri­can comic book mar­ket. Infor­ma­tion Eco­no­mics and Poli­cy. Punk­ty MEiN: 100
 12. Niciń­ska, A. 2020. Wspar­cie nie­fi­nan­so­we star­sze­go poko­le­nia w pol­skich rodzi­nach. Eko­no­mi­sta. Punk­ty MEiN: 40
 13. Niciń­ska, A., Kal­bar­czyk, M., Fihel, A. 2020. Finan­cial and non-finan­cial pri­va­te trans­fers from clo­se ones: bey­ond fami­ly and kin­ship. Jour­nal of Fami­ly Stu­dies. Punk­ty MEiN: 70
 14. Fihel, A., Kal­bar­czyk, M., Niciń­ska, A. 2021. Chil­dles­sness, geo­gra­phi­cal pro­xi­mi­ty and non-fami­ly sup­port in 12 Euro­pe­an coun­tries. Age­ing and Socie­ty. Punk­ty MEiN: 140
 15. Costa-Font, J., Gar­cia-Hom­bra­dos, J., Niciń­ska, A. 2021. The Insti­tu­tio­nal Ori­gins of Vac­ci­nes Distrust: Evi­den­ce from For­mer-Com­mu­nist Coun­tries
 16. Fiok, K., Kar­wow­ski, W., Gut­tie­rez-Fran­co, E., Davah­li, M.R., Wila­mow­ski, M., et al. 2021. Text Guide: Impro­ving the Quali­ty of Long Text Clas­si­fi­ca­tion by a Text Selec­tion Method Based on Featu­re Impor­tan­ce. IEEE Access. Punk­ty MEiN: 100
 17. Fiok, K., Kar­wow­ski, W., Gut­tie­rez, E., Wila­mow­ski, M. 2021. Ana­ly­sis of sen­ti­ment in twe­ets addres­sed to a sin­gle doma­in-spe­ci­fic Twit­ter acco­unt: Com­pa­ri­son of model per­for­man­ce and expla­ina­bi­li­ty of pre­dic­tions.Expert Sys­tems with Appli­ca­tions. Punk­ty MEiN: 140
 18. Bana­sik-Jemiel­niak, N., Jemiel­niak, D., Wila­mow­ski, M. Psy­cho­lo­gy and Wiki­pe­dia: Measu­ring Psy­cho­lo­gy Jour­nals’ Impact by Wiki­pe­dia Cita­tions. Social Scien­ce Com­pu­ter Review. Punk­ty MEiN: 140
 19. Amir­kha­ny­an, H., Kraw­czyk, M., Wila­mow­ski, M. 2021. Gen­der ine­qu­ali­ty and natio­nal gen­der gaps in over­con­fi­den­ce. PLOS ONE. Punk­ty MEiN: 100
 20. Fiok, K., Kar­wow­ski, W., Gut­tie­rez-Fran­co, E., Davah­li, M.R., Wila­mow­ski, M., et al. 2021. Revi­si­ting Text Guide, a Trun­ca­tion Method for Long Text Clas­si­fi­ca­tion. Applied Scien­ces. Punk­ty MEiN: 40
 21. Rachu­bik, J., Mirow­ska-Wierz­bic­ka, D., Zawadz­ki, W., Wila­mow­ski, M. et al. 2021. Wspó­ïcze­sne mecha­ni­zmy aukcyj­ne na potrze­by ryn­ku medio­we­go. Stu­dia i Mate­ria­ły Wydzia­łu Zarzą­dza­nia UW. 
 22. Mazur, J. 2020. Auto­ma­ted Deci­sion-Making and the Pre­cau­tio­na­ry Prin­ci­ple in EU Law. Bal­tic Jour­nal of Euro­pe­an Studies.Punkty MEiN: 40
 23. Mazur, J. 2021. Can public access to docu­ments sup­port the trans­pa­ren­cy of auto­ma­ted deci­sion-making? The Euro­pe­an Union law per­spec­ti­ve. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Law and Infor­ma­tion Tech­no­lo­gy. Punk­ty MEiN: 70
 24. Mazur, J. 2021. Auto­ma­ted deci­sion-making sys­tems as a chal­len­ge for effec­ti­ve legal pro­tec­tion in Euro­pe­an Union law. Euro­pe­an Law Review. Punk­ty MEiN: 100
 25. Grzesz­czak, R., Mazur, J. 2021. Regu­la­ting witho­ut Regu­la­tion? Regu­la­ting witho­ut the Sove­re­ign?. Review of Cen­tral and East Euro­pe­an Law. Punk­ty MEiN: 70
 26. Gyó­di, K., Paliń­ski, M., Nawa­ro, Ł. & Wila­mow­ski, M., 2022. Infor­ming poli­cy with text mining: tech­no­lo­gi­cal chan­ge and social chal­len­ges. Quali­ty & Quan­ti­ty. Punk­ty MEiN: 100
 27. Gyó­di, K., Nawa­ro, Ł. 2021. Deter­mi­nants of Airbnb pri­ces in Euro­pe­an cities: A spa­tial eco­no­me­trics appro­ach.Tourism Mana­ge­ment. Punk­ty MEiN: 200
 28. Gyó­di, K. 2021. Airbnb and hotels during COVID-19: dif­fe­rent stra­te­gies to survi­ve. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Cul­tu­re. Tourism and Hospi­ta­li­ty Rese­arch. Punk­ty MEiN: 70
 29. Paliń­ski, M. 2021. Pay­ing with your data. Pri­va­cy tra­de­offs in ride-hailing servi­ces. Applied Eco­no­mics Let­ters. Punk­ty MEiN: 40
 30. Koło­dziej­ska, M., Paliń­ski, M. 2022. “Tra­in your mind for a heal­thy life”. The medi­ca­li­za­tion of media­ti­zed mind­ful­ness in the West. Cur­rent Psy­cho­lo­gy. Punk­ty MEiN: 70
 31. Nawa­ro, Ł. 2021. E‑scooters: com­pe­ti­tion with sha­red bicyc­les and rela­tion­ship to public trans­port. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Urban Susta­ina­ble Deve­lop­ment. Punk­ty MEiN: 40
 32. Koniecz­na-Sała­ma­tin, J., Sawic­ka, M. 2021. The East of the West, or the West of the East? Atti­tu­des toward the Euro­pe­an Union and Euro­pe­an Inte­gra­tion in Poland after 2008. East Euro­pe­an Poli­tics and Socie­ties and Cultures. 
 33. Sawic­ka, M., Rafa­nell, R., Ban­croft, A. 2021. Digi­tal loca­li­sa­tion in an illi­cit mar­ket spa­ce: inte­rac­tio­nal cre­ation of a psy­che­de­lic assem­bla­ge in a dark­net com­mu­ni­ty of exchan­ge. Inter­na­tio­nal Jour­nal of Drug Poli­cy. Punk­ty MEiN: 100
 34. Śle­dziew­ska, K., Włoch, R. 2021. The spe­ci­fi­ci­ty of the digi­tal trans­for­ma­tion of the public sec­tor. Social Insu­ran­ce. The­ory and Practice.
Scroll to Top