Książki

Dzię­ki pro­jek­tom, w któ­rych uczest­ni­czy­my, uda­ło nam się stwo­rzyć roz­bu­do­wa­ne kom­pen­dium wie­dzy na temat cyfro­wych prze­mian gospo­dar­ki i spo­łe­czeń­stwa: m.in. kom­pe­ten­cji przy­szło­ści i zmian na ryn­ku pra­cy, glo­ba­li­za­cji oraz jed­no­li­te­go ryn­ku cyfro­we­go. Wyni­ki publi­ku­je­my rów­nież w for­mie inte­rak­tyw­nych wizu­ali­za­cji.

Uko­ro­no­wa­niem naszych pro­jek­tów i publi­ka­cji jest książ­ka napi­sa­na wspól­nie przez prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­skąprof. Rena­tę Włoch „Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat” oraz „The Eco­no­mics of Digi­tal Trans­for­ma­tion. The Disrup­tion of Mar­kets, Pro­duc­tion, Con­sump­tion, and Work”.

Śle­dziew­ska, K., & Włoch, R. (2021). The Eco­no­mics of Digi­tal Trans­for­ma­tion: The Disrup­tion of Mar­kets, Pro­duc­tion, Con­sump­tion, and Work (1st ed.). Routled­ge. https://doi.org/10.4324/9781003144359

prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, prof. Rena­ta Włoch

W jaki spo­sób pro­ce­sy cyfro­we prze­kształ­ca­ją tra­dy­cyj­ne mode­le biz­ne­so­we? Czy inte­li­gent­na auto­ma­ty­za­cja zagra­ża naszym miej­scom pra­cy? Czy zbli­ża­my się do koń­ca glo­ba­li­za­cji, jaką zna­my? Jak naj­le­piej przy­go­to­wać sie­bie i nasze dzie­ci do życia w cyfro­wo prze­kształ­co­nym świecie?

ISBN: 978–10-031‑4435‑9
Wydaw­nic­two Routled­ge
Lon­dyn 2021

Śle­dziew­ska, K., Włoch, R. (2020). Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat. WUW. https://doi.org/10.31338/uw.9788323541943

w kate­go­rii Naj­lep­sza książ­ka sze­rzą­ca wie­dzę ekonomiczną

prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, prof. Rena­ta Włoch

Jakie mecha­ni­zmy rzą­dzą trans­for­ma­cją cyfro­wą gospo­dar­ki i spo­łe­czeń­stwa? Jak inter­pre­to­wać zmia­ny zacho­dzą­ce w obsza­rze pro­duk­cji i kon­sump­cji oraz w funk­cjo­no­wa­niu ryn­ków i pań­stwa? Czy cze­ka nas tech­no­lo­gicz­ne bez­ro­bo­cie zwią­za­ne z auto­ma­ty­za­cją? Jakie kon­se­kwen­cje nie­sie cyfry­za­cja glo­bal­ne­go han­dlu? Dla­cze­go tak waż­ne jest pod­trzy­ma­nie inwe­sty­cji w edukację?

ISBN: 978–83-235‑4194‑3
Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go
War­sza­wa 2020

Przewiń do góry