O nas

DELab UW – Digi­tal Eco­no­my Lab został powo­ła­ny w 2013 roku dzię­ki gran­to­wi ufun­do­wa­ne­mu na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim przez fir­mę Google. Umo­wa gran­to­wa od począt­ku zapew­nia­ła nam zacho­wa­nie auto­no­mii nauko­wej, zwłasz­cza w kwe­stii dobo­ru przed­mio­tu badań i for­mu­ło­wa­nych opi­nii. Grant pomógł nam zbu­do­wać poten­cjał insty­tu­cjo­nal­ny, stwo­rzyć kom­pe­tent­ny zespół oraz zaan­ga­żo­wać się w sie­ci mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy nauko­wej i badaw­czej.

Obec­nie DELab UW funk­cjo­nu­je na zasa­dzie auto­no­micz­ne­go mię­dzy­wy­dzia­ło­we­go pro­jek­tu, osa­dzo­ne­go na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. 

Grafika poglądowa zespołu pracującego nad zagadnieniem

otoczenie uczelni

Naby­li­śmy nowe kom­pe­ten­cje, nie­oczy­wi­ste z per­spek­ty­wy pra­cow­ni­ków nauko­wych: umie­jęt­no­ści odnaj­dy­wa­nia się w sie­ciach biz­ne­so­wych, nawią­zy­wa­nia part­nerstw z insty­tu­cja­mi poza­aka­de­mic­ki­mi oraz komu­ni­ko­wa­nia badań w przej­rzy­sty i atrak­cyj­ny spo­sób. To pozwo­li­ło nam na sku­tecz­ną współ­pra­cę z oto­cze­niem uczel­ni.

Przedmiot badań

Przed­mio­tem naszych badań są cyfro­wa gospo­dar­ka, spo­łe­czeń­stwo i poli­ty­ka. Będąc przede wszyst­kim naukow­ca­mi – eko­no­mi­sta­mi, socjo­lo­ga­mi, praw­ni­ka­mi, infor­ma­ty­ka­mi i spe­cja­li­sta­mi od data scien­ce – jeste­śmy jed­no­cze­śnie otwar­ci na współ­pra­cę badaw­czą i ana­li­tycz­ną z biz­ne­sem i insty­tu­cja­mi publicz­ny­mi.

Zespół

DR HAB. KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA, PROF. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Nie boi się wyzwań i chęt­nie włą­cza w ambit­ne przed­się­wzię­cia wkra­cza­ją­ce na nie­zba­da­ne obsza­ry nauki. Od 2014 r. pro­wa­dzi eks­pe­ry­men­tal­ny pro­gram badaw­czy DELab UW, gdzie stwo­rzy­ła otwar­te, inter­dy­scy­pli­nar­ne śro­do­wi­sko nauko­we dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów i mło­dych pra­cow­ni­ków nauko­wych z UW zain­te­re­so­wa­nych bada­nia­mi nad gospo­dar­ką i spo­łe­czeń­stwem cyfro­wym.

#jednolity rynek cyfrowy #kompetencje przyszłości #handel międzynarodowy #e‑commerce

DR HAB. RENATA WŁOCH, PROF. UW

Wydział Socjologii UW

Jest badacz­ką odważ­nie prze­kra­cza­ją­cą gra­ni­ce dys­cy­plin. Skoń­czy­ła sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we i socjo­lo­gię, a obec­nie łączy pra­cę na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW i w DELab UW. Jej publi­ka­cje doty­czą m.in. poli­ty­ki inte­gra­cji muzuł­ma­nów, bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go w wymia­rze nukle­ar­nym oraz orga­ni­za­cji wiel­kich imprez spor­to­wych na przy­kła­dzie UEFA Euro 2012 w Pol­sce. Jest też autor­ką licz­nych eks­per­tyz i rapor­tów dla biz­ne­su i insty­tu­cji publicz­nych oraz ewa­lu­acji insty­tu­cjo­nal­nych (m.in. bruk­sel­skie­go think tan­ku Breu­ghel oraz sys­te­mu think tan­ków w Alba­nii).

#przyszłość pracy #globalizacja #społeczeństwo cyfrowe #kompetencje cyfrowe

DOMINIK JANKOWSKI

Enterprise Europe Network

Kie­row­nik pro­jek­tów Enter­pri­se Euro­pe Network oraz Hori­zon 2020 – „KAM2CentralPoland”. Zaj­mu­je się kwe­stia­mi inno­wa­cji, inter­na­cjo­na­li­za­cji i wspar­cia dla MŚP. Kon­sul­tant IMP3rove – narzę­dzia do oce­ny zdol­no­ści MŚP do zarzą­dza­nia inno­wa­cyj­no­ścią.
DR HAB. JOANNA SIWIŃSKA-GORZELAK, PROF. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zaj­mu­je się bada­nia­mi wzro­stu gospo­dar­cze­go, poli­ty­ki fiskal­nej; od nie­daw­na bada też deter­mi­nan­ty udzia­łu kobiet w życiu poli­tycz­no-gospo­dar­czym. W DELab UW zaj­mu­je się przede wszyst­kim wpły­wem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii na pro­duk­tyw­ność i wzrost gospo­dar­czy.

#makroekonomia #wzrost gospodarczy #gospodarka cyfrowa

DR JUSTYNA POKOJSKA

Wydział Socjologii UW

Z zami­ło­wa­nia spo­łecz­nik, z wykształ­ce­nie socjo­log. Dwu­krot­na sty­pen­dyst­ka Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. Pasjo­nat­ka badań tere­no­wych.

#socjologia cyfrowa #kompetencje cyfrowe

DR WOJCIECH HARDY

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zaj­mu­je się tema­ty­ką ryn­ków cyfro­wych głów­nie w kon­tek­ście cyfry­za­cji w sek­to­rach kre­atyw­nych oraz nowych mode­li biz­ne­so­wych. Aktu­al­nie ana­li­zu­je wpływ „pirac­twa” inter­ne­to­we­go na sek­to­ry kre­atyw­ne oraz gospo­dar­kę uwa­gi w kon­tek­ście cyfro­wej roz­ryw­ki. W swo­ich bada­niach zaj­mo­wał się tak­że tema­ty­ką wpły­wu tech­no­lo­gii na rynek pra­cy. Inte­re­su­je się rów­nież tema­ty­ką nie­rów­no­ści i dys­kry­mi­na­cji.

#sektory kreatywne #automatyzacja pracy #platformy i pośrednicy

DR ANNA NICIŃSKA

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Inte­re­su­je się pro­ce­sem indy­wi­du­al­ne­go sta­rze­nia się z per­spek­ty­wy eko­no­mii beha­wio­ral­nej i insty­tu­cjo­nal­nej. Jej bada­nia doty­czą kształ­to­wa­nia się pre­fe­ren­cji i nawy­ków, koń­ca życia, trans­fe­rów mię­dzy­po­ko­le­nio­wych prze­ka­zy­wa­nych za życia i po śmier­ci, a tak­że pomo­cy otrzy­my­wa­nej od krew­nych i osób nie­spo­krew­nio­nych. Obec­nie zaj­mu­je się bada­niem wpły­wu komu­ni­zmu na posta­wy i zacho­wa­nia w póź­niej­szym życiu oraz sta­rze­niem się w mie­ście.

#smart city #co-creation #microbility

DR AGNIESZKA PUGACEWICZ

Zaj­mu­je się poszu­ki­wa­niem i two­rze­niem war­to­ści w rela­cjach mię­dzy orga­ni­za­cja­mi, w szcze­gól­no­ści mię­dzy sfe­rą edu­ka­cji wyż­szej a jej oto­cze­niem biz­ne­so­wym i spo­łecz­nym. Bada inno­wa­cyj­ne sek­to­ry oraz przed­się­wzię­cia pro­wa­dzo­ne przez mniej­szo­ści. Inte­re­su­je się rów­nież kwe­stia­mi otwar­to­ści i pro­mo­cji danych. Wspie­ra dzia­łal­ność orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych – spo­łecz­nych, praw­nych i kul­tu­ral­nych – dzia­ła­jąc w ich zarzą­dach. Pry­wat­nie pasjo­nu­je się bad­min­to­nem jako grą dla ludzi w każ­dym wie­ku.

#handel międzynarodowy #kompetencje cyfrowe #otwarte dane #przedsiębiorczość #równość płci

DR MACIEJ WILAMOWSKI

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Eko­no­mi­sta, eks­pert ucze­nia maszy­no­we­go i miło­śnik Pytho­na. W DELab UW odpo­wia­da za obszar Data Scien­ce zarów­no od stro­ny roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów ana­li­tycz­nych, jak i szko­le­nia kom­pe­ten­cji oraz budo­wa­nia zespo­łów ana­li­tycz­nych. W ramach dzia­łań nauko­wych wyko­rzy­stu­je wie­dzę z obsza­ru ana­li­zy danych do oraz pro­wa­dzi bada­nia z zakre­su eko­no­mii beha­wio­ral­nej.

#data science #gospodarka cyfrowa

DR HAB. MAGDALENA SŁOK-WÓDKOWSKA

Wydział Prawa i Administracji UW

Dok­tor habi­li­to­wa­na nauk praw­nych, absol­went­ka SGH. Dorad­czy­ni Komi­sji Spraw Zagra­nicz­nych i Unii Euro­pej­skiej Sena­tu RP w zakre­sie pra­wa UE. Od 2013 roku współ­pro­wa­dzi blo­ga na temat pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go publicz­ne­go – www.przegladpm.blogspot.com.

#handel międzynarodowy #prawo Unii Europejskiej #jednolity rynek cyfrowy

DR TOMASZ KRAWCZYK

Enterprise Europe Network

Dok­tor nauk eko­no­micz­nych, spe­cjal­ność: eko­no­me­tria finan­so­wa, ryn­ki kapi­ta­ło­we, mode­lo­wa­nie ryzy­ka w pro­jek­tach inwe­sty­cyj­nych. W ramach EEN odpo­wia­da za dostęp do ryn­ków zagra­nicz­nych, oce­nę ana­li­tycz­ną w zakre­sie wyce­ny war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych, ana­li­zy biz­ne­so­we i finan­so­we wraz z oce­ną ryzy­ka, wspar­cie w obsza­rze umię­dzy­na­ro­do­wie­nia biz­ne­su i inno­wa­cji pro­duk­to­wych, pro­ce­so­wych i usłu­go­wych.
DR MARTA KOŁODZIEJSKA

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

W obsza­rze jej zain­te­re­so­wań są przede wszyst­kim rela­cje mię­dzy korzy­sta­niem z nowych mediów a prze­mia­na­mi reli­gii i ducho­wo­ści. Naj­czę­ściej pro­wa­dzi bada­nia z wyko­rzy­sta­niem metod jako­ścio­wych – ana­li­zy dys­kur­su oraz ana­li­zy tre­ści. W Delab UW pra­cu­je w pro­jek­cie EU Engi­ne­ro­om w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020.

#społeczeństwo cyfrowe #socjologia cyfrowa

MICHAŁ PALIŃSKI

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW ana­li­zu­je wpływ nowych tech­no­lo­gii na gospo­dar­kę i spo­łe­czeń­stwo. Obec­nie kon­cen­tru­je się na bada­niu eko­no­micz­nych aspek­tów zarzą­dza­nia pry­wat­no­ścią w sie­ci. Jest człon­kiem zespo­łu badaw­cze­go w pro­jek­tach mię­dzy­na­ro­do­wych Hory­zont 2020 doty­czą­cych przy­szło­ści Inter­ne­tu.

#prywatność w sieci #przyszłość internetu #text mining

KRISTÓF GYÓDI

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Jest dok­to­ran­tem na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW. Jego głów­nym obsza­rem badaw­czym jest ana­li­za dzia­łal­no­ści Airbnb w Euro­pej­skich mia­stach. W swo­ich bada­niach korzy­sta z metod data-scien­ce. W DELab UW jest człon­kiem zespo­łów badaw­czych w licz­nych pro­jek­tach mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym reali­zo­wa­nych w ramach Pro­gra­mów Unii Euro­pej­skiej – Hory­zont 2020.

#sharing_economy #data_science #trendy_technologiczne

JOANNA MAZUR

Wydział Prawa i Administracji UW

Absol­went­ka pra­wa oraz Kole­gium Artes Libe­ra­les na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, dok­to­rant­ka na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UW. Jej dok­to­rat doty­czy moż­li­wo­ści postrze­ga­nia pro­gra­mów uży­wa­nych do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji jako infor­ma­cji publicz­nej. W swo­ich bada­niach łączy per­spek­ty­wę praw­ną z socjo­lo­gicz­ną.

#ochrona danych osobowych #prawo Unii Europejskiej #jednolity rynek cyfrowy

WERONIKA PRZECHERSKA

Wydział Socjologii UW

Absol­went­ka lin­gwist­ki sto­so­wa­nej i socjo­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, dok­to­rant­ka na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW. Jej obsza­ry zain­te­re­so­wań to ana­li­za dys­kur­su i komu­ni­ka­cja spo­łecz­na. Sty­pen­dyst­ka Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sty­pen­dium Par­la­men­tar­ne­go nie­miec­kie­go Bun­de­sta­gu (2012). Pra­cu­je w języ­ku pol­skim, nie­miec­kim i angiel­skim.

#polityki publiczne #socjologia cyfrowa #smart city

ŁUKASZ NAWARO

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Dok­to­rant w Szko­le Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych UW w dys­cy­pli­nie eko­no­mia i finan­se, absol­went Data Scien­ce na WNE UW. Pro­wa­dzi bada­nia na temat współ­cze­snych prze­mian trans­por­tu w mia­stach zwią­za­nych z cyfry­za­cją – przede wszyst­kim moż­li­wo­ścią współ­dzie­le­nia pojaz­dów i mikro­mo­bil­no­ścią. Uczest­nik pro­jek­tów Hory­zont 2020 doty­czą­cych przy­szło­ści Inter­ne­tu.

#transport #text mining #uczenie maszynowe

ŁUKASZ JONAK

Wydział Socjologii UW

Jego zain­te­re­so­wa­nia nauko­we sytu­ują się na prze­cię­ciu socjo­lo­gii, nauk poznaw­czych i tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych; sta­ra się zro­zu­mieć, w któ­rym kie­run­ku musi zmie­rzać socjo­lo­gia, by ade­kwat­nie opi­sy­wać współ­cze­sny świat spo­łecz­ny. Pro­wa­dzi pro­jekt badaw­czy ana­li­zu­ją­cy eko­sys­tem pro­jek­tów block­cha­ino­wych w Pol­sce i zagra­ni­cą Maszy­na Spo­łecz­na.

#blockchain/kryptowaluty #społeczeństwo cyfrowe #zachowania w sieci

SATIA ROŻYNEK

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Dok­to­rant­ka w Szko­le Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go w dys­cy­pli­nie eko­no­mia i finan­se. W swo­ich bada­niach zaj­mu­je się trans­for­ma­cją cyfro­wą ryn­ku pra­cy i jej kon­se­kwen­cja­mi dla pra­cow­ni­ków w kon­tek­ście auto­ma­ty­za­cji wyko­ny­wa­nych zadań. W DELab UW od sierp­nia 2018 r.
MILENA ŻUCHOWSKA

Enterprise Europe Network

Kon­sul­tant­ka sie­ci EEN, odpo­wie­dzial­na za współ­pra­cę mię­dzy­na­ro­do­wą pomię­dzy pod­mio­ta­mi sek­to­ra biz­ne­su i nauki. Inte­re­su­je się pro­ce­sem komer­cja­li­za­cji, trans­fe­rem tech­no­lo­gii, pra­wem wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, inno­wa­cja­mi spo­łecz­ny­mi.
IRYNA SHUVAIEVA

Odpo­wia­da za posze­rza­nie dzia­łal­no­ści DELab UW o pro­jek­ty finan­so­wa­ne przez insty­tu­cje unij­ne; moni­to­ru­je rów­nież moż­li­wo­ści pozy­ski­wa­nia pro­jek­tów i dota­cji z insty­tu­cji kra­jo­wych, unij­nych i mię­dzy­na­ro­do­wych oraz zarzą­dza prze­bie­giem przy­go­to­wy­wa­nia wnio­sków pro­jek­to­wych i reali­za­cją toczą­cych się pro­jek­tów.

Wydarzenia

Naby­li­śmy nowe kom­pe­ten­cje, nie­oczy­wi­ste z per­spek­ty­wy pra­cow­ni­ków nauko­wych: umie­jęt­no­ści odnaj­dy­wa­nia się w sie­ciach biz­ne­so­wych, nawią­zy­wa­nia part­nerstw z insty­tu­cja­mi poza­aka­de­mic­ki­mi oraz komu­ni­ko­wa­nia badań w przej­rzy­sty i atrak­cyj­ny spo­sób. To pozwo­li­ło nam na sku­tecz­ną współ­pra­cę z oto­cze­niem uczel­ni.

Przewiń do góry

Jesteś pracownikiem sektora finansowego?

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU – WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKIEROWANĄ DO PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO

Badanie na zlecenie

stanowi kontynuację wcześniejszych analiz prowadzonych przez DELab UW,
z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię.