O nas

DELab UW – Digi­tal Eco­no­my Lab został powo­ła­ny w 2013 roku dzię­ki gran­to­wi ufun­do­wa­ne­mu na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim przez fir­mę Google. Umo­wa gran­to­wa od począt­ku zapew­nia­ła nam zacho­wa­nie auto­no­mii nauko­wej, zwłasz­cza w kwe­stii dobo­ru przed­mio­tu badań i for­mu­ło­wa­nych opi­nii. Grant pomógł nam zbu­do­wać poten­cjał insty­tu­cjo­nal­ny, stwo­rzyć kom­pe­tent­ny zespół oraz zaan­ga­żo­wać się w sie­ci mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy nauko­wej i badawczej.

Obec­nie DELab UW funk­cjo­nu­je na zasa­dzie auto­no­micz­ne­go mię­dzy­wy­dzia­ło­we­go pro­jek­tu, osa­dzo­ne­go na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. W jego dzia­ła­nie zaan­ga­żo­wa­ny jest Wydział Nauk Eko­no­micz­nych, Wydział Socjo­lo­gii oraz Wydział Pra­wa i Administracji.

Grafika poglądowa zespołu pracującego nad zagadnieniem

otoczenie uczelni 

Naby­li­śmy nowe kom­pe­ten­cje, nie­oczy­wi­ste z per­spek­ty­wy pra­cow­ni­ków nauko­wych: umie­jęt­no­ści odnaj­dy­wa­nia się w sie­ciach biz­ne­so­wych, nawią­zy­wa­nia part­nerstw z insty­tu­cja­mi poza­aka­de­mic­ki­mi oraz komu­ni­ko­wa­nia badań w przej­rzy­sty i atrak­cyj­ny spo­sób. To pozwo­li­ło nam na sku­tecz­ną współ­pra­cę z oto­cze­niem uczelni. 

Przedmiot badań 

Przed­mio­tem naszych badań są cyfro­wa gospo­dar­ka, spo­łe­czeń­stwo i poli­ty­ka. Będąc przede wszyst­kim naukow­ca­mi – eko­no­mi­sta­mi, socjo­lo­ga­mi, praw­ni­ka­mi, infor­ma­ty­ka­mi i spe­cja­li­sta­mi od data scien­ce – jeste­śmy jed­no­cze­śnie otwar­ci na współ­pra­cę badaw­czą i ana­li­tycz­ną z biz­ne­sem i insty­tu­cja­mi publicznymi. 

Zespół

Katarzyna Śledziewska

Dyrektor Zarządzająca DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Dyrek­tor DELab UW, Pro­fe­sor na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Pro­wa­dzi bada­nia nad trans­for­ma­cją cyfro­wą firm i insty­tu­cji publicz­nych, sku­pia­jąc się na prze­mia­nach pra­cy i kul­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej. Autor­ka licz­nych rapor­tów i eks­per­tyz w obsza­rze cyfry­za­cji, współ­au­tor­ka książ­ki „Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat”. 
Renata Włoch

Dyrektorka Naukowa, koordynatorka projektu „Rozwój socjologii cyfrowej na UW” w ramach IDUB

Wydział Socjologii UW

Jest badacz­ką odważ­nie prze­kra­cza­ją­cą gra­ni­ce dys­cy­plin. Skoń­czy­ła sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we i socjo­lo­gię, a obec­nie łączy pra­cę na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW i w DELab UW. Jej publi­ka­cje doty­czą m.in. poli­ty­ki inte­gra­cji muzuł­ma­nów, bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go w wymia­rze nukle­ar­nym oraz orga­ni­za­cji wiel­kich imprez spor­to­wych na przy­kła­dzie UEFA Euro 2012 w Pol­sce. Jest też autor­ką licz­nych eks­per­tyz i rapor­tów dla biz­ne­su i insty­tu­cji publicz­nych oraz ewa­lu­acji insty­tu­cjo­nal­nych (m.in. bruk­sel­skie­go think tan­ku Breu­ghel oraz sys­te­mu think tan­ków w Albanii). 
jsg

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zaj­mu­je się bada­nia­mi wzro­stu gospo­dar­cze­go, poli­ty­ki fiskal­nej; od nie­daw­na bada też deter­mi­nan­ty udzia­łu kobiet w życiu poli­tycz­no-gospo­dar­czym. W DELab UW zaj­mu­je się przede wszyst­kim wpły­wem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii na pro­duk­tyw­ność i wzrost gospodarczy. 
Magdalena Słok-Wódkowska

Analityczka prawna DELab UW

Wydział Prawa i Administracji UW

Dok­tor habi­li­to­wa­na nauk praw­nych, absol­went­ka SGH. Dorad­czy­ni Komi­sji Spraw Zagra­nicz­nych i Unii Euro­pej­skiej Sena­tu RP w zakre­sie pra­wa UE. Od 2013 roku współ­pro­wa­dzi blo­ga na temat pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go publicz­ne­go – www.przegladpm.blogspot.com.
dominik

Kierownik projektów Enterprise Europe Network oraz Horizon 2020 – „KAM2CentralPoland”

Enterprise Europe Network

Kie­row­nik pro­jek­tów Enter­pri­se Euro­pe Network oraz Hori­zon 2020 – „KAM2CentralPoland”. Zaj­mu­je się kwe­stia­mi inno­wa­cji, inter­na­cjo­na­li­za­cji i wspar­cia dla MŚP. Kon­sul­tant IMP3rove – narzę­dzia do oce­ny zdol­no­ści MŚP do zarzą­dza­nia innowacyjnością. 
tomek

Starszy konsultant Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Dok­tor nauk eko­no­micz­nych, spe­cjal­ność: eko­no­me­tria finan­so­wa, ryn­ki kapi­ta­ło­we, mode­lo­wa­nie ryzy­ka w pro­jek­tach inwe­sty­cyj­nych. W ramach EEN odpo­wia­da za dostęp do ryn­ków zagra­nicz­nych, oce­nę ana­li­tycz­ną w zakre­sie wyce­ny war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych, ana­li­zy biz­ne­so­we i finan­so­we wraz z oce­ną ryzy­ka, wspar­cie w obsza­rze umię­dzy­na­ro­do­wie­nia biz­ne­su i inno­wa­cji pro­duk­to­wych, pro­ce­so­wych i usługowych. 
wojtek

Analityk DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zaj­mu­je się tema­ty­ką ryn­ków cyfro­wych głów­nie w kon­tek­ście cyfry­za­cji w sek­to­rach kre­atyw­nych oraz nowych mode­li biz­ne­so­wych. Aktu­al­nie ana­li­zu­je wpływ „pirac­twa” inter­ne­to­we­go na sek­to­ry kre­atyw­ne oraz gospo­dar­kę uwa­gi w kon­tek­ście cyfro­wej roz­ryw­ki. W swo­ich bada­niach zaj­mo­wał się tak­że tema­ty­ką wpły­wu tech­no­lo­gii na rynek pra­cy. Inte­re­su­je się rów­nież tema­ty­ką nie­rów­no­ści i dyskryminacji. 
AN

Analityczka DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Jest badacz­ką w Digi­tal Eco­no­my Lab na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, sty­pen­dyst­ką pro­gra­mu im. Bek­ke­ra (NAWA) na Lon­don Scho­ol of Eco­no­mics and Poli­ti­cal Scien­ce (LSE), kie­row­nicz­ką pro­jek­tów badaw­czych (NCN Opus, NCBR Ide­aLab) i pro­mo­tor­ką prac dyplo­mo­wych na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych. Jej głów­ne zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze to kształ­to­wa­nie się pre­fe­ren­cji zwią­za­nych ze zdro­wiem, zrów­no­wa­żo­ną mobil­no­ścią i trans­fe­ra­mi prywatnymi. 
dr Maja Sawicka

Analityczka DELab UW

Wydział Socjologii UW

Socjo­loż­ka emo­cji i inte­rak­cji spo­łecz­nych, nauko­wo zaj­mu­je się mecha­ni­zma­mi oddzia­łu­ją­cy­mi w inte­rak­cjach oraz rolą, jaką odgry­wa­ją emo­cje wyra­ża­ne przez uczest­ni­czą­cych w tych inte­rak­cjach ludzi. Spe­cja­li­zu­je się w jako­ścio­wych meto­dach badań spo­łecz­nych. W bada­niach pro­wa­dzo­nych przez sie­bie wyko­rzy­stu­je przede wszyst­kim narzę­dzia etno­gra­fii cyfrowej. 
Agnieszka Pugacewicz

Koordynatorka DELab UW Program Entrepreneurship & Academia

Zaj­mu­je się poszu­ki­wa­niem i two­rze­niem war­to­ści w rela­cjach mię­dzy orga­ni­za­cja­mi, w szcze­gól­no­ści mię­dzy sfe­rą edu­ka­cji wyż­szej a jej oto­cze­niem biz­ne­so­wym i spo­łecz­nym. Bada inno­wa­cyj­ne sek­to­ry oraz przed­się­wzię­cia pro­wa­dzo­ne przez mniej­szo­ści. Inte­re­su­je się rów­nież kwe­stia­mi otwar­to­ści i pro­mo­cji danych. Wspie­ra dzia­łal­ność orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych – spo­łecz­nych, praw­nych i kul­tu­ral­nych – dzia­ła­jąc w ich zarzą­dach. Pry­wat­nie pasjo­nu­je się bad­min­to­nem jako grą dla ludzi w każ­dym wieku. 
maciek2

Koordynator programu Data Science

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Eko­no­mi­sta, eks­pert ucze­nia maszy­no­we­go i miło­śnik Pytho­na. W DELab UW odpo­wia­da za obszar Data Scien­ce zarów­no od stro­ny roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów ana­li­tycz­nych, jak i szko­le­nia kom­pe­ten­cji oraz budo­wa­nia zespo­łów ana­li­tycz­nych. W ramach dzia­łań nauko­wych wyko­rzy­stu­je wie­dzę z obsza­ru ana­li­zy danych do oraz pro­wa­dzi bada­nia z zakre­su eko­no­mii behawioralnej. 
Marta Kołodziejska

Analityczka DELab UW

Wydział Socjologii UW

W obsza­rze jej zain­te­re­so­wań są przede wszyst­kim rela­cje mię­dzy korzy­sta­niem z nowych mediów a prze­mia­na­mi reli­gii i ducho­wo­ści. Naj­czę­ściej pro­wa­dzi bada­nia z wyko­rzy­sta­niem metod jako­ścio­wych – ana­li­zy dys­kur­su oraz ana­li­zy tre­ści. W Delab UW pra­cu­je w pro­jek­cie EU Engi­ne­ro­om w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020. 
Asia

Analityczka DELab UW

Wydział Zarządzania UW

Absol­went­ka pra­wa oraz Kole­gium Artes Libe­ra­les na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. W 2021 roku uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UW. Jej dok­to­rat doty­czył moż­li­wo­ści postrze­ga­nia pro­gra­mów uży­wa­nych do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji jako infor­ma­cji publicz­nej. W swo­ich bada­niach łączy per­spek­ty­wę praw­ną z socjo­lo­gicz­ną. Sty­pen­dy­sta pro­gra­mu START Fun­da­cji na rzecz Nauki Polskiej. 
krzyszt

Analityk DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Jest bada­czem na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych oraz w Digi­tal Eco­no­my Lab na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Obro­nił pra­cę dok­tor­ską pt. “The cha­rac­te­ri­stics and eco­no­mic impact of novel busi­ness models: the case of Airbnb in Euro­pe­an cities” w 2022 r. Jego głów­ne zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze obej­mu­ją wpływ Airbnb na mia­sta, kwe­stie miej­skie zwią­za­ne z cyfry­za­cją oraz text-mining. Jest kie­row­ni­kiem pro­jek­tu badaw­cze­go wspie­ra­ne­go przez Naro­do­we Cen­trum Nauki, sku­pia­ją­ce­go się na cha­rak­te­ry­sty­ce i efek­tach eko­no­micz­nych Airbnb w mia­stach euro­pej­skich. Kri­stóf posia­da też boga­te doświad­cze­nie w mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach badaw­czych. Był człon­kiem pro­jek­tów badaw­czych zwią­za­nych z trans­for­ma­cją cyfro­wą finan­so­wa­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską: NGI (Next Gene­ra­tion Inter­net) Engi­ne­ro­om oraz NGI For­ward w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020. 
Michał Paliński

Analityk DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW ana­li­zu­je wpływ nowych tech­no­lo­gii na gospo­dar­kę i spo­łe­czeń­stwo. Obec­nie kon­cen­tru­je się na bada­niu eko­no­micz­nych aspek­tów zarzą­dza­nia pry­wat­no­ścią w sie­ci. Jest człon­kiem zespo­łu badaw­cze­go w pro­jek­tach mię­dzy­na­ro­do­wych Hory­zont 2020 doty­czą­cych przy­szło­ści Internetu. 
Weronika Przecherska

Analityczka DELab UW

Wydział Socjologii UW

Absol­went­ka socjo­lo­gii oraz lin­gwi­sty­ki sto­so­wa­nej (języ­ki: nie­miec­ki, angiel­ski) na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Obro­ni­ła roz­pra­wę dok­tor­ską poświę­co­ną poli­ty­kom publicz­nym w sek­to­rze ochro­ny zdro­wia w dobie data­fi­ka­cji w Pol­sce, Niem­czech i Esto­nii. Jej zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze to socjo­lo­gia cyfro­wa, zdro­wie cyfro­we oraz poli­ty­ki publiczne. 
lukasz

Analityk DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Dok­to­rant w Szko­le Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych. Jego kom­pe­ten­cje łączą wie­dzę z zakre­su nauk spo­łecz­nych z umie­jęt­no­ścia­mi prze­twa­rza­nia dużych zbio­rów danych. Pro­wa­dzi bada­nia na temat prze­mian tech­no­lo­gicz­nych trans­por­tu w mia­stach: e‑hulajnogi, samo­cho­dy auto­no­micz­ne i mikro­płat­no­ści. Jego pozo­sta­łe zain­te­re­so­wa­nia doty­czą tema­tów smart city, nie­ru­cho­mo­ści oraz danych tek­sto­wych. Uczest­nik pro­jek­tów Hory­zont 2020 NGI For­ward i EU Engi­ne­ro­om o przy­szło­ści Inter­ne­tu. Absol­went Data Scien­ce na WNE UW. 
Satia Rożynek

Analityczka DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Dok­to­rant­ka w Szko­le Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go w dys­cy­pli­nie eko­no­mia i finan­se. W swo­ich bada­niach zaj­mu­je się trans­for­ma­cją cyfro­wą ryn­ku pra­cy, a w szcze­gól­no­ści per­cep­cja­mi pra­cow­ni­ków w obsza­rze auto­ma­ty­za­cji zadań, przy­szło­ści zatrud­nie­nia i doszka­la­nia się. W DELab UW od 2018 r. 
ljonak

Kierownik projektu Maszyna Społeczna

Wydział Socjologii UW

Jego zain­te­re­so­wa­nia nauko­we sytu­ują się na prze­cię­ciu socjo­lo­gii, nauk poznaw­czych i tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych; sta­ra się zro­zu­mieć, w któ­rym kie­run­ku musi zmie­rzać socjo­lo­gia, by ade­kwat­nie opi­sy­wać współ­cze­sny świat spo­łecz­ny. Pro­wa­dzi pro­jekt badaw­czy ana­li­zu­ją­cy eko­sys­tem pro­jek­tów block­cha­ino­wych w Pol­sce i za gra­ni­cą Maszy­na Społeczna. 
MonikaBerdys

Analityczka DELab UW

Wydział Socjologii UW

Dok­to­rant­ka Szko­ły Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych UW i absol­went­ka socjo­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, a tak­że stu­diów edu­ka­cyj­nych na KU Leu­ven w Bel­gii. Jej zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze to socjo­lo­gia pra­cy, edu­ka­cja i poli­ty­ki publiczne. 
Krystian Łukasik

Analityk DELab UW

Wydział Socjologii UW

Jest dok­to­ran­tem na Wydzia­le Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Pra­cu­je jako star­szy ana­li­tyk w zespo­le gospo­dar­ki cyfro­wej w Pol­skim Insty­tu­cie Eko­no­micz­nym, a tak­że jako redak­tor Maga­zy­nu Kontakt. 
Zuzanna Choińska

Analityczka DELab UW

Wydział Prawa i Administracji UW 

Dok­to­rant­ka w Szko­le Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nym Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, absol­went­ka pra­wa na WPiA UW. Ukoń­czy­ła rów­nież Szko­łę Pra­wa Ame­ry­kań­skie­go w Cen­trum Pra­wa Ame­ry­kań­skie­go dzia­ła­ją­ce­go przy WPiA UW. Jej zain­te­re­so­wa­nia nauko­we sku­pia­ją się wokół praw­nych oraz socjo­lo­gicz­nych aspek­tów nowych tech­no­lo­gii, w szcze­gól­no­ści sztucz­nej inte­li­gen­cji. W DELab UW od paź­dzier­ni­ka 2022 r. 
Michał Szostek

Menadżer Nauki w programie IDUB

Jest mene­dże­rem nauki zatrud­nio­nym w pro­gra­mie „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza”. Zaj­mu­je się zarzą­dza­niem mię­dzy­na­ro­do­wy­mi pro­jek­ta­mi DELab, budo­wa­niem part­nerstw oraz kon­sor­cjów, a tak­że roz­wo­jem zespo­łu. Wcze­śniej pra­co­wał w Insty­tu­cie Ada­ma Mic­kie­wi­cza, gdzie kie­ro­wał wydzia­ła­mi zarzą­dza­nia wie­dzą oraz badań i roz­wo­ju. Z wykształ­ce­nia jest socjologiem. 
Kaja Klencka - zdjęcie

Studentka socjologii cyfrowej

Wydział Socjologii UW

Stu­dent­ka socjo­lo­gii cyfro­wej na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW. Jej zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze to socjo­lo­gia ruchów spo­łecz­nych, akty­wizm cyfro­wy i socjo­lo­gia zmian klimatu. 

Wydarzenia 

Naby­li­śmy nowe kom­pe­ten­cje, nie­oczy­wi­ste z per­spek­ty­wy pra­cow­ni­ków nauko­wych: umie­jęt­no­ści odnaj­dy­wa­nia się w sie­ciach biz­ne­so­wych, nawią­zy­wa­nia part­nerstw z insty­tu­cja­mi poza­aka­de­mic­ki­mi oraz komu­ni­ko­wa­nia badań w przej­rzy­sty i atrak­cyj­ny spo­sób. To pozwo­li­ło nam na sku­tecz­ną współ­pra­cę z oto­cze­niem uczelni. 

Scroll to Top