Śle­dziew­ska, K., & Włoch, R. (2021). The Eco­no­mics of Digi­tal Trans­for­ma­tion: The Disrup­tion of Mar­kets, Pro­duc­tion, Con­sump­tion, and Work (1st ed.). Routled­ge. https://doi.org/10.4324/9781003144359

The Economics of Digital Transformation.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, prof. Rena­ta Włoch

W jaki spo­sób pro­ce­sy cyfro­we prze­kształ­ca­ją tra­dy­cyj­ne mode­le biz­ne­so­we? Czy inte­li­gent­na auto­ma­ty­za­cja zagra­ża naszym miej­scom pra­cy? Czy zbli­ża­my się do koń­ca glo­ba­li­za­cji, jaką zna­my? Jak naj­le­piej przy­go­to­wać sie­bie i nasze dzie­ci do życia w cyfro­wo prze­kształ­co­nym świecie?

ISBN: 978–10-031‑4435‑9
Wydaw­nic­two Routled­ge
Lon­dyn 2021

W nowej książ­ce prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­skaprof. Rena­ta Włoch przed­sta­wia­ją zwię­złe ramy teo­re­tycz­ne i kon­cep­cyj­ne dla pro­ce­su cyfry­za­cji gospo­dar­ki oraz jej mecha­ni­zmów, iden­ty­fi­ku­jąc klu­czo­we mecha­ni­zmy ana­li­zo­wa­nych zmian: data­fi­ka­cję (efek­ty danych) i plat­for­mi­za­cję (efek­ty sie­ci). Bez­pre­ce­den­so­wa sytu­acja glo­bal­nej pan­de­mii zmie­ni­ła funk­cjo­no­wa­nie jed­no­stek, ale też całych sek­to­rów gospodarki.

Autor­ki poszu­ku­ją odpo­wie­dzi na sze­reg klu­czo­wych pytań, doty­czą­cych klu­czo­wych zmian w gospo­dar­ce cyfrowej:

Gospo­dar­ka cyfro­wa, z natu­ry zglo­ba­li­zo­wa­na, szcze­gól­nie odno­si się to do han­dlu usłu­ga­mi, któ­ry w coraz więk­szym stop­niu obej­mu­je cyfro­we towa­ry infor­ma­cyj­ne (tre­ści cyfro­we), inte­li­gent­ne pro­duk­ty, usłu­gi (cyfro­we i zlo­ka­li­zo­wa­ne) świad­czo­ne za pośred­nic­twem glo­bal­nych plat­form cyfro­wych. Zmie­nia to nie tyl­ko pozy­cję państw w gospo­dar­ce świa­to­wej, ale też samych rzą­dów w wzglę­dem tzw. „Big Techów”. Ogrom­ny zwrot w sto­sun­ku do pra­cy zdal­nej, edu­ka­cji i roz­ryw­ki zwięk­szył zależ­ność gospo­darstw domo­wych i firm od infra­struk­tu­ry cyfro­wej, pro­duk­tów i usług świad­czo­nych przez garst­kę potęż­nych Big Techów.

Stwo­rzo­ne ramy kon­cep­cyj­ne, zak­tu­ali­zo­wa­ne o skut­ki pan­de­mii COVID-19 i zwią­za­nej z nią przy­spie­szo­nej cyfry­za­cji, są pomo­ce w kon­stru­owa­niu empi­rycz­nie zako­twi­czo­nych inter­pre­ta­cji, ana­liz i wie­dzy ope­ra­cyj­nej, zwią­za­nej z gospo­dar­ką cyfrową.

Książ­ka zawie­ra licz­ne odnie­sie­nia do aka­de­mic­kich badań z zakre­su eko­no­mii i socjo­lo­gii oraz przy­kła­dy empi­rycz­ne, zaczerp­nię­te z pod­sta­wo­wych i sto­so­wa­nych badań pro­wa­dzo­nych w DELab UW.

Z książki…
„The unpre­ce­den­ted cri­sis reve­aled the sca­le and sco­pe of a new type of eco­no­my taking sha­pe in front of our very eyes. This book sets out to iden-tify its mecha­ni­sms and mani­fe­sta­tions. Its most visi­ble featu­re is the expo­nen-tial growth of data pro­du­ced by the ubi­qu­ito­us con­nec­ted digi­tal devi­ces and flo­wing thro­ugh onli­ne networks. Appli­ca­tion of ever more effi­cient tools for col­lec­tion, pro­ces­sion, and ana­ly­sis, par­ti­cu­lar­ly the algo­ri­thms of arti­fi­cial intel­li­gen­ce, allows for deri­ving eco­no­mic, social, and poli­ti­cal value out of the­se abun­dant data (later in the book, we will use the notion of data­fi­ca­tion to rela­te to this pro­cess of dra­wing value from abun­dant data by intel­li­gent algo­ri­thms). New digi­tal busi­ness models, such as plat­forms, reor­ga­ni­se the mar­ket, ente­ring into new sec­tors of the eco­no­my. The natu­re of work and employ­ment rela­tions is being alte­red, along with the modes of pro­duc­tion and con­sump­tion. The essen­tial func­tions of the sta­te are chan­ging, along with the rules gover­ning the glo­bal eco­no­mic order. Socie­ty, the eco­no­my, and poli­tics are all under­go­ing mul­ti­ple digi­tal trans­for­ma­tions”. (s. xiv)
„Now it is the time to get back to the pro­per­ties of the digi­tal eco­no­my and bra­ve ano­ther appro­xi­ma­tion at its defi­ni­tion. Digi­tal eco­no­my builds on the basis of the inter­net eco­no­my – it takes com­pu­te­ri­sa­tion, auto­ma­tion, and inter­net con­nec­ted­ness to the next level of ubi­qu­ito­us com­pu­ting via digi­tal devi­ces, intel­li­gent auto­ma­tion eve­ry­whe­re, and plat­for­mi­sa­tion. It is also cha­rac­te­ri­sed by the extra­or­di­na­ry pace of inno­va­tion. As we have shown ear­lier in this chap­ter, digi­tal devi­ces such as smart­pho­nes con­sist of four lay­ers: devi­ce (har­dwa­re), con­nec­tion (network), servi­ce (softwa­re), and con­tent (data). Inno­va­tions may appe­ar on each lay­er inde­pen­den­tly, and they fre­qu­en­tly enhan­ce each other, pro­du­cing yet ano­ther inno­va­tion. The tru­ly trans­for­ma­ti­ve inno­va­tions now are less often in the devi­ce or network, but in the way softwa­re and data are used (…) More and more com­pa­nies deftly use the poten-tial of data and networks to opti­mi­se the­ir func­tio­ning by adop­ting the ‘data first, AI- first’ rule. Digi­tal models and solu­tions now per­me­ate almost eve­ry sec­tor of the eco­no­my in most coun­tries, from servi­ce indu­stries to manu­fac-turing, and agri­cul­tu­re”. (s. 22–23)
Scroll to Top