Polityka prywatności

Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski przy­wią­zu­je szcze­gól­ną wagę do posza­no­wa­nia pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych ser­wi­sy w dome­nie delab.uw.edu.pl.W celu świad­cze­nia usług na naj­wyż­szym pozio­mie sto­su­je­my pli­ki cookies. Korzy­sta­nie z naszej witry­ny ozna­cza, że będą one zamiesz­cza­ne w Pań­stwa urzą­dze­niu. W każ­dym momen­cie mogą Pań­stwo doko­nać zmia­ny usta­wień przeglądarki.

Pliki cookies stosowane przez serwis delab.uw.edu.pl

 1. Wydaj­no­ścio­we – zbie­ra­ją­ce infor­ma­cje na temat spo­so­bu uży­wa­nia witry­ny przez odwiedzających;
 2. Funk­cjo­nal­ne – zapi­su­ją­ce usta­wie­nia użyt­kow­ni­ka, np. język, wyra­żo­ne zgo­dy itp., takie jak: 
  • cookies google-analytics.com – słu­żą do pro­wa­dze­nia sta­ty­styk dla witry­ny uw.edu.pl;
  • cookies googleads.g.doubleclik.net – słu­żą do wery­fi­ka­cji „klik­nięć” i auto­ma­tycz­ne­go tago­wa­nia adre­sów url;
  • doubleclick.net – słu­ży wery­fi­ka­cji godzi­ny, daty, miej­sca wyświe­tle­nia tek­stu, oraz okre­śle­nie ile razy odwie­dzi­łeś wska­za­ną witrynę;
  • googleapis.com – wię­cej o pli­kach cookies fir­my google moż­na prze­czy­tać na stro­nach: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl;
  • cookies cdnjs.cloudflare.com – słu­żą do przy­śpie­sze­nia i zwięk­sze­nia wydaj­no­ści, a tak­że zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa stro­ny inter­ne­to­wej; wię­cej o clo­ud­fla­re moż­na prze­czy­tać: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/.

Ser­wi­sy obce, do któ­rych może odsy­łać ser­wis uw.edu.pl mogą uży­wać tak­że innych pli­ków cookies niż wymie­nio­ne powy­żej. Ser­wis uw.edu.pl nie może pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści za zasa­dy zacho­wa­nia pry­wat­no­ści obo­wią­zu­ją­ce na tych stro­nach. Uprzej­mie pro­si­my, aby po przej­ściu na inne stro­ny, zapo­znać się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści tam ustaloną.

Zmia­na usta­wień pli­ków cookies może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych w dome­nie uw.edu.pl.

Gromadzenie danych

Ser­wis uw.edu.pl prze­cho­wu­je zapy­ta­nia http kie­ro­wa­ne do nasze­go ser­we­ra. Zaso­by iden­ty­fi­ko­wa­ne są przez adre­sy URL. W pli­kach logów ser­we­ra www prze­cho­wy­wa­ne są nastę­pu­ją­ce informacje:

 • publicz­ny adres IP kom­pu­te­ra z któ­re­go przy­szło zapytanie,
 • licz­ba wysła­nych przez ser­wer bajtów,
 • infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użytkownika,
 • infor­ma­cja o cza­sie w któ­rym prze­sła­ne były dane z serwera.

Infor­ma­cje te nie zawie­ra­ją danych doty­czą­cych toż­sa­mo­ści użyt­kow­ni­ków, lecz w połą­cze­niu z inny­mi infor­ma­cja­mi mogą sta­no­wić dane oso­bo­we i w związ­ku z tym admi­ni­stra­tor obej­mu­je je peł­ną ochro­ną przy­słu­gu­ją­cą na mocy prze­pi­sów regu­lu­ją­cych ochro­nę danych osobowych.

Wykorzystywanie danych

Zebra­ne logi prze­cho­wy­wa­ne są przez czas nie­okre­ślo­ny jako mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem. Infor­ma­cje w nich zawar­te nie są ujaw­nia­ne niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem. Na pod­sta­wie pli­ków logów mogą być gene­ro­wa­ne sta­ty­sty­ki pomoc­ne w administrowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych prze­twa­rza­nych jest Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, 00–927 War­sza­wa.
Z admi­ni­stra­to­rem moż­na kon­tak­to­wać się:

 • listow­nie: Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, 00–927 War­sza­wa (nale­ży wska­zać jed­nost­kę orga­ni­za­cyj­ną do któ­rej kie­ro­wa­na jest korespondencja);
 • tele­fo­nicz­nie: 22 55 20 000.

Inspektor ochrony danych

Admi­ni­stra­tor wyzna­czył Inspek­to­ra Ochro­ny Danych, z któ­rym mogą się Pań­stwo kon­tak­to­wać mailo­wo pod adre­sem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD moż­na kon­tak­to­wać się we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych przez Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski oraz korzy­sta­nia przez Pań­stwa z praw zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będzie­my prze­twa­rzać Pań­stwa dane oso­bo­we w celu:

 • pro­wa­dze­nia komu­ni­ka­cji z Pań­stwem za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub tele­fo­nicz­nie, jeśli zaini­cju­ją Pań­stwo taką komu­ni­ka­cję – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE – ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.). Prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na admi­ni­stra­to­rze (obo­wią­zek praw­ny w szcze­gól­no­ści wyni­ka z: usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce; usta­wy z dnia 16 lip­ca 2016 r. Pra­wo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, usta­wy z dnia 17 lute­go 2005 r. o infor­ma­ty­za­cji dzia­łal­no­ści pod­mio­tów reali­zu­ją­cych zada­nia publiczne;
 • popra­wy jako­ści usług admi­ni­stra­tor prze­twa­rza infor­ma­cje sta­ty­stycz­ne doty­czą­ce korzy­sta­nia ze stro­ny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res admi­ni­stra­to­ra pole­ga­ją­cy na uła­twie­niu korzy­sta­nia ze stro­ny, popra­wy jako­ści oraz funk­cjo­nal­no­ści świad­czo­nych usług);
 • wysył­ki new­slet­te­ra – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na pod­sta­wie zgo­dy oso­by, któ­rej dane dotyczą);
 • dołą­cze­nia do listy mailin­go­wej dla mediów – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na pod­sta­wie zgo­dy oso­by, któ­rej dane dotyczą);

Zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych mogą Pań­stwo wyco­fać w dowol­nym momen­cie wysy­ła­jąc maila na adres: delab@uw.edu.pl.

Przy­po­mi­na­my jed­no­cze­śnie, że wyco­fa­nie przez Pań­stwa zgo­dy nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie Pań­stwa zgo­dy przed jej wycofaniem.

Może­my tak­że prze­twa­rzać Pań­stwa dane oso­bo­we w celu reali­za­cji zada­nia w inte­re­sie publicz­nym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a tak­że w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach będzie­my prze­twa­rzać Pań­stwa dane oso­bo­we do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Pań­stwa danych oso­bo­wych będą posia­dać upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy, współ­pra­cow­ni­cy Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, któ­rzy muszą prze­twa­rzać Pań­stwa dane w związ­ku z reali­zo­wa­nym zadaniem.

Odbior­ca­mi danych mogą być tak­że pod­mio­ty, któ­rym admi­ni­stra­tor zle­ci wyko­na­nie okre­ślo­nych czyn­no­ści, z któ­ry­mi wią­że się koniecz­ność prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.
W celu zapew­nie­nia nale­ży­tej ochro­ny danych oso­bo­wych z tymi odbior­ca­mi zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Będzie­my prze­twa­rzać Pań­stwa dane oso­bo­we do chwi­li reali­za­cji celu, w któ­rym dane zosta­ły zebra­ne, a następ­nie w przy­pad­kach, któ­re tego wyma­ga­ją przez okres wska­za­ny w usta­wie z dnia 14 lip­ca 1983 r. o naro­do­wym zaso­bie archi­wal­nym i archi­wach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz prze­pi­sach usta­wy Pra­wo telekomunikacyjne. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwa­ran­tu­je­my Pań­stwu reali­za­cję wszyst­kich Pań­stwa praw na zasa­dach okre­ślo­nych przez RODO tj. pra­wo do:

 • dostę­pu do danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
 • spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych osobowych;
 • ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych;
 • usu­nię­cia danych oso­bo­wych (z zastrze­że­niem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych, jeże­li uzna­ją Pań­stwo, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy pra­wa w zakre­sie ochro­ny danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Poda­nie danych, któ­re prze­twa­rza­ne są w związ­ku z reali­za­cją obo­wiąz­ku praw­ne­go jest obo­wiąz­ko­we, w przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych na pod­sta­wie zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych poda­nie danych jest dobro­wol­ne. Nie­poda­nie danych może utrud­nić lub unie­moż­li­wić reali­za­cję celów wska­za­nych wyżej.

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści może być uzu­peł­nia­nia lub uak­tu­al­nia­na zgod­nie z bie­żą­cy­mi potrze­ba­mi admi­ni­stra­to­ra w celu zapew­nie­nia aktu­al­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji użyt­kow­ni­kom doty­czą­cej ich danych oso­bo­wych i infor­ma­cji o nich. Wszel­kie zmia­ny poli­ty­ki pry­wat­no­ści są wpro­wa­dza­ne na niniej­szej stronie.

Scroll to Top