Śle­dziew­ska, K., Włoch, R. (2020). Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat. WUW. https://doi.org/10.31338/uw.9788323541943

w kate­go­rii Naj­lep­sza książ­ka sze­rzą­ca wie­dzę ekonomiczną

Gospodarka cyfrowa.

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, prof. Rena­ta Włoch

Jakie mecha­ni­zmy rzą­dzą trans­for­ma­cją cyfro­wą gospo­dar­ki i spo­łe­czeń­stwa? Jak inter­pre­to­wać zmia­ny zacho­dzą­ce w obsza­rze pro­duk­cji i kon­sump­cji oraz w funk­cjo­no­wa­niu ryn­ków i pań­stwa? Czy cze­ka nas tech­no­lo­gicz­ne bez­ro­bo­cie zwią­za­ne z auto­ma­ty­za­cją? Jakie kon­se­kwen­cje nie­sie cyfry­za­cja glo­bal­ne­go han­dlu? Dla­cze­go tak waż­ne jest pod­trzy­ma­nie inwe­sty­cji w edukację?

ISBN: 978–83-235‑4194‑3
Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go
War­sza­wa 2020

W tej książ­ce prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­skaprof. Rena­ta Włoch szu­ka­ją odpo­wie­dzi na sze­reg klu­czo­wych pytań: 

Autor­ki kre­ślą obraz nie­wy­obra­żal­ne­go poten­cja­łu roz­wo­jo­we­go, ale też bez­pre­ce­den­so­wych wyzwań zwią­za­nych z czwar­tą rewo­lu­cją tech­no­lo­gicz­ną. Fir­my, rzą­dy, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we i uczel­nie, któ­re nie będą potra­fi­ły wyko­rzy­stać szans pły­ną­cych z trans­for­ma­cji cyfro­wej i nie pora­dzą sobie z jej nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi, cze­ka marginalizacja.

Ta dia­gno­za nabie­ra szcze­gól­ne­go zna­cze­nia w kon­tek­ście roz­pę­dza­ją­ce­go się kry­zy­su, któ­ry będzie wyma­gał się­ga­nia po nie­sztam­po­we roz­wią­za­nia opar­te na wyko­rzy­sta­niu poten­cja­łu danych i sztucz­nej inteligencji.

Z recenzji…

Książ­ka jest war­to­ścio­wą i potrzeb­ną pozy­cją posze­rza­ją­cą naszą wie­dzę o nowych zja­wi­skach w gospo­dar­ce zwią­za­nych z prze­ło­mem czy zwro­tem cyfro­wym. Jego kon­se­kwen­cji dla spo­łe­czeń­stwa i gospo­dar­ki jesz­cze w peł­ni nie ogar­nia­my, dzie­je się on bowiem na naszych oczach, prze­ory­wu­je całą struk­tu­rę spo­łecz­ną i życie każ­de­go z nas, może w naj­więk­szym stop­niu życie eko­no­micz­ne […] Mariaż eko­no­mii i socjo­lo­gii w Gospo­dar­ce cyfro­wej oka­zał się uda­ny […] Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i Rena­ta Włoch sta­no­wią dobrze uzu­peł­nia­ją­cy się tan­dem dzię­ki kil­ku­let­niej współ­pra­cy w ramach Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, któ­ry współ­za­kła­da­ły i w któ­rym pro­wa­dzą inte­re­su­ją­ce, czę­sto pio­nier­skie bada­nia nad sta­nem gospo­dar­ki cyfro­wej w Polsce.
z recen­zji prof. dr. hab. Kazi­mie­rza Krzysztofka
Uni­wer­sy­tet SWPS w Warszawie
Ana­li­za przed­sta­wio­nych pro­ce­sów jest inter­dy­scy­pli­nar­na, co sta­no­wi ory­gi­nal­ny wkład Auto­rek do wzbo­ga­ce­nia wie­dzy o dyna­mi­ce pro­ce­sów spo­łecz­no-gospo­dar­czych w epo­ce czwar­tej rewo­lu­cji prze­my­sło­wej. Opra­co­wa­nie może słu­żyć czy­tel­ni­kom, któ­rzy poszu­ku­ją wie­dzy o współ­cze­snym świe­cie, a w szcze­gól­no­ści o zaan­ga­żo­wa­niu czło­wie­ka jako wytwór­cy i kon­su­men­ta korzy­sta­ją­ce­go z naj­now­szych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Opra­co­wa­nie sta­no­wi war­to­ścio­wą pozy­cję w opu­bli­ko­wa­nej w języ­ku pol­skim lite­ra­tu­rze z dzie­dzi­ny nauk spo­łecz­nych, w szcze­gól­no­ści w dys­cy­pli­nach eko­no­mia i finan­se oraz nauki socjo­lo­gicz­ne, a czę­ścio­wo tak­że w dys­cy­pli­nie nauki o zarzą­dza­niu i jakości.
z recen­zji prof. dr. hab. Woj­cie­cha Paprockiego
SGH

Pobierz e‑book lub posłuchaj audiobooka

E‑book możesz pobrać bez­płat­nie w ulu­bio­nym for­ma­cie lub posłu­chać audio­bo­oka poprzez Spotify.

Scroll to Top