Mazur, J. (2021). Algo­rytm jako infor­ma­cja publicz­na w pra­wie euro­pej­skim. WUW. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323551355

Algorytm jako informacja publiczna w prawie europejskim

dr Joan­na Mazur

Autor­ka wery­fi­ku­je hipo­te­zę doty­czą­cą moż­li­wo­ści trak­to­wa­nia algo­ryt­mów – uży­wa­nych w zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji sto­so­wa­nym w sek­to­rze publicz­nym – jako infor­ma­cji pod­le­ga­ją­cej pra­wu dostę­pu do infor­ma­cji lub pra­wu dostę­pu do doku­men­tów urzę­do­wych w pra­wie euro­pej­skim. Wyka­zu­je pro­ble­my zwią­za­ne z podej­ściem do tych praw w Unii Euro­pej­skiej i brak zgod­no­ści orzecz­nic­twa Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej z orzecz­nic­twem Euro­pej­skie­go Try­bu­na­łu Praw Czło­wie­ka. Sło­wa klu­czo­we: algo­ryt­my, zauto­ma­ty­zo­wa­ne podej­mo­wa­nie decy­zji, ochro­na danych oso­bo­wych, pra­wo dostę­pu do infor­ma­cji, pra­wo dostę­pu do doku­men­tów urzędowych

ISBN: 978–83-235‑5127‑0
Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go
War­sza­wa 2021

Scroll to Top