sharON

Wspie­ra­my pol­skie MŚP w eks­pan­sji na Jed­no­li­tym Ryn­ku Europejskim 

Engineroom Forward

Iden­ty­fi­ku­je­my tech­no­lo­gie, któ­re ode­gra­ją prze­ło­mo­wą rolę w kształ­to­wa­niu Internetu 

Enterprise Europe Network

Wspie­ra­my ambit­ne MŚP 

KAM2CentralPoland2

Wspie­ra­my MŚP w zwięk­sza­niu zdol­no­ści do zarzą­dza­nia innowacjami 

Jeste­śmy czę­ścią Glo­bal Network of Inter­net and Socie­ty Rese­arch Cen­ters (NoC). NoC to wspól­na ini­cja­ty­wa insty­tu­cji aka­de­mic­kich, kon­cen­tru­ją­ca się na inter­dy­scy­pli­nar­nych bada­niach nad roz­wo­jem, wpły­wem spo­łecz­nym, impli­ka­cja­mi poli­tycz­ny­mi i kwe­stia­mi praw­ny­mi doty­czą­cy­mi Inter­ne­tu. Jej celem jest zwięk­sze­nie inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści pomię­dzy uczest­ni­czą­cy­mi ośrod­ka­mi w celu sty­mu­lo­wa­nia two­rze­nia nowych, mię­dzy­na­ro­do­wych, inter­dy­scy­pli­nar­nych kon­wer­sa­cji, debat, naucza­nia, ucze­nia się i zaan­ga­żo­wa­nia w odnie­sie­niu do naj­bar­dziej palą­cych kwe­stii doty­czą­cych nowych tech­no­lo­gii, zmian spo­łecz­nych oraz powią­za­nych z nimi zmian poli­tycz­nych i regulacyjnych.

CoMo­bi­li­ty to trans­dy­scy­pli­nar­ny mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt badaw­czy, w któ­rym bada­cze ana­li­zu­ją posta­wy i zacho­wa­nia zwią­za­ne z mobil­no­ścią, w szcze­gól­no­ści usłu­gi będą­ce alter­na­ty­wą dla pry­wat­nych samo­cho­dów. W pro­ce­sie współ­two­rze­nia iden­ty­fi­ku­ją barie­ry i szan­se w upo­wszech­nia­niu róż­nych spo­so­bów prze­miesz­cza­nia się, a tak­że opra­co­wu­ją dzia­ła­nia, któ­re uła­twią trwa­łą zmianę.
Logo Narodowego Centrum Nauki

DR ANNA NICIŃSKA

OPUS

Zna­cze­nie insty­tu­cji dla zdro­wia, postaw i zacho­wań w póź­niej­szym życiu
Jak życie w reżi­mach komu­ni­stycz­nych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem edu­ka­cji publicz­nej, ukształ­to­wa­ło pre­fe­ren­cje i nawy­ki decy­du­ją­ce o dobro­sta­nie w póź­niej­szym życiu

KRISTÓF GYÓDI

PRELUDIUM 

Cha­rak­ter nowych mode­li biz­ne­so­wych i ich zna­cze­nie dla roz­wo­ju ryn­ków tra­dy­cyj­nych na przy­kła­dzie Airbnb

JOANNA MAZUR

PRELUDIUM 

Zauto­ma­ty­zo­wa­ne podej­mo­wa­nie decy­zji a zakaz dys­kry­mi­na­cji na grun­cie pra­wa euro­pej­skie­go
Ana­li­za praw­nych moż­li­wo­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z poten­cjal­ną dys­kry­mi­na­cją mają­cą miej­sce w wypad­ku wyko­rzy­sty­wa­nia zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji.

MICHAŁ PALIŃSKI

PRELUDIUM 

Czy unij­ne Roz­po­rzą­dze­nie o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych roz­wią­że para­doks pry­wat­no­ści w inter­ne­cie?
Bada­nie pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ków wobec mecha­ni­zmów kon­tro­li prywatności.

Zdjęcie członka zespołu DELab

MARCIN ZARÓD

ETIUDA 

Akto­rzy-Sie­ci w kolek­ty­wach haker­skich
Roz­po­zna­nie mecha­ni­zmów two­rze­nia wie­dzy w gru­pach nie­for­mal­nych, two­rzą­cych tech­ni­kę i naukę komputerową.

Kompetencje przyszłości

Jak je kształ­to­wać w ela­stycz­nym eko­sys­te­mie edukacyjnym? 

Airbnb w Warszawie 

Cha­rak­te­ry­sty­ka ryn­ku i wyzwa­nia dla miasta 

Czy Polska jest gotowa na Przemysł 4.0?

Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca 

Bada­nie dla mytaxi 

Pharmarank

Ran­king firm farmaceutycznych 

Farmacja 4.0

Rola Polphar­my w budo­wa­niu inno­wa­cyj­nej gospodarki 

Przyszłość rynku pracy 

Któ­re zawo­dy znik­ną przez nowe technologie? 

Cyfryzacja w bankach 

Wpływ zmian tech­no­lo­gicz­nych na pra­cow­ni­ków sek­to­ra bankowego

Transformacja cyfrowa sektora bankowego

Na ile pra­cow­ni­cy czu­ją potrze­bę roz­wo­ju swo­ich kompetencji?

Polskie przedsiębiorstwa wobec Przemysłu 4.0

Wpływ inno­wa­cji Indu­stry 4.0 na pol­skie firmy

Współpracowali z nami

Loga różnych firm
Loga różnych firm
Scroll to Top