sharON

Wspie­ra­my pol­skie MŚP w eks­pan­sji na Jed­no­li­tym Ryn­ku Europejskim 
Logo programu COSME

O PROJEKCIE

Sha­rON to mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa dedy­ko­wa­na roz­wo­jo­wi start-upów, małych i śred­nich przed­się­biorstw dzia­ła­ją­cych w obsza­rze eko­no­mii współ­dzie­le­nia. Pro­jekt kie­ro­wa­ny jest do firm i grup osób repre­zen­tu­ją­cych wspól­ne plat­for­my biz­ne­so­we i spo­łecz­ne, ale też do osób zain­te­re­so­wa­nych otwo­rze­niem jed­nej z nich w przyszłości. 
Grafika poglądowa

IDENTYFIKACJA POTRZEB

Grafika poglądowa

PLAN DORADCZY

Grafika poglądowa

UŁATWIANIE WSPÓŁPRACY

KONSORCJUM

W pro­jek­cie bie­rze udział pięć państw euro­pej­skich – Pol­ska, Esto­nia, Buł­ga­ria, Wło­chy i Sło­wa­cja, któ­re razem pra­cu­ją nad opra­co­wa­niem pro­gra­mu dorad­cze­go dla MŚP, dzia­ła­ją­cych w opar­ciu o sha­ring eco­no­my. Celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie pozio­mu wie­dzy spo­łe­czeń­stwa na temat korzy­ści wyni­ka­ją­cych z eko­no­mii współ­dzie­le­nia, popu­la­ry­za­cja zja­wi­ska wśród przed­się­bior­ców, a tak­że uświa­do­mie­nie lokal­nym wła­dzom poten­cja­łu sha­ring eco­no­my, by wspie­ra­ły dzia­ła­nia start-upów, któ­re go wykorzystują.

Sek­to­ry obję­te tym pro­jek­tem to: trans­port, nie­ru­cho­mo­ści, fin­tech, żyw­ność, edu­ka­cja i wie­dza, pro­duk­cja, pro­jek­to­wa­nie, han­del deta­licz­ny, tury­sty­ka i media.

Rolą DELab UW będzie uła­twie­nie kon­tak­tu mię­dzy lokal­ny­mi wła­dza­mi a przed­się­bior­stwa­mi oraz przy­go­to­wa­nie wstęp­nych osza­co­wań i sfor­mu­ło­wa­nie zało­żeń pro­ce­su iden­ty­fi­ka­cji potrzeb.

(okres reali­za­cji: 01.12.2017 – 31.12.2019)

Logo sharON
Logo sharON
Wydarzenia organizowane w ramach projektu przez DELab UW i Toruński Park Technologiczny „Podzielmy się ekonomią” na temat koncepcji smart city i modelami biznesowymi sharing economy. Efektem spotkań było rozpoczęcie prac nad rekomendacjami, które zostały przedstawione przedstawicielom władz Warszawy oraz władz centralnych.

14.11.2018 r. (środa), godz. 10:00–12:30

War­sza­wa, Biblio­te­ka Uni­wer­sy­tec­ka, ul. Dobra 56/66

FINANSOWANIE SPOŁECZNE = EKONOMIA PRZYSZŁOŚCI

  • Czym jest finan­so­wa­nie społeczne?
  • Jaka jest kon­dy­cją oraz przy­szłość eko­no­mii spo­łecz­nej w Polsce?
  • Jak nowe tech­no­lo­gie oraz inno­wa­cyj­ne mode­le biz­ne­so­we mogą przy­czy­nić się do roz­wo­ju tego sektora?

PRELEGENCI

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Paweł Nykiel

Divi­de You 

Twór­ca pierw­sze­go w Pol­sce por­ta­lu eko­no­mii spo­łecz­nej, pozwa­la­ją­ce­go budo­wać zamoż­ność poprzez kon­so­li­da­cję i współ­fi­nan­so­wa­nie w gru­pach spo­łecz­nych. Spe­cja­li­zu­je się w stra­te­gicz­nych pla­nach budo­wy trwa­łe­go, wie­lo­po­ko­le­nio­we­go mająt­ku w opar­ciu o posia­da­ne zasoby.

Zdjęcie jednego z autorów raportu
dr Agata Stasik

Aka­de­mia Leona Koź­miń­skie­go Insty­tut Socjo­lo­gii UW 

Eks­pert­ka w dzie­dzi­nie spo­łecz­ne­go zarzą­dza­nia ryzy­kiem i w stu­diach nad nauką i tech­no­lo­gią. Pro­wa­dzi bada­nia w obsza­rze tech­no­lo­gii ener­ge­tycz­nych. Współ­twór­czy­ni pro­gra­mu dok­to­ranc­kie­go Man­ge­ment in New Tech­no­lo­gies oraz licen­cjac­kie­go Mana­ge­ment and AI in Digi­tal Socie­ty na Aka­de­mii Leona Koźmińskiego.

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Bartosz Kwiatkowski

driv2e

Pre­zes driv2e, plat­for­my do zarzą­dza­nia usłu­ga­mi łado­wa­nia samo­cho­dów elek­trycz­nych. Eks­pert w dzie­dzi­nie inno­wa­cji oraz ryn­ku ener­gii, współ­au­tor rapor­tu PwC „(Współ)dziel i rządź”

Zdjęcie Rafała Krenz
Rafał Krenz

Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nej Uni­wer­sy­tet Warszawski 

Eko­no­mi­sta i filo­zof, eks­pert Gru­py ds. Finan­so­wych Kra­jo­we­go Komi­te­tu Roz­wo­ju Eko­no­mii Spo­łecz­nej, pra­cow­nik nauko­wy w Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego.

Zdjęcie Katarzyny Śledziewskiej
Katarzyna Śledziewska

DELab Uni­wer­sy­tet Warszawski 

Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­ca DELab UW, koor­dy­na­tor­ka pro­gra­mu Smart Eco­no­my & Innovation.

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Jakub Janiszewski

pro­wa­dzą­cy

Dzien­ni­karz TOK FM, pro­wa­dzą­cy audy­cję „Połą­cze­nie”

29.10.2018 r. (poniedziałek), godz. 15:00

War­sza­wa, Biblio­te­ka Uni­wer­sy­tec­ka, ul. Dobra 56/66, sala 315 

GRA O METROPOLIĘ – JAKIE MODELE BIZNESOWE SPRAWDZĄ SIĘ W MIASTACH PRZYSZŁOŚCI?

Zwięk­sze­nie mobil­no­ści, to jed­no z głów­nych wyzwań z jakim od lat mie­rzą się zarów­no metro­po­lie, jak i mniej­sze mia­sta aby stać się zrów­no­wa­żo­ny­mi, kon­ku­ren­cyj­ny­mi miej­sca­mi do życia dla swo­ich miesz­kań­ców. Wie­le pol­skich miast nie może pora­dzić sobie z coraz więk­szym ruchem samo­cho­do­wym, nie­wy­daj­nym trans­por­tem publicz­nym oraz efek­ta­mi złe­go pla­no­wa­nia prze­strzen­ne­go. Skut­ki tych pro­ble­mów odczu­wa­my w posta­ci smo­gu, godzin spę­dzo­nych w kor­kach oraz widzi­my w nie­chlub­nych sta­ty­sty­kach wypad­ków drogowych.

Szan­sę na popra­wę tej sytu­acji eks­per­ci upa­tru­ją w roz­wo­ju nowych tech­no­lo­gii, mode­li biz­ne­so­wych oraz nur­tów eko­no­micz­no-urba­ni­stycz­nych zwią­za­nych z kon­cep­cją smart city. Już dziś na uli­cach naszych miast widzi­my rosną­cą obec­ność alter­na­tyw­nych mode­li trans­por­to­wych opar­tych na apli­ka­cjach mobil­nych. Jed­nak aby w peł­ni wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści pły­ną­ce ze smart city mia­sta muszą pod­jąć wysi­łek stwo­rze­nia inte­li­gent­nych sys­te­mów trans­por­to­wych, któ­re spra­wią, że komu­ni­ka­cja sta­nie się bez­piecz­na, szyb­ka, tania i bez­piecz­na dla śro­do­wi­ska. Czy nasze wła­dze lokal­ne, przed­się­bior­stwa, w tym eko­sys­tem star­tu­po­wy są na to goto­we? O tym pro­ble­mie chcie­li­by­śmy pody­sku­to­wać z Pań­stwem już 29 paź­dzier­ni­ka w DELab UW!

Efek­tem nasze­go spotka­nia będzie roz­po­czę­cie prac nad reko­men­da­cja­mi odno­śnie kształ­to­wa­nia kwe­stii doty­czą­cych mobil­no­ści w pol­skich mia­stach. Reko­men­da­cje te przed­sta­wi­my przed­sta­wi­cie­lom władz War­sza­wy oraz władz cen­tral­nych w trak­cie kolej­nej deba­ty pod koniec listopada.

Na spo­tka­nie zapra­sza­my zarów­no przed­się­bior­ców z branż zwią­za­nych z kon­cep­cją smart city i mode­la­mi biz­ne­so­wy­mi sha­ring eco­no­my jak i miesz­kań­ców zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem nasze­go miasta.

PRELEGENCI

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Marcin Korolec

Fun­da­cja Pro­mo­cji Pojaz­dów Elektrycznych

Praw­nik, wie­lo­let­ni pra­cow­nik admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej. Był Peł­no­moc­ni­kiem Rzą­du do spraw poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej, przez dwa lata peł­nił funk­cję Mini­stra Środowiska

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Łukasz Puchalski

Dyrek­tor Zarzą­du Dróg Miej­skich w Warszawie

Urzęd­nik samo­rzą­do­wy z kil­ku­na­sto­let­nim sta­żem, dyrek­tor Zarzą­du Dróg Miej­skich w War­sza­wie i Peł­no­moc­nik Pre­zy­den­ta m.st. War­sza­wy ds. komu­ni­ka­cji rowerowej.

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Anna Romańska

EY

Lider ds. roz­wo­ju usług ener­ge­tycz­nych i mediów w Euro­pie Środ­ko­wej, Wschod­niej i Połu­dnio­wo-Wschod­niej oraz Azji Środkowej

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Bartosz Kwiatkowski

driv2e

Pre­zes driv2e, plat­for­my do zarzą­dza­nia usłu­ga­mi łado­wa­nia samo­cho­dów elek­trycz­nych. Eks­pert w dzie­dzi­nie inno­wa­cji oraz ryn­ku ener­gii, współ­au­tor rapor­tu PwC „(Współ)dziel i rządź”

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Bartosz Dominiak

Smart City Blog­ger &Expert

Nie­za­leż­ny kon­sul­tant i eks­pert ds. roz­wo­ju inte­li­gent­nych miast. Od 2015 roku pro­wa­dzi pro­jekt Smart City Blog. Wie­le lat pra­co­wał w insty­tu­cjach publicz­nych cen­tral­nych i samorządowych.

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Michał Michalak

SCROOT

Przed­się­bior­ca, zało­ży­ciel spół­ki SCROOT – sys­te­mu umoż­li­wia­ją­ce­go podró­żo­wa­nie po mie­ście sku­te­ra­mi. Od wie­lu lat zwią­za­ny z bran­żą informatyczną.

Martyna Abendrot-Miłuńska

Mana­ging Direc­tor PTV CEE PTV GROUP 

Czło­nek zarzą­du pol­skie­go oddzia­łu PTV GROUP. Eks­pert w zakre­sie mobil­no­ści. Reali­zo­wa­ła jed­ne z naj­więk­szych wdro­żeń inte­li­gent­nych sys­te­mów trans­por­to­wych w Polsc

Zdjęcie jednego z autorów raportu
Jakub Janiszewski

pro­wa­dzą­cy

Dzien­ni­karz TOK FM, pro­wa­dzą­cy audy­cję „Połą­cze­nie”

Scroll to Top