Kontakt

Adres 

DELab UW – Digi­tal Eco­no­my Lab
ul. Dobra 56/66
00–312 Warszawa 

Telefon 

+48 22 552 70 01 

DELab UW mie­ści się w budyn­ku Biblio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie. Na 1. pię­trze pro­wa­dzi­my bada­nia a na 3. mie­ści się Enter­pre­neur­ship Lab (win­dy znaj­du­ją się w pół­noc­nej czę­ści holu głów­ne­go, przy kawiar­ni „Feno­me­nal­na”).

Zapra­sza­my na wir­tu­al­ny spa­cer po naszym biu­rze! Odwiedź nas!

Przewiń do góry