Kontakt

Adres 

DELab UW – Digi­tal Eco­no­my Lab
ul. Dobra 56/66
00–312 Warszawa 

Telefon 

+48 22 552 70 01 

DELab UW mie­ści się w budyn­ku Biblio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie. Nasze biu­ro znaj­du­je się na pierw­szym pię­trze.  Win­dy dostęp­ne są w pół­noc­nej czę­ści holu głów­ne­go (wej­ście od stro­ny Ogro­du BUW).

Zapra­sza­my na wir­tu­al­ny spa­cer po naszym biu­rze! Odwiedź nas!

Scroll to Top