Deklaracja dostępności

Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostępn­ści ma zasto­so­wa­nie do stro­ny inter­ne­to­wej www.delab.uw.edu.pl/pl

 • Data publi­ka­cji stro­ny inter­ne­to­wej: 2014-07-01.
 • Data ostat­niej istot­nej aktu­ali­za­cji: 2020-08-31 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Stro­na inter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powo­du nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poniżej.

 • Lin­ki
  • Ser­wis posia­da odno­śni­ki kon­tek­sto­we, któ­rych treść nie infor­mu­je jed­no­znacz­nie o celu.
  • Ser­wis posia­da powtó­rzo­ne linki.
  • Ser­wis posia­da odno­śni­ki, któ­rych tre­ścią jest adres URL.
 • Dostęp­ność wszyst­kich ele­men­tów na stronie 
  • Ele­men­ty okna modal­ne­go nie są dostęp­ne za pomo­cą klawiatury.
 • Wyszu­ki­wa­nie w serwisie 
  • Ser­wis nie posia­da mecha­ni­zmu wyszukiwania.
 • Dostęp­ność mate­ria­łów zamiesz­czo­nych na stronie 
  • Ser­wis może posia­dać odno­śni­ki do doku­men­tów, któ­re nie są dostępne.
  • Ser­wis może zawie­rać mate­ria­ły wideo bez napisów.
 • Mapa ser­wi­su, zro­zu­mia­łość struk­tu­ry ser­wi­su, łatwość odnaj­dy­wa­nia informacji 
  • Ser­wis nie posia­da mapy stron.
 • Kon­tra­sty i kolo­ry­sty­ka strony 
  • Ser­wis posia­da ele­men­ty nie speł­nia­ją­ce wymo­gów kontrastu.
 • Dostęp­ność ele­men­tów klikalnych 
  • Stro­na zawie­ra ram­ki ser­wi­sów face­bo­ok i twit­ter auto­ma­tycz­nie doła­do­wu­ją­ce kolej­ną treść. Sta­no­wią one pułap­kę foku­sa klawiatury.
 • Ele­men­ty dyna­micz­ne strony 
  • Ser­wis posia­da gra­fi­ki będą­ce odno­śni­ka­mi i nie posia­da­ją­ce opi­su w znacz­ni­ku ALT.
 • Wyróż­nie­nie lin­ków i innych istot­nych ele­men­tów strony 
  • Ser­wis posia­da odno­śni­ki wyróż­nio­ne tyl­ko kolorem.
 • Dostęp­ność inter­fej­su użytkownika 
  • Inter­fejs ser­wi­su zawie­ra ele­men­ty nie­do­stęp­ne lub trud­ne w obsłudze.

Oświad­cze­nie spo­rzą­dzo­no dnia: 2021-02-17. Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samo­oce­ny prze­pro­wa­dzo­nej przez pod­miot publicz­ny: Biu­ro ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stro­nie www.delab.uw.edu.pl/pl nie zasto­so­wa­no żad­nych spe­cjal­nych skró­tów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Oso­bą kon­tak­to­wą w spra­wach zwią­za­nych z dostęp­no­ścią tej stro­ny inter­ne­to­wej jest Admi­ni­stra­tor stro­ny. W przy­pad­ku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej pro­si­my o kon­takt: e‑mail: delabuw@gmail.com. Tą samą dro­gą moż­na skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać żąda­nia zapew­nie­nia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każ­dy ma pra­wo do wystą­pie­nia z żąda­niem zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub jakie­goś ich ele­men­tu. Moż­na tak­że zażą­dać udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, na przy­kład przez odczy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cyfro­wo doku­men­tu, opi­sa­nie zawar­to­ści fil­mu bez audio­de­skryp­cji itp.

Żąda­nie powin­no zawie­rać dane oso­by zgła­sza­ją­cej żąda­nie, wska­za­nie, o któ­rą stro­nę inter­ne­to­wą lub apli­ka­cję mobil­ną cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Jeże­li oso­ba żąda­ją­ca zgła­sza potrze­bę otrzy­ma­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, powin­na tak­że okre­ślić dogod­ny dla niej spo­sób przed­sta­wie­nia tej informacji.

Pod­miot publicz­ny powi­nien zre­ali­zo­wać żąda­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li dotrzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie infor­mu­je o tym wno­szą­ce­go żąda­nie, kie­dy reali­za­cja żąda­nia będzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia wystą­pie­nia z żądaniem.

Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści cyfro­wej nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny może zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ny spo­sób dostę­pu do infor­ma­cji. W przy­pad­ku, gdy pod­miot publicz­ny odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu do infor­ma­cji, wno­szą­cy żąda­nie moż­ne zło­żyć skar­gę w spra­wie zapew­nia­na dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub ele­men­tu stro­ny inter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mobil­nej. Po wyczer­pa­niu wska­za­nej wyżej pro­ce­du­ry moż­na tak­że zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budyn­ków nale­żą­cych do UW znaj­du­je się na stro­nie dekla­ra­cji dostęp­no­ści UW.

Jed­nost­ka Pro­wa­dzą­ca dekla­ru­je dostęp­ność archi­tek­to­nicz­ną budyn­ku: BUW – Dobra 56/66, Dobra 56/66, 00–312 Warszawa

Kie­row­nik / Dyrek­tor admi­ni­stra­cyj­ny: Iwo­na Niezbecka-Zawada

Tele­fon: (22) 55 25 918

Ema­il: bnp@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Do budyn­ku BUW są dwa wej­ścia, pierw­sze od ul. Lipo­wej, dru­gie po prze­ciw­nej stro­nie od „rond­ka, ogro­du”. Od uli­cy Lipo­wej w stro­nę budyn­ku jest pochy­łość tere­nu. Drzwi podwój­ne, dwu­skrzy­dło­we, pomię­dzy wia­tro­łap, otwie­ra­ne ręcz­nie. Sze­ro­kość jed­ne­go skrzy­dła wyno­si 90 cm, po otwar­ciu oby­dwu skrzy­deł sze­ro­kość wyno­si 150 cm. Pomoc moż­na uzy­skać u Ochro­ny Budyn­ku, lub u pra­cow­ni­ków BUW, tele­fo­nicz­nie. W wej­ściach do budyn­ku BUW nie ma stop­ni i pro­gów. Pomoc moż­na uzy­skać tele­fo­nicz­nie pod nume­ra­mi ochro­ny budyn­ku czyn­ne całą dobę nr (22) 55 25 100, (22) 55 25 153, Infor­ma­to­rium BUW czyn­ne w godzi­nach pra­cy BUW nr tel. (22) 55 25 178/9.

Korytarze i przejścia

W budyn­ku BUW kory­ta­rze są pła­skie, bez stop­ni i pro­gów. Drzwi do pomiesz­czeń mają sze­ro­kość 90 cm, klam­ki zamon­to­wa­ne na wyso­ko­ści do 110 cm. Drzwi wind mają sze­ro­kość 90 cm, kabi­na win­dy ma wymia­ry 140 cm x 110 cm. Win­dy w budyn­ku są dostęp­ne bez dodat­ko­wych procedur.

Procedury

Wej­ście do budyn­ku dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wyma­ga pomo­cy przy otwie­ra­niu drzwi.

Dodatkowa pomoc

Peł­na infor­ma­cja: na stro­nach inter­ne­to­wych, Aktu­al­no­ści i BUW. Pro­si­my śle­dzić nasze pro­fi­le na FB i Insta­gra­mie. Wypo­ży­czal­nia jest czyn­na: pon.-wt. w godz. 13–20, śr.-pt. w godz. 9–16. Ema­il: informacja.buw@uw.edu.pl. Czat: Zapy­taj Biblio­te­ka­rza (w godz. 8–18). Tel.: 22 55 25 178 / 179 (pon.-pt., w godz. 9–16)

Łazienki, toalety, szatnie

Szat­nie zlo­ka­li­zo­wa­ne na par­te­rze budyn­ku BUW po pra­wej i lewej stro­nie wej­ścia do BUW. W szat­niach znaj­du­ją się łazien­ki dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, po pra­wej stro­nie dam­ska, po lewej stro­nie męska. Łazien­ki dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi zlo­ka­li­zo­wa­ne są: – klat­ka scho­do­wa nr 4 na pozio­mie +1, +2 w „wol­nym dostę­pie”. – klat­ka scho­do­wa nr 9 „rogal” na pozio­mie ‑2, ‑1, par­ter, +1, +2, +3. Brak ogra­ni­czeń w dostęp­no­ści dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do szat­ni czy łazienek.

Dodatkowe dostosowania

W budyn­ku BUW brak pod­pi­sów braj­low­skich sal, sekre­ta­ria­tów i por­tier­ni. Pętla induk­cyj­na dla osób nie­do­sły­szą­cych znaj­du­je się w sali wido­wi­sko­wej na pozio­mie ‑2. Sala nie zosta­ła wypo­sa­żo­na w słu­chaw­ki współ­pra­cu­ją­ce z pętlą. Braj­low­skie opi­sy sal znaj­du­ją się w salach na pozio­mie ‑1 „Sport w BUW”. W win­dach brak infor­ma­cji gło­so­wych, oraz opi­sów braj­low­skich przycisków.

Dojazd i miejsca parkingowe

Przy­stan­ki komu­ni­ka­cji miej­skiej MZA zlo­ka­li­zo­wa­ne są na uli­cy Dobrej w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie budyn­ku BUW. Przej­ścia dla pie­szych przez uli­cę z sygna­li­za­cją świetl­ną i dźwię­ko­wą. Dojazd auto­bu­sa­mi MZA o nume­rach 105, 118, 127.

Prawo wstępu z psem asystującym

Brak ogra­ni­czeń wstę­pu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrze­bę sko­rzy­sta­nia z pomo­cy tłu­ma­cza PJM nale­ży skła­dać do Biu­ra ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych UW z co naj­mniej 3 dnio­wym wyprze­dze­niem. Kon­takt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Na pozio­mie +1 „hol kata­lo­go­wy” znaj­du­ją się prze­szko­dy archi­tek­to­nicz­ne utrud­nia­ją­ce poru­sza­nie się oso­bom nie­wi­dzą­cym (wysta­ją­ce porę­cze scho­dów kręconych).

Scroll to Top