CZY POLSKA JEST GOTOWA NA PRZEMYSŁ 4.0?

CZY POLSKA JEST GOTOWA NA PRZEMYSŁ 4.0?

Sukces polskich firm i siła polskiej gospodarki zależą od wdrażania i efektywnego wykorzystania nowych cyfrowych technologii. Rozwój Przemysłu 4.0, opierającego się na wizji nowoczesnych firm i fabryk, niesie wiele wyzwań, ale też tworzy zupełnie nowe możliwości konkurowania na zmieniających się rynkach. 

Prze­czy­taj opra­co­wa­nie przy­go­to­wa­ne przez Mini­ster­stwo Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii wspól­nie z DELab UW i sko­rzy­staj z pro­to­ty­pu narzę­dzia oce­ny doj­rza­ło­ści cyfro­wej przed­się­biorstw produkcyjnych. 

Z opra­co­wa­nia dowiesz się:

  • co to jest Prze­mysł 4.0 i  jakie ma zna­cze­nie dla gospodarki,
  • czym jest doj­rza­łość cyfro­wa przedsiębiorstw,
  • dla­cze­go war­to prze­pro­wa­dzić trans­for­ma­cję cyfro­wą swo­jej firmy,
  • co mówią o rewo­lu­cji prze­my­sło­wej pol­scy eksperci.

 A tak­że:

  • jak na świe­cie budu­je się mode­le oce­ny doj­rza­ło­ści firm,
  • w jaki spo­sób zbu­do­wa­no pol­ski model.
Udostępnij 

„Prze­mysł 4.0” to złożony pro­ces trans­for­ma­cji tech­no­lo­gicz­nej i orga­ni­za­cyj­nej przedsiębiorstw, związany ze zmia­ną mode­lu biz­ne­so­we­go fir­my i inte­gra­cją łańcucha wartości w całościowym cyklu życia pro­duk­tu. Warun­kiem tej trans­for­ma­cji jest zaawan­so­wa­ne wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii cyfro­wych oraz zasobów danych, a jej celem – maso­wa per­so­na­li­za­cja pro­duk­cji towarów i usług w odpo­wie­dzi na zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne potrze­by klientów.

Jak rozpocząć drogę w kierunku przemysłu przyszłości? 

Zapra­sza­my do prze­te­sto­wa­nia narzę­dzia wspie­ra­ją­ce­go i kie­run­ku­ją­ce­go dzia­ła­nia pol­skich firm pro­duk­cyj­nych w pro­ce­sie trans­for­ma­cji cyfrowej. 

Sprawdź, na jakim eta­pie wdro­że­nia kon­cep­cji Prze­my­słu 4.0 jest Two­ja firma 

Sko­rzy­staj z pro­stych reko­men­da­cji dosto­so­wa­nych do wyni­ków diagnozy 

Podej­mij dzia­ła­nia zwięk­sza­ją­ce Two­ją kon­ku­ren­cyj­ność w prze­my­śle przyszłości 

Narzę­dzie powsta­ło w ramach pro­jek­tu Fun­da­cji Plat­for­ma Prze­my­słu Przy­szło­ści reali­zo­wa­ne­go przez Mini­ster­stwo Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii wspól­nie z DELab UW. Dia­gno­zu­je ono aktu­al­ny etap roz­wo­ju doj­rza­ło­ści cyfro­wej firm oraz pre­zen­tu­je pod­sta­wo­we reko­men­da­cje do dal­szych dzia­łań, dosto­so­wa­ne do aktu­al­ne­go pozio­mu doj­rza­ło­ści fir­my. Narzę­dzie jest w fazie testo­wa­nia, dla­te­go pro­si­my o wszel­kie uwa­gi, któ­re pozwo­lą nam uspraw­nić funk­cjo­no­wa­nie narzę­dzia. Pro­si­my o prze­sy­ła­nie uwag na adres przemysl4.0@delab.uw.edu.pl

Autorzy raportu

Katarzyna Nosalska
Jarosław Gracel
Scroll to Top