Badanie wiedzy, kompetencji i przygotowania pracowników w procesie transformacji cyfrowej sektora finansowego 

BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE
SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI FINANSE

ZOBACZ WYNIKI KOLEJNEJ EDYCJI BADANIA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO

Badanie stanowi kontynuację wcześniejszych analiz prowadzonych przez DELab UW, z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez pandemię.

Trans­for­ma­cja cyfro­wa w sek­to­rze finan­so­wym będzie wią­za­ła się z auto­no­mi­za­cją pro­ce­sów i reor­ga­ni­za­cją pra­cy. W efek­cie tych zmian będzie­my obser­wo­wać rosną­cą licz­bę zwol­nień, przy rów­no­cze­snym wzmo­żo­nym poszu­ki­wa­niu pra­cow­ni­ków o pro­fi­lu kom­pe­ten­cji umoż­li­wia­ją­cym pra­cę z nowy­mi technologiami.

Celem dru­giej edy­cji pro­wa­dzo­ne­go przez nas bada­nia jest ana­li­za zmian wpły­wa­ją­cych na rynek pra­cy w sek­to­rze finan­so­wym, a tak­że odtwo­rze­nie z per­spek­ty­wy pra­cow­ni­ka i pra­co­daw­cy roz­ma­itych zagad­nień, takich jak:
- reor­ga­ni­za­cja form wyko­ny­wa­nia pra­cy i jej kon­se­kwen­cje dla przy­szło­ści pra­cy,
- zmia­na pro­fi­lu pożą­da­nych kom­pe­ten­cji, postaw i wie­dzy odno­śnie ich pod­no­sze­nia, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem potrzeb poszcze­gól­nych grup pra­cow­ni­ków,
- posta­wa wobec szko­leń i zagad­nie­nia roz­wi­ja­nia kompetencji.

Efek­tem badań będzie opra­co­wa­nie reko­men­da­cji, z jed­nej stro­ny poma­ga­ją­cych kształ­to­wać podej­ście mene­dże­rów i dzia­łów HR w odnie­sie­niu do nad­cho­dzą­cych zmian, z dru­giej umoż­li­wia­ją­cych two­rze­nie regu­la­cji w zakre­sie inter­wen­cji na ryn­ku pracy.

Podziel się infor­ma­cją o badaniu

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII W PRACY I NIEZBĘDNE KOMPETENCJE

CZYNNIKI ROZWOJOWE, UCZENIE SIĘ

NOWY CSR: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKÓW

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII W PRACY I NIEZBĘDNE KOMPETENCJE

Jakie kom­pe­ten­cje potrzeb­ne są do zarzą­dza­nia zespo­ła­mi współ­pra­cu­ją­cy­mi onli­ne? Do cze­go spro­wa­dza się rola pra­co­daw­cy w przy­spo­so­bie­niu zespo­łu do zacho­dzą­cych zmian?

Bada­nie pozwo­li zdia­gno­zo­wać kom­pe­ten­cje pra­cow­ni­ków sek­to­ra finan­so­we­go, nie­zbęd­ne do spraw­ne­go poru­sza­nia się w śro­do­wi­sku prze­sy­co­nym tech­no­lo­gia­mi. Pozwo­li tak­że prze­śle­dzić roz­wój postaw wobec pra­cy zdal­nej i wyło­nić zmia­ny w rela­cji mię­dzy pra­co­daw­ca­mi i pracownikami.

Jakie posta­wy i potrze­by pra­cow­ni­ków w odnie­sie­niu do szko­leń funk­cjo­nu­ją w bran­ży finan­so­wej? Na ile pra­cow­ni­cy czu­ją potrze­bę roz­wo­ju swo­ich kompetencji?

Jakość pro­ce­sów szko­le­nio­wych może istot­nie wpły­wać na posta­wy i moty­wa­cje pra­cow­ni­ków, a tak­że na poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i wzmac­nia­nie nawy­ku life­long lear­ning.

CZYNNIKI ROZWOJOWE, UCZENIE SIĘ

NOWY CSR: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKÓW

Jakie dzia­ła­nia, nakie­ro­wa­ne na prze­kwa­li­fi­ko­wy­wa­nie pra­cow­ni­ków i budo­wa­nie otwar­te­go eko­sys­te­mu szko­le­nio­we­go, powin­ny zostać pod­ję­te? Co jest potrzeb­ne do zmia­ny postaw pra­co­daw­ców i pra­cow­ni­ków do pro­ce­su kształ­ce­nia ustawicznego?

W opra­co­wa­nych reko­men­da­cjach zmie­rzy­my się z wyzwa­niem CSR, jakim jest pomoc pra­cow­ni­kom w nakie­ro­wa­niu ich postaw na pro­ces prze­szka­la­nia się i ucze­nia oraz na goto­wość pro­jek­to­wa­nia wła­snej ścież­ki edu­ka­cyj­nej, uwzględ­nia­ją­cej prze­wa­gi kompetencyjne.

Czy bran­żę finan­so­wą cze­ka wid­mo zwol­nień, zwią­za­nych z cyfry­za­cją i tym, że coraz wię­cej czyn­no­ści ban­ko­wych klien­ci wyko­nu­ją sami? W odcin­ku pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska opo­wie­dzia­ła o celach bada­nia, ele­men­tach, któ­re wyróż­nia­ją sek­tor ban­ko­wo­ści na tle innych branż, a tak­że prze­mia­nach, któ­re dzie­ją się na naszych oczach. W trak­cie audy­cji poru­szy­ła kwe­stię wyła­nia­ją­cych się z bada­nia pro­ce­sów i zmian, któ­re mogą być zna­czą­ce dla sek­to­ra finan­so­we­go. Czy teza o „eli­tar­no­ści ban­kow­ców” – zaawan­so­wa­nych ana­li­tycz­nie i posia­da­ją­cych roz­bu­do­wa­ne kom­pe­ten­cje cyfro­we pra­cow­ni­kach bran­ży finan­so­wej jest praw­dzi­wa? Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia podcastu.
PROF. KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA W „EFEKCIE SIECI”
O WYNIKACH POPRZEDNIEJ EDYCJI BADANIA
Scroll to Top