Czasoprzestrzenne wzorce lokalizacyjne startupów technologicznych – RNN w prognozowaniu wewnątrzmiejskich klastrów startupów

2022-12-07
18:00

Speakers

MK_07239small

Maria Kubara

Analityczka danych
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Ekonomistka, regionalistka, analityczka danych. Doktorantka w SDNS w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, absolwentka kierunku Data Science and Business Analytics na WNE UW. Wykorzystując wiedzę z ekonomii i regionalistyki opiera się na przekonaniu, że choć wszystkie naczynia w gospodarce są ze sobą połączone – te, które stoją blisko siebie, są ze sobą powiązane najmocniej. Łącząc przestrzeń rzeczywistą i cyfrową, prowadzi badania dotyczące wpływu lokalizacji na działalność startupów technologicznych. Wykorzystując metody data science pokazuje, jak zastosowanie nowych algorytmów może urozmaicić i poszerzyć wnioski pochodzące z tradycyjnych modeli ekonometrycznych. Laureatka nagrody Epainos oraz stypendystka programu Diamentowy Grant. Prywatnie eksploratorka swojej lokalnej przestrzeni z białą buldożką angielską.

prof Wójcik

prof. Piotr Wójcik

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Naukowo zajmuje się analizami regionalnych nierówności i konwergencji oraz finansami ilościowymi (testowanie algorytmicznych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem historycznych notowań giełdowych). Oba obszary zainteresowań wiąże wykorzystanie zaawansowanych narzędzi ilościowych, w tym algorytmów uczenia maszynowego i tzw. Wytłumaczalnego Uczenia Maszynowego (eXplainable Artificial Intelligence – XAI). Autor i współautor licznych publikacji naukowych wykorzystujących zróżnicowane narzędzia ilościowej analizy danych oraz podręczników poświęconych wykorzystaniu oprogramowania R do analizy danych. Pomysłodawca i animator grupy badawczej Data Science Lab na WNE UW (dslab.wne.uw.edu.pl). Kierownik i wykonawca licznych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autor i współtwórca wielu kursów akademickich, a także praktycznych szkoleń warsztatowych dla licznych firm oraz instytucji sektora publicznego z dziedzin związanych bezpośrednio z Data Science: zaawansowanego programowania w R i SAS, statystyki, modelowania i prognozowania szeregów czasowych, ekonometrii i uczenia maszynowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe analityka ilościowego w branży finansowej, telekomunikacyjnej i badań marketingowych. Autor, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS” (11 edycji w latach 2008–2019) oraz studiów podyplomowych „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” (od 2017 roku).
DSCF9934_x

Aleksandra Wilczynska

Fundacja Most
Doradczyni ds. finansowania innowacji w Exeq. Ekspertka programu akceleracyjnego Warsaw Booster. Współpracowała z ponad 100 organizacjami w całej Europie, głównie MŚP z branży high-tech, instytutami badawczymi, uniwersytetami, indywidualnymi wynalazcami, naukowcami i przedsiębiorcami, pomagając im budować konsorcja i pozyskiwać finansowanie z programów krajowych i unijnych. Konsultowała projekty z zakresu sztucznej inteligencji, rozwoju oprogramowania, inżynierii, rozwoju leków i urządzeń medycznych. Jej pasją jest przenoszenie innowacji z laboratorium na rynek.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

Nie­wie­le wia­do­mo na temat decy­zji loka­li­za­cyj­nych star­tu­pów tech­no­lo­gicz­nych na pozio­mie mia­sta. Pod­czas gdy ogól­ny trend przy­cią­ga­nia inno­wa­cyj­nych przed­się­biorstw do tere­nów metro­po­li­tal­nych jest dobrze zna­ny i zgłę­bio­ny w lite­ra­tu­rze, zde­cy­do­wa­nie sła­biej zro­zu­mia­ny jest temat mikro­ge­ogra­ficz­nych wzor­ców wewnątrz miast. Bio­rąc pod uwa­gę coraz więk­szą licz­bę badań, w któ­rych zauwa­ża się sil­ne wyga­sza­nie prze­strzen­ne efek­tów aglo­me­ra­cyj­nych (por. Anders­son et al., 2016, 2019; Duran­ton & Puga, 2004; Fer­ret­ti et al., 2022), to wła­śnie ana­li­za loka­li­za­cji w ska­li mikro­ge­ogra­ficz­nej jest nie­zbęd­na do zro­zu­mie­nia czy star­tu­py tech­no­lo­gicz­ne rze­czy­wi­ście czer­pią z tych ogra­ni­czo­nych prze­strzen­nie korzy­ści aglomeracji.

Bada­nie wzor­ca loka­li­za­cji star­tu­pów tech­no­lo­gicz­nych i jego ewen­tu­al­nych zmian w cza­sie prze­pro­wa­dzo­no na prób­ce star­tu­pów zało­żo­nych w War­sza­wie. Oce­nio­no, czy utwo­rzo­ny wzo­rzec loka­li­za­cyj­ny jest spój­ny z ogra­ni­czo­ny­mi prze­strzen­nie korzy­ścia­mi aglo­me­ra­cji. Dodat­ko­wo, poka­za­no jak rekur­syw­ne sie­ci neu­ro­no­we (RNN) mogą pomóc w prze­wi­dy­wa­niu loka­li­za­cji kla­strów star­tu­pów tech­no­lo­gicz­nych. Wyso­ka sku­tecz­ność tego typu mode­lu jest osią­ga­na nawet na pod­sta­wie krót­kie­go pane­lu danych. Przed­sta­wio­no w jaki spo­sób wdro­żyć wymiar prze­strzen­ny do mode­lu, aby zacho­wać wydaj­ność obli­cze­nio­wą. Poka­za­no rów­nież jak tego typu roz­sze­rze­nie sie­ci popra­wia jej wyni­ki, pozwa­la­jąc mode­lo­wi „zro­zu­mieć” rela­cje prze­strzen­ne mię­dzy sąsied­ni­mi obserwacjami.

W empi­rycz­nej czę­ści pra­cy wyko­rzy­sta­no dane na temat loka­li­za­cji star­tu­pów, któ­re ana­li­zo­wa­no przy uży­ciu meto­dy ker­nel den­si­ty esti­ma­tion. Celem  tej meto­dy było uzy­ska­nie infor­ma­cji o naj­in­ten­syw­niej zago­spo­da­ro­wa­nych obsza­rach, a następ­nie uży­cie tech­ni­ki DBSCAN, któ­ra pozwo­li­ła na ziden­ty­fi­ko­wa­nie dokład­nych loka­li­za­cji kla­strów star­tu­pów. Wyni­ki pocho­dzą­ce z DBSCAN oraz dane punk­to­we zosta­ły póź­niej zagre­go­wa­ne do pozio­mu 1km x 1km siat­ki gri­do­wej, dla przy­go­to­wa­nia danych wej­ścio­wych do sie­ci neu­ro­no­wych RNN. Wyni­ki z ana­li­zy empi­rycz­nej poka­zu­ją, że star­tu­py tech­no­lo­gicz­ne two­rzą gęste sku­pie­nia na nie­wiel­kich obsza­rach wewnątrz miast. Ten wzo­rzec utrzy­mu­je się mimo upły­wu lat, z nie­wiel­ki­mi odchy­le­nia­mi, doty­czą­cy­mi domi­na­cji tren­du kon­cen­tra­cji lub roz­pro­sze­nia. Wewnątrz­miej­ski wzo­rzec prze­strzen­ny star­tu­pów tech­no­lo­gicz­nych oka­zu­je się być zgod­ny z efek­ta­mi korzy­ści z aglo­me­ra­cji, dzia­ła­ją­cy­mi na nie­wiel­kich ska­lach prze­strzen­nych, o któ­rych mówi­li Anders­son et al., (2016 i 2019), Duran­ton i Puga (2004), oraz Fer­ret­ti et al., (2022).

Lite­ra­tu­ra:
Anders­son, M., Kla­es­son, J., & Lars­son, J. P. (2016). How Local are Spa­tial Den­si­ty Exter­na­li­ties? Neigh­bo­ur­ho­od Effects in Agglo­me­ra­tion Eco­no­mies. Regio­nal Stu­dies, 50(6), 1082–1095. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.968119.
Anders­son, M., Lars­son, J. P., & Wer­n­berg, J. (2019). The eco­no­mic micro­ge­ogra­phy of diver­si­ty and spe­cia­li­za­tion exter­na­li­ties – firm-level evi­den­ce from Swe­dish cities. Rese­arch Poli­cy, 48(6), 1385–1398. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.02.003.
Duran­ton, G., & Puga, D. (2004). Micro-foun­da­tions of urban agglo­me­ra­tion eco­no­mies. In Hand­bo­ok of regio­nal and urban eco­no­mics (pp. 2063–2117). Else­vier.
Fer­ret­ti, M., Gueri­ni, M., Panet­ti, E., & Par­men­to­la, A. (2022). The part­ner next door? The effect of micro-geo­gra­phi­cal pro­xi­mi­ty on intra-clu­ster inter-orga­ni­za­tio­nal rela­tion­ships. Tech­no­va­tion, 111, 102390. https://doi.org/10.1016/J.TECHNOVATION.2021.102390

Read more

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

382755703132-kpi-logo
Koalicja Fundacja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
UW logo
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
CCwne
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top