8 października 2021 r. uruchomiony zostanie nowy nabór w ramach Konkursu 5/2021!

Dla małych, śred­nich i mikro­przed­się­biorstw prze­wi­dzia­ny jest kon­kurs na dofi­nan­so­wa­nie – sprawdź na stro­nie czy speł­niasz warun­ki udzie­le­nia regio­nal­nej pomo­cy inwe­sty­cyj­nej – https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/

Scroll to Top